foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 27 - 31.01 2020

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Co można robić zimą?

Termin realizacji: 20 – 24.12.2020

 1. Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem.
 2. Doskonalenie uważnego słuchania czytanego tekstu „Śniegowe gwiazdki”, Formy; „Szalik” M. Platy; „Co można rzec o śniegu” H. Szayerowej; „Figury”
  B. Formy; „Czy śnieg jest czysty” H. Zdzitowieckiej.
 3. Utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem.
 4. Doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat.
 5. Wprowadzenie litery „U”, „u” na przykładzie wyrazu „ulica”. Wyróżnianie litery „u” w wyrazach.
 6. „U jak ulica” – doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa „ulica”, przeliczanie głosek i sylab. Rozwijanie sprawności językowej.
 7. Rozwijane kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.
 8. Wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 9. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez: rozróżnianie i nazwanie figur geometrycznych – trójkąt, koło; segregowanie; rozdzielanie symboli graficznych wg przyjętego kryterium; określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie.
 10. Odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych; naśladowanie rytmu poruszania się zwierząt.
 11. Rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchu muzycznego, poczucia rytmu w zabawach muzyczno-ruchowych.
 12. Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Święto babci i dziadka.

Termin realizacji: 13 – 17.12.2020

 • doświadczeniami i przeżyciami. Wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami. Swobodne wypowiadanie się na temat dziadków – czym się zajmują, jakie mają zainteresowania, co robią podczas spotkań z wnukami, jak wyglądają (wskazywanie charakterystycznych cech postaci). Stwarzanie sytuacji zachęcających dzieci do swobodnych wypowiedzi przy dzieleniu się
 • Kształtowanie właściwego stosunku do przyjmowania i dawania prezentów. Stosowanie zwrotów grzecznościowych. Umacnianie poczucia przynależności do rodziny.
 • Doskonalenie postaw szacunki wobec osób starszych.
 • Rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć; wcześniej, później, teraz.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.
 • Podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach.
 • Utrwalenie poznanych liter. Odczytywanie wybranych wyrazów związanych z tematyką tygodnia.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Pobudzanie od działań artystycznych.
 • Integrowanie grupy podczas wspólnych występów. Rozwijanie  w dzieciach poczucia bezpieczeństwa i zachęcanie do opanowania lęku przed nową sytuacją.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Witamy Nowy Rok.

Termin realizacji: 02 – 10.12.2020

 1. Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi).
 2. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu.
 3. Rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia „czas”.
 4. Doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową.
 5. Utrwalenie informacji o cykliczności pór roku.
 6. Utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności.
 7. Rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami, wyrazami.
 8. Doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu.
 9. Doskonalenie uważnego słuchania czytanego tekstu i wypowiadania się na temat jego treści: „Nowy rok. Czasowstrzymywacz” M. Bennewicza; „Zegarowe wskazówki” Kasdepke.
 10. Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów.
 11. Doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze.
 12. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez: utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności.
 13. Utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia.
 14. Rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych.
 15. Doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów.
 16. Zapoznanie z piosenką „Wesoły Nowy Roczek” – rozwijanie umiejętności muzycznych i rytmicznych.
 17. Rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchu muzycznego, poczucia rytmu w zabawach muzyczno-ruchowych.
 18. Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Świąteczne tradycje.

Termin realizacji: 16 – 20.12.2019

 • Stwarzanie sytuacji zachęcających dzieci do swobodnych wypowiedzi przy dzieleniu się doświadczeniami i przeżyciami. Wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami. Swobodne wypowiadanie się na temat swoich marzeń i pragnień.
 • Kształtowanie właściwego stosunku do przyjmowania i dawania prezentów. Stosowanie zwrotów grzecznościowych. Umacnianie poczucia przynależności do rodziny.
 • Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych rejonach Polski oraz wybranych krajach na świecie. Wymienianie charakterystycznych zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia. Określanie różnic i podobieństw w wybranych krajach i w Polsce.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej. Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd,  poszerzenie wiedzy o kulturze muzycznej rożnych regionów Polski.
 • Rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć; wcześniej, później, teraz.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny (ile elementów ma dany zbiór) i porządkowy (który z kolei? miejsce danego elementu w uporządkowanym zbiorze przedmiotów) aspekt liczby. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.
 • Podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach.
 • Utrwalenie poznanych liter. Odczytywanie wybranych wyrazów związanych z tematyką tygodnia.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Temat: Grudniowe życzenia.

Termin realizacji: 09 – 13.12.2019

 1. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków.
 2. Poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów w Polsce min. Mazowsze, Podkarpacie, Kaszuby.
 3. Doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski.
 4. Doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości. Doskonalenie uważnego słuchania czytanego tekstu „Jak tu ślisko”
  Kasdepke; „Piracka skrzynia wujka Alfreda” M. Bennewicza.
 5. Rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem.
 6. Doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat.
 7. Wprowadzenie litery „L”, „l” na przykładzie wyrazu lalka. Wyróżnianie litery „l” w wyrazach.
 8. „L jak lalka” – doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa „lalka”, przeliczanie głosek i sylab. Rozwijanie sprawności językowej.
 9. Rozwijane kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.
 10. Wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 11. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez: tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami (według określonych 2-3 cech); dodawanie w codziennych sytuacjach; posługiwanie się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej.
 12. Wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów; pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni.
 13. Rozwijanie umiejętności tanecznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchu muzycznego, poczucia rytmu w zabawach muzyczno-ruchowych.
 14. Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.