foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 19.02 - 23.02.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

 
Temat tygodnia: "Kiedy patrzę w niebo".
 
Czas realizacji: 19.02 - 23.02.2018
 1. Rozwijanie myślenia oraz zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, związanymi z następstwem dnia i nocy. Rozmowa z dziećmi na temat wiersza W.Badalskiej "Dzień dobry, dobranoc". Uświadomienie dzieciom następstwa dnia i nocy.
 2. Co krąży wokół Słońca - zabawa słuchowa, rozwijanie pamięci i syntezy słuchowej.
 3. Kosmos - rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności czytania globalnego, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Planety-zabawa bieżna.
 4. Osłuchanie z piosenką "Lot kosmiczny" , zabawy rytmiczne do piosenki.
 5. Słuchanie opowiadania O.Masiuk "Astronomia". Doskonalenie umiejętności koncentrowania uwagi na treści słuchanego opowiadania, rozwijanie umiejętności poprawnego i logicznego odpowiadania na pytania, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci.
 6. Planety na miejsce - zabawa orientacyjno-porządkowa. Zabawa dydaktyczna "geometryczne obrazki", utrwalenie umiejętności różnicowania figur geometrycznych, poszerzanie słownika czynnego dzieci, rozwijanie wyobraźni.
 7. Słuchanie opowiadania "Wstydliwe gwiazdy" G. Kasdepke, doskonalenie percepcji słuchowej oraz umiejętności koncentrowania uwagi na treści opowiadania.
 8. "Lecimy w kosmos" zabawa orientacyjno-porządkowa. Usprawnienie umiejętności poruszania się w przestrzeni zgodnie z określonym kierunkiem.
 9. Tropienie głoski "r". Zabawy słuchowe z wykorzystaniem kart pracy.
 10. Na nieznanej planecie - zabawa sensoryczna. Rozwijanie wyobraźni dzieci, poszerzanie doznań sensorycznych.
 11. "W kosmosie" konstruowanie gry-sciganki. Doskonalenie umiejętności współpracy w małych zespołach oraz planowania i działania wg planu, rozwijanie umiejętności dodawania.
 12. Tworzenie prac plastycznych związanych z tematem tygodnia. Praca plastyczna "Ziemia, Słońce, Księżyc".  "Rakieta" - płaskie origami.
 13. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 14. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.

Temat: Karnawał.

Czas realizacji: 05.02 09.02.2018

 1. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, poszerzenie słownika czynnego dzieci. Doskonalenie umiejętności budowania krótkiej , poprawnej logicznie i gramatycznie odpowiedzi na pytania. Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na treściach literackich.
 • Bal karnawałowy- Olga Masiuk
 • Karnawał- Hanna Rżysko- Jamrozik
 • Dziki taniec- Dorota Gellner
 • Karnawał- Marcin Brykczyński
 1. Tropimy głoskę „N” - zabawy słuchowe, wodzenie po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie. Poznanie zapisu graficznego. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 2. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawi
 3. Praca w ćwiczeniach- doskonalenie umiejętności określenia położenia przedmiotów w przestrzeni oraz rysowanie po śladzie, usprawnienie percepcji wzrokowej podczas wyszukiwania odpowiednich figur geometrycznych
 4. Zabawy ruchowe- doskonalenie koordynacji ruchowo wzrokowej
 5. Karnowałowe przebrania- rozwiązywanie zagadek. Doskonalenie umiejętności tworzenia pojęcia na podstawie definicji.
 6. Jaka to melodia? – zagadki słuchowe. Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci
 7. Spacery w pobliżu przedszkola oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym- wzmacnianie odporności dzieci
 8. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia- rozwijanie sprawności manualnej poprzez wycinanie naklejanie, kolorowanie, wyklejanie.

Temat: Nasze ulubione baśnie.

Czas realizacji: 29.01 – 02.02.2018

 1. Rozmowa z dziećmi inspirowana treścią wiersza ,,Teatr” E. Skarżyńskiej i ilustracjami. Poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące teatru, doskonalenie umiejętności wypowiadania się w sposób logiczny i zrozumiały.
 2. Rozwijanie kreatywności, umiejętności wyrażania emocji w zabawie pantomimicznej; zachęcanie do przezwyciężania nieśmiałości.
 3. ,,Moja ulubiona książka z bajkami” – rozmowa z dziećmi. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na bliskie sobie tematy. Doskonalenie umiejętności słuchania w skupieniu czytanego tekstu.
 4. ,,Podaj tytuł” – rozwiązywanie zagadek przez dzieci dotyczących baśni. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 5. Uważne słuchanie wiersza ,, Teatrzyk cieni” – rozmowa na podstawie wiersza. Kształtowanie wyobraźni podczas zabaw ze światłem i cieniem podczas bajki ,,Trzy świnki”. Zabawa naśladowcza ,,Cienie”.
 6. ,,Cieniowane przedstawienie” – zabawa w teatr. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas spektaklu.
 7. Doskonalenie umiejętności koncentrowania uwagi na słuchanym tekście, rozwijanie pamięci słuchowej podczas zabawy rozwijającej koncentracje ,,Kot w butach”.
 8. Zabawa inscenizacyjna ,,Mali aktorzy” – nabywanie umiejętności planowania i organizowania, rozwijanie kreatywności u dzieci.
 9. Zabawa logopedyczna ,,Rozgrzewka aktorów”. Usprawnianie narządów mowy.
 10. ,,Bajka o bajce” – rozmowa na podstawie tekstu G. Kasdepke. Uważne słuchanie tekstu literackiego, dostrzeganie elementów fikcyjnych, poszerzanie czynnego słownika dzieci.
 11. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 12. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 13. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyka tygodnia.

Temat: Babcia i dziadek.

Czas realizacji: 15.01 – 19.01.2018

 1. W moim domu – rozmowa na podstawie wiersza E. Piotrowskiej i doświadczeń dzieci. Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat domu rodzinnego.
 2. ,,Tropimy głoskę b ” – słuchanie rymowanki, recytacja z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie. Zabawa ,,Ile kroków do domu?” Kształtowanie umiejętności dodawania podczas zabawy z kostką.
 3. ,,U babci jest słodko” – nauka na pamięć fragmentu wiersza W.Chotomskiej. Zachęcanie do wyrażania własnych odczuć w formie plastycznej.
 4. Rozmowa z dziećmi na temat zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka na podstawie wiersza D. Gellner. Uświadamianie dzieciom roli dziadków i babć w ich życiu.   ,, Zabawy z dziadkiem i babcią ” – zachęcanie  do wypowiedzi na bliskie dzieciom tematy na podstawie ich doświadczeń.
 5. Nauka i utrwalanie piosenek ,,Babcia i dziadek zawsze pomogą ” , ,,Mój dziadek”. Rozwijanie pamięci słuchowej dzieci.
 6. Próba inscenizacji do wstępów z okazji Dnia Babci i Dziadka. Utrwalanie wierszy, piosenek, tańców. Wytwarzanie atmosfery wyczekiwania na wyjątkowe święto.
 7. ,,Upominki dla babci i dziadka” – rozwijanie sprawności manualnej; zachęcanie dzieci     do samodzielnego wykonania upominków.
 8. ,,Fotografie rodzinne” –opowiadanie o swoich Babciach i Dziadkach na podstawie osobistych zdjęć. Wdrażanie dzieci do świętowania i celebrowania świąt związanych z rodziną, podtrzymywanie więzi pomiędzy członkami rodziny i pokoleniami.
 9. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 10. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 11. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Wszędzie biało.

Czas realizacji: 08.01 - 12.01.2018

 1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań- organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci, zachęcenie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką
 2. Zapoznanie się z nazwą kolorów i ich pochodnych
 3. Budzenie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi i zmianami zachodzącymi w stanach skupienia, wyglądzie i właściwościach wody.Obserwowanie wyników doświadczeń. Zachęcenie dzieci do wypowiadania się na temat obserwowanych zmian, dzielenie się swoimi uwagami i spostrzeżeniami
 4. Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na treściach literackich
 • „Woda”- Olga Masiuk
 • „Kropelki i sopelki”- H. Zdzitowiecka
 • „Eskimos”- Tomasz Jabłoński
 1. Liczymy sylaby- zabawy słuchowe. Rozwijanie umiejętności przeliczania sylab i pokazywania ich liczby na zbiorach zastępczych.
 2. Tropimy głoskę „Y” oraz „P” - zabawy słuchowe, wodzenie po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie. Poznanie zapisu graficznego
 3. Dołóż- zabierz- rozwijanie sprawnego przeliczania, dokonywanie zmian poprzez dokładanie i zabieranie, sprawdzanie ile zostało
 4. Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 4, tworzenie zbiorów czteroelementowych poprzez dopełnienie, zapoznanie z zapisem graficznym, ozdabianie cyfry 4,
 5. Poznanie życia Inuitów ( Eskimosów) - rozwijanie zainteresowań innymi krainami geograficznymi, wyglądem zwierząt, sposobem ich życia.
 6. Przygotowywanie inscenizacji z okazji  Dnia Babci i Dziadka. Nauka wierszy, piosenek i tańców.
 7. Zabawy ruchowe oraz plastyczne zgodne z tematyką tygodnia
 8. Spacery w okolicy przedszkola- wzmacnianie odporności fizycznej dzieci, obserwacja przyrody

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.