foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 12.08 - 14.08.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat tygodnia: Duże i małe rodziny w akcji.

Czas realizacji: 27 - 31.05.2019
 • Wyjaśnienie swojej przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej.
 • Budowanie poczucia własnej wartości wynikającej z przynależności do grupy, rodziny.
 • Wyrażanie szacunku wobec siebie, innych osób oraz wszystkich istot żywych.
 • Obdarzanie uwagą innych dzieci, osób dorosłych, roślin i zwierząt.
 • Zgodne współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych.
 • Respektowanie i tworzenie zasad podczas zabaw dowolnych.
 • Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami społecznymi w tym szacunku do przyrody i dbania o jej dobro.
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowanie się określonym zasadom, podział ról i wykonywanie przydzielonych czynności.
 • Wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków, w tym wynikających z opieki nad roślinami
  i zwierzętami.
 • Rozróżnianie i przedstawianie emocji i uczuć.
 • Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia.
 • Posługiwanie się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, rozróżnianie głosek na początku i na końcu wyrazów w prostych fonetycznie słowach.
 • Rozpoznawanie liter, którymi dziecko jest zainteresowane na skutek zabawy, odczytywanie i układanie sylab oraz krótkich wyrazów z poznanych liter.
 • Wykonywanie własnych eksperymentów graficznych kredką i mazakiem.
 • Układanie przedmiotów w rytmy i szeregi, rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych.
 • Rozpoznawanie modeli monet o niskich nominałach.
 • Czynnościowe dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, przeliczanie elementów zbiorów.
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych i muzycznych.
 • Rozwijanie inwencji twórczej. 
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych
  i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat tygodnia: Kocham Cię, mamo!

Czas realizacji: 20 - 24.05.2019
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej ze swoją rodziną.
 • Wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku , miłości wobec swoich najbliższych.
 • Uświadamianie konieczności współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy.
 • Nazywanie członków własnej rodziny.
 • Poznawanie pojęć rodzeństwo, brat, siostra, jedynak.
 • Rozpoznawanie emocji, nastrojów nazywanie ich.
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny.
 • Kształtowanie logicznego myślenia.
 • Zauważanie i akceptowanie podobieństw i różnić między sobą innymi ludźmi.
 • Doskonalenie sposobu przedstawienia postaci. Kształtowanie umiejętności opisu.
 • Stosowanie określeń duży/mały starszy/młodszy.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Przypomnienie poznanych głosek. Rozbudzanie zainteresowania światem liter.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Integrowanie grupy podczas wspólnych występów.
 • Rozwijanie w dzieciach poczucia bezpieczeństwa i zachęcanie do opanowania lęku przed nową sytuacją.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno -technicznych związanych z tematyką tygodnia.
 • Nauka wierszy, piosenek i tańca na uroczystość – wytworzenie miłego i serdecznego nastroju.

Temat tygodnia: Wielkie talenty, ciekawe zawody.

Czas realizacji: 13 - 17.05.2019
 • Wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczeni, wyjaśnienie, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód.
 • Dobieranie atrybutów do osób wykonujących określony zawód.
 • Odkrywanie wartości rozwijania swoich talentów.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • Układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy.
 • Rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności określania kierunków oraz ustalania położenia oznaczeń graficznych na planszy.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania. 
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
 • Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów. 
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab. 
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych i muzycznych.
 • Rozwijanie inwencji twórczej. 
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami.
 • Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych
  i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia .

Temat tygodnia: Wielkanoc.

Czas realizacji: 15 - 19.04.2019
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.
 • Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.
 • Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.
 • Rozwijanie umiejętności składania życzeń.
 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin – wysianie rzeżuchy.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.
 • Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.
 • Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat tygodnia: Ach, ta pogoda!

Czas realizacji: 01 - 05.04.2019
 • Wdrażanie do odkrywania tajemnic związanych ze zjawiskami pogodowymi, szukanie odpowiedzi na nie w różnych źródłach informacji.
 • Wdrażanie do systematycznego rejestrowania zjawisk pogodowych, dostrzeganie zmienności zjawisk.
 • Kształtowanie umiejętności określania kierunków oraz ustalania położenia oznaczeń graficznych na planszy.
 • Rozpoznawanie symboli pogodowych oraz właściwe ich stosowanie.
 • Uświadomienie jak należy dbać o zdrowie w czasie różnych warunków pogodowych – dostosowanie ubioru.
 • Obserwowanie zmian, które zachodzą w rozwijających się roślinach w kąciku przyrody.
 • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej, utrwalanie nazw poznanych kwiatów wiosennych oraz nazw ptaków przylatujących wiosną do Polski.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania. 
 • Objaśnianie kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
 • Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów. 
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab. 
 • Doskonalenie umiejętności liczenia – przeliczanie elementów zbioru.
 • Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji. 
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych i muzycznych.
 • Rozwijanie inwencji twórczej. 
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych
  i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia .

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.