foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 17.09 - 21.09.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Razem ciekawie spędzamy czas.

Termin realizacji: 17 – 21.09.2018

 1. Doskonalenie słuchu fonematycznego.
 2. Rozpoznawanie głosek na początku wyrazu.
 3. Wyodrębnianie poznanych figur geometrycznych.
 4. Rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy.
 5. Uzyskanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy.
 6. Poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów na drodze dyskusji, kompromisu, ustępstw.
 7. Podkreślenie mądrości przysłowia „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.
 8. Rozmowa na temat zajęć w przedszkolu, wspólnych zabaw, stosowania zwrotów grzecznościowych, troszczenie się o uczucia drugiej osoby.
 9. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozbudzanie potrzeby komunikowania innym o swoich emocjach w potrzebie.
 10. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych.
 11. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 12. Kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała.
 13. Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki.

Termin realizacji: 10 – 14.09.2018

 • Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wyrabianie umiejętności radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
 • Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, powietrznego, wodnego.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • Poznanie znacznie pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych.
 • Poznawanie zasad ruchu drogowego zarówno pieszych jak i kierujących dotyczącego prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach.
 • Przybliżenie dzieciom zawodu policjanta, jego pracy, obowiązków.
 • Wzbudzanie pozytywnego stosunku do pracy policjanta.
 • Przypomnienie numerów alarmowych.
 • Wdrażanie do praktycznego stosowania reguł ruchu drogowego.
 • Uświadomienie potrzeby posiadania świateł odblaskowych po zmroku oraz konieczności jeżdżenia w foteliku z zapiętymi pasami.
 • Rozumienie potrzeby zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi osobami dorosłymi.
 • Wzbogacenie słownictwa o wyrażenia związane z ruchem drogowym.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na dany temat.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Rozwijanie inwencji twórczej.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Wdrażanie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania układów graficznych.
 • Poszerzanie doświadczeń artystycznych oraz rozwijanie sprawności manualnych przez wykonywanie prac plastycznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Przedszkolaki to my!

Termin realizacji: 03 – 07.09.2018

 1. Doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych.
 2. Kształtowanie małej motoryki poprzez wykonywanie prac plastycznych – poprawne trzymanie narzędzia.
 3. Tworzenie okazji umożliwiających zdobycie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywanie własnych odczuć, przeżyć i myśli.
 4. Poznawanie zasad regulujących właściwe zachowania podczas pobytu w przedszkolu.
 5. Rozwijanie Umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów
 6. Współtworzenie zasad i norm warunkujących zgodne współżycie w grupie.
 7. Nabywanie umiejętności słuchania, rozumienia i poprawnego wypowiadania się.
 8. Kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni.
 9. Stosowanie pojęć, odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni.
 10. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w obszarze rozwoju emocjonalnego – rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz nazywania ich.
 11. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia uczuć innych osób.
 12. Kształtowanie zdolności odczuwania równego prawa do miejsca w grupie rówieśniczej.
 13. Wprowadzenie zasady wspólnego ustalania reguł i zasad postępowania.
 14. Rozumienie znaczenia przestrzegania nakazów, zakazów, norm postępowania.

Temat: Kolory lata.

Termin realizacji: 18 – 22.06.2018

 1. Rozwiązywanie zagadek związanych z kolorami lata.
 2. Rozwijanie percepcji słuchowej – dobieranie w pary wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
 3. Rozcinanie i składanie obrazka z 5 nieregularnych części.
 4. „Różowy” - rozmowa z dziećmi na podstawie treści wiersza. Co widać przez różowe okulary?
 5. Zabawy muzyczno-ruchowe z piosenką „Kolorowe lato”.
 6. Odwzorowywanie układu przedmiotów wg podanej kolejności.
 7. Kolorowanie obraz zgodnie z kodem.
 8. Usprawnianie narządów mowy – gimnastyka buzi i języka.
 9. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe.
 10. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Kim będę, gdy dorosnę?

Czas realizacji: 11 – 15.06.2018

 1. Słuchanie opowiadania „Odlotowe zawody” O. Masiuk – rozmowa na podstawie opowiadania.
 2. Rozwijanie czynnego słownika dziecka o nazwy zawodów.
 3. Rozwijanie koncentracji uwagi i reakcji na sygnał słowny – „Wielkie porządki”.
 4. Osłuchanie z piosenką „Kim zostanę”. Zabawy rytmiczno-ruchowe.
 5. Rozpoznawanie takich samych kształtów.
 6. Nauka numeru alarmowego 112.
 7. „Kto pracuje w sklepie” – rozmowa na podstawie ilustracji.
 8. „W sklepie” – zabawa tematyczna z elementem liczenia.
 9. Wskazywanie różnic na obrazkach.
 10. Klasyfikowanie przedmiotów; określanie kryteriów klasyfikacji.
 11. „W gabinecie u pielęgniarki” – zabawa tematyczna.
 12. Słuchanie wiersza „Piekarz” Z. Dmitrocy. Rozmowa na podstawie jego treści.
 13. Doskonalenie sprawności fizycznej dzieci poprzez zabawy ruchowe.
 14. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez zabawy paluszkowe („Kucharka”) oraz wykonywanie prac plastycznych i plastyczno technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.