foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 23.04 - 26.04.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat tygodnia: Wielkanoc.

Czas realizacji: 15 - 19.04.2019
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.
 • Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.
 • Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.
 • Rozwijanie umiejętności składania życzeń.
 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin – wysianie rzeżuchy.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.
 • Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.
 • Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat tygodnia: Ach, ta pogoda!

Czas realizacji: 01 - 05.04.2019
 • Wdrażanie do odkrywania tajemnic związanych ze zjawiskami pogodowymi, szukanie odpowiedzi na nie w różnych źródłach informacji.
 • Wdrażanie do systematycznego rejestrowania zjawisk pogodowych, dostrzeganie zmienności zjawisk.
 • Kształtowanie umiejętności określania kierunków oraz ustalania położenia oznaczeń graficznych na planszy.
 • Rozpoznawanie symboli pogodowych oraz właściwe ich stosowanie.
 • Uświadomienie jak należy dbać o zdrowie w czasie różnych warunków pogodowych – dostosowanie ubioru.
 • Obserwowanie zmian, które zachodzą w rozwijających się roślinach w kąciku przyrody.
 • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej, utrwalanie nazw poznanych kwiatów wiosennych oraz nazw ptaków przylatujących wiosną do Polski.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania. 
 • Objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
 • Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów. 
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab. 
 • Doskonalenie umiejętności liczenia – przeliczanie elementów zbioru.
 • Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji. 
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych i muzycznych.
 • Rozwijanie inwencji twórczej. 
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych
  i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia .

Temat tygodnia: Witaj wiosno.

Czas realizacji: 25 - 29.03.2019
 • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej.
 • Poznanie wybranych kwiatów wiosennych – poznanie nazw kwiatów chronionych, ustalenie co znaczy, że kwiat lub zwierze jest pod ochroną.
 • Zapoznanie z budową kwiatów.
 • Ustalanie czego rośliny potrzebują do życia oraz przypomnienie jaka jest ich rola w życiu człowieka.
 • Zapoznanie z wiosennymi pracami w ogrodzie.
 • Zakładanie zielnika, uczestniczenie w prostych eksperymentach przyrodniczych.
 • Określenie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie oraz w najbliższym otoczeniu.
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji. 
 • Wdrażanie do wyrażania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu. 
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich. 
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania. 
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab. 
 • Zapoznanie ze spółgłoską „H” „h” drukowaną i pisaną , małą i wielką, odszukiwanie literyH” „h” w wyrazach, poznanie z jej zapisem graficznym. Wprowadzenie nowej spółgłoski w sylabach.
 • Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów. 
 • Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby. 
 • Rozwijanie inwencji twórczej. 
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia 

Temat tygodnia: Duzi i mali obrońcy przyrody.

Czas realizacji: 18 - 22.03.2019
 • Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, w tym segregacji śmieci; spostrzeganie procesów związanych z oczyszczaniem wody.
 • Wyjaśnienie pojęć: „przyroda”, „ekologia”, „recykling”, „zanieczyszczenie”.
 • Rozpoznawanie odgłosów przyrody.
 • Wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla innych.
 • Doskonalenie uważnego słuchania tekstów literackich związanych z tematyką.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Zapoznanie ze spółgłoską „j” oraz z obrazem graficznym litery „J”, „j”, odszukiwanie litery w wyrazach. Wprowadzenie nowej spółgłoski w sylabach.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab.
 • Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami społecznymi, w tym szacunek do przyrody i dbanie o jej dobro.
 • Układanie rytmów z przedmiotów, rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych.
 • Rozwijanie matematycznego myślenia.
 • Przeliczanie elementów w zbiorach, posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie 10, tworzenie kolejnych liczb.
 • Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat tygodnia: Kosmos - co to takiego ?

Czas realizacji: 11 - 15.03.2019

⦁ Wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych.
⦁ Zapoznanie z planetami układu słonecznego nazywanie ich, porównywanie.
⦁ Wdrażanie do swojego rozumienia świat, zjawisk i rzeczy znajdujących się poza otoczeniem dzieci.
⦁ Rozwijanie umiejętności określani kierunków przedmiotów i wskazywania ich położenia względem własnej osoby.
⦁ Zapoznanie z zawodem astronom, astronauta 
⦁ Wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim (artykulacja, używanie form gramatycznych, stosowanie struktur logicznych w wypowiedziach).
⦁ Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji. 
⦁ Wdrażanie do wyrażania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu. 
⦁ Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich. 
⦁ Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania. 
⦁ Kształtowanie umiejętności zadawania pytań i opowiadania na nie.
⦁ Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab. 
⦁ Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów. 
⦁ Rozwijanie inwencji twórczej. 
⦁ Rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych.
⦁ Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby. 
⦁ Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.