foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 18 - 22.02.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat tygodnia: Jesteśmy artystami.

Czas realizacji: 18 - 22.02.2019
 1. Budzenie zainteresowania czytelnictwem.
 2. Rozwijanie umiejętności odczytywania krótkich wyrazów i prostych zdań utworzonych z poznanych liter.
 3. Wdrażanie do zadawania pytań i odpowiadania na nie pełnymi zdaniami.
 4. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami.
 5. Poznanie obrazu graficznego głoski „z” – litery „Z”, „z”.
 6. Wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych
  i zabaw.
 7. Klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów.
 8. Określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów.
 9. Przeliczanie elementów zbiorów (z lewej do prawej i z prawej do lewej).
 10. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1-10.
 11. Ustalenie liczebności zbiorów.
 12. Oglądanie, porównywanie dzieł sztuki z różnych epok.
 13. Wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia.
 14. Wykonywanie ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.
 15. Rozwijanie motoryki małej.
 16. Wyrażanie uczuć kolorem, odczytywanie kolorów muzyki.
 17. Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, w tym przekształcania negatywnych w pozytywne.
 18. Wyrażanie szacunku wobec siebie i innych osób, nawiązywanie relacji rówieśniczych z przestrzeganiem tych wartości.
 19. Wykonanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych
  z tematyką tygodnia.

Temat tygodnia: Idziemy do teatru.

Czas realizacji: 11 - 15.02.2019
 • Wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim (artykulacja, używanie form gramatycznych, stosowanie struktur logicznych w wypowiedziach).
 • Odróżnianie świata fikcji od realnej rzeczywistości.
 • Zapoznanie z zawodem aktor, reżyser, scenograf, scenarzysta.
 • Rozwijanie umiejętności odgrywania ról pantomimicznych.
 • Wcielanie się w różne role.
 • Przypomnienie zachowania się w miejscach publicznych.
 • Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji.
 • Wdrażanie do wyrażania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań i opowiadania na nie.
 • Zapoznanie ze spółgłoską „W, w” drukowaną i pisaną , małą i wielką, odszukiwanie litery „W” „w” w wyrazach, poznanie z jej zapisem graficznym. Wprowadzenie nowej spółgłoski w sylabach.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab.
 • Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów.
 • Rozwijanie inwencji twórczej. .
 • Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia

Temat tygodnia: Jak powstają obrazy i rzeźby?

Czas realizacji: 04 - 08.02.2019
 1. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie artystycznym – zapoznanie ze znaczeniem słowa „artysta”.
 2. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami. Układanie historyjek obrazkowych, rozwiązywanie zagadek.
 3. Wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi
  z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.
 4. Kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej.
 5. Poznanie obrazu graficznego głoski „s” – litery „S”, „s”.
 6. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter.
 7. Rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab, krótkich wyrazów i zdań.
 8. Odczytywanie treści obrazów, wyodrębnianie i nazywanie ich elementów, wyjaśnianie ich znaczenia i przesłania.
 9. Wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych
  i zabaw.
 10. Klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów.
 11. Określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów.
 12. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1-10.
 13. Podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.
 14. Wyjaśnienie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.
 15. Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.
 16. Rozwijanie motoryki małej.
 17. Wdrażanie do wyrażania własnych uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób.
 18. Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 19. Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy
  w grupach.
 20. Wykonanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych
  z tematyką tygodnia.                                                    

Temat tygodnia: Odkrywamy świat muzyki.

Czas realizacji: 28.01 - 01.02.2019
 
⦁  Nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków.
⦁  Poznawanie różnych form tańca.
⦁  Poznawanie różnych rodzajów muzyki.
⦁  Słuchanie muzyki klasycznej.
⦁  Poznanie wybranych kompozytorów.
⦁  Doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach.
⦁  Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji.
⦁  Wdrażanie do wyrażania swoich uczuć za pomocą ruchu i gestu.
⦁  Zapoznanie ze spółgłoską „R, r” drukowaną i pisaną , małą i wielką, odszukiwanie litery „R” „r” w wyrazach, poznanie z jej zapisem graficznym. ⦁Wprowadzenie nowej spółgłoski w sylabach.
⦁  Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania sylab.
⦁  Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów.
⦁  Rozwijanie inwencji twórczej.
⦁  Zapoznanie z graficznym zapisem liczby 10.
⦁  Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby.
⦁  Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia
 

Temat tygodnia: Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem.

Czas realizacji: 14 - 18.01.2019

⦁ Uwrażliwianie dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i lodzie.
⦁ Uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy.
⦁ Swobodne wypowiedzi dzieci na temat rodziny.
⦁ Kształtowanie przywiązania do tradycji rodzinnych.
⦁ Rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go rzeczywistość.
⦁ Kształtowanie postaw prospołecznych
⦁ Rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie
⦁ Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
⦁ Doskonalenie rozpoznania i nazywania podstawowych uczuć i emocji.
⦁ Zapoznanie ze spółgłoską „N, n” drukowaną i pisaną , małą i wielką, odszukiwanie litery „N” „n” w wyrazach, poznanie z jej zapisem graficznym. Wprowadzenie nowej spółgłoski w sylabach.
⦁ Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter i czytania sylab.
⦁ Doskonalenie analizy sylabowej wyrazów.
⦁ Rozwijanie inwencji twórczej.
⦁ Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego.
⦁ Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.
⦁ Dodawanie i odejmowanie na konkretach.
⦁ Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.