foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 19 - 23.11.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Nasze ulubione baśnie.

Czas realizacji: 29.01 – 02.02.2018

 1. Rozmowa z dziećmi inspirowana treścią wiersza ,,Teatr” E. Skarżyńskiej i ilustracjami. Poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące teatru, doskonalenie umiejętności wypowiadania się w sposób logiczny i zrozumiały.
 2. Rozwijanie kreatywności, umiejętności wyrażania emocji w zabawie pantomimicznej; zachęcanie do przezwyciężania nieśmiałości.
 3. ,,Moja ulubiona książka z bajkami” – rozmowa z dziećmi. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na bliskie sobie tematy. Doskonalenie umiejętności słuchania w skupieniu czytanego tekstu.
 4. ,,Podaj tytuł” – rozwiązywanie zagadek przez dzieci dotyczących baśni. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 5. Uważne słuchanie wiersza ,, Teatrzyk cieni” – rozmowa na podstawie wiersza. Kształtowanie wyobraźni podczas zabaw ze światłem i cieniem podczas bajki ,,Trzy świnki”. Zabawa naśladowcza ,,Cienie”.
 6. ,,Cieniowane przedstawienie” – zabawa w teatr. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas spektaklu.
 7. Doskonalenie umiejętności koncentrowania uwagi na słuchanym tekście, rozwijanie pamięci słuchowej podczas zabawy rozwijającej koncentracje ,,Kot w butach”.
 8. Zabawa inscenizacyjna ,,Mali aktorzy” – nabywanie umiejętności planowania i organizowania, rozwijanie kreatywności u dzieci.
 9. Zabawa logopedyczna ,,Rozgrzewka aktorów”. Usprawnianie narządów mowy.
 10. ,,Bajka o bajce” – rozmowa na podstawie tekstu G. Kasdepke. Uważne słuchanie tekstu literackiego, dostrzeganie elementów fikcyjnych, poszerzanie czynnego słownika dzieci.
 11. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 12. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 13. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyka tygodnia.

Temat: Babcia i dziadek.

Czas realizacji: 15.01 – 19.01.2018

 1. W moim domu – rozmowa na podstawie wiersza E. Piotrowskiej i doświadczeń dzieci. Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat domu rodzinnego.
 2. ,,Tropimy głoskę b ” – słuchanie rymowanki, recytacja z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie. Zabawa ,,Ile kroków do domu?” Kształtowanie umiejętności dodawania podczas zabawy z kostką.
 3. ,,U babci jest słodko” – nauka na pamięć fragmentu wiersza W.Chotomskiej. Zachęcanie do wyrażania własnych odczuć w formie plastycznej.
 4. Rozmowa z dziećmi na temat zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka na podstawie wiersza D. Gellner. Uświadamianie dzieciom roli dziadków i babć w ich życiu.   ,, Zabawy z dziadkiem i babcią ” – zachęcanie  do wypowiedzi na bliskie dzieciom tematy na podstawie ich doświadczeń.
 5. Nauka i utrwalanie piosenek ,,Babcia i dziadek zawsze pomogą ” , ,,Mój dziadek”. Rozwijanie pamięci słuchowej dzieci.
 6. Próba inscenizacji do wstępów z okazji Dnia Babci i Dziadka. Utrwalanie wierszy, piosenek, tańców. Wytwarzanie atmosfery wyczekiwania na wyjątkowe święto.
 7. ,,Upominki dla babci i dziadka” – rozwijanie sprawności manualnej; zachęcanie dzieci     do samodzielnego wykonania upominków.
 8. ,,Fotografie rodzinne” –opowiadanie o swoich Babciach i Dziadkach na podstawie osobistych zdjęć. Wdrażanie dzieci do świętowania i celebrowania świąt związanych z rodziną, podtrzymywanie więzi pomiędzy członkami rodziny i pokoleniami.
 9. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 10. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 11. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Wszędzie biało.

Czas realizacji: 08.01 - 12.01.2018

 1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań- organizowanie zabaw tematycznych według pomysłów dzieci, zachęcenie do przyjmowania określonych ról. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką
 2. Zapoznanie się z nazwą kolorów i ich pochodnych
 3. Budzenie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi i zmianami zachodzącymi w stanach skupienia, wyglądzie i właściwościach wody.Obserwowanie wyników doświadczeń. Zachęcenie dzieci do wypowiadania się na temat obserwowanych zmian, dzielenie się swoimi uwagami i spostrzeżeniami
 4. Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na treściach literackich
 • „Woda”- Olga Masiuk
 • „Kropelki i sopelki”- H. Zdzitowiecka
 • „Eskimos”- Tomasz Jabłoński
 1. Liczymy sylaby- zabawy słuchowe. Rozwijanie umiejętności przeliczania sylab i pokazywania ich liczby na zbiorach zastępczych.
 2. Tropimy głoskę „Y” oraz „P” - zabawy słuchowe, wodzenie po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie. Poznanie zapisu graficznego
 3. Dołóż- zabierz- rozwijanie sprawnego przeliczania, dokonywanie zmian poprzez dokładanie i zabieranie, sprawdzanie ile zostało
 4. Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 4, tworzenie zbiorów czteroelementowych poprzez dopełnienie, zapoznanie z zapisem graficznym, ozdabianie cyfry 4,
 5. Poznanie życia Inuitów ( Eskimosów) - rozwijanie zainteresowań innymi krainami geograficznymi, wyglądem zwierząt, sposobem ich życia.
 6. Przygotowywanie inscenizacji z okazji  Dnia Babci i Dziadka. Nauka wierszy, piosenek i tańców.
 7. Zabawy ruchowe oraz plastyczne zgodne z tematyką tygodnia
 8. Spacery w okolicy przedszkola- wzmacnianie odporności fizycznej dzieci, obserwacja przyrody

Temat: Skok w Nowy Rok.

Termin realizacji: 02.01 – 05.01.2018

 1. Jak wita się Nowy Rok na świecie? – Rozmowa z dziećmi na temat nocy sylwestrowej na podstawie wiersza T. Chwastek-Latuszkowej pt ,,Noworoczne życzenia”.  Rozwijanie zainteresowania zjawiskami społecznymi i kulturowymi.
 2. ,,Marzenia na Nowy Rok ” – malowanie na dużej powierzchni, wyzwolenie uczucia radości, swobody bez ograniczeń, rozwijanie naturalnej ekspresji ruchowej dzieci.
 3. ,,Do czego to służy” – poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów służących do odmierzania czasu. Zabawa ruchowa ,,Wskazówki zegara” – zabawa ruchowa z elementem podskoku.
 4. Bajka o Starym i Nowym Roku – słuchanie wiersza L.J. Kerna; rozwijanie umiejętności słuchania tekstów literackich w skupieniu. Rozmowa na temat treści wiersza – doskonalenie umiejętności odpowiadania na postawione pytania.
 5. ,,Tropimy głoskę p ” – Dzieci wyszukują w Sali lub wymyślają przedmioty / zwierzęta / owoce / warzywa, których nazwy zaczynają się głoską p.
 6. Rozbudzanie ciekawości zmianami zachodzącymi w przyrodzie w poszczególnych porach roku. Słuchanie wiersza H.Bechlerowej ,,Nowy Rok”.
 7. ,,Pory roku” – osłuchanie z piosenką. Kształtowanie pamięci słuchowej podczas nauki słów i melodii piosenki.
 8. ,,Karuzela miesięcy”- zabawa w kole. Utrwalanie nazw miesięcy.
 9. ,,Znam pewnego kawalera” – rozmowa na temat dni tygodnia na podstawie wiersza            J. Kerna; poznanie nazw dni tygodnia; uświadomienie dzieciom następstwa dni tygodnia.
 10. ,,Mój tygodniowy kalendarz” – rozwijanie pamięci dzieci; wdrażanie do wywiązywania się z przydzielonych zadań.
 11. ,,Przygoda iskierki” – pobudzanie myślenia kreatywnego; kształtowanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi.
 12. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 13. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 14. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyka tygodnia.

Temat: Świąteczne zwyczaje.

Czas realizacji: 18.12 – 22.12. 2017

 1. ,,Świąteczne zwyczaje” – plakat z obrazkami. Rozmowy z dziećmi na temat zwyczajów świątecznych w Polsce podczas świąt Bożego Narodzenia.
 2. ,,Gdzie jest pierwsza gwiazdka” – rozmowa na temat opowiadania G.Kasdepke. Rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi na treści utworu literackiego.
 3. ,,Gong” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał i umiejętności skupiania uwagi na sygnałach.
 4. ,,Jasełka” koncentrowanie uwagi dzieci na utworze literackim (postaciach, kolejności zdarzeń). Rozmowa na temat przedstawienia – zachęcanie dzieci do uczestnictwa w przedsięwzięciach podejmowanych dla innych; doskonalenie umiejętności planowania czynności.
 5. Rozwiązywanie zagadek na temat teatru – kształtowanie umiejętności tworzenia pojęcia na podstawie definicji; rozwijanie percepcji słuchowej dzieci na poziomie głoski i sylaby.
 6. Wspólne śpiewanie Polskich kolęd. Poszerzanie pamięci słuchowej, zachęcanie dzieci do kolędowania
 7. Świąteczne porządki połączone z dekorowaniem sali – zachęcanie dzieci do angażowania się we wspólną pracę i wywiązywania się z przyjętych na siebie zadań.
 8. ,,Ciche życzenia” – stwarzanie okazji do wyciszenia, rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci słuchowej dzieci.
 9. Rozmowa na temat zwyczaju składania życzeń – zachęcanie dzieci do przełamywania nieśmiałości i niechęci do składania życzeń; rozwijanie umiejętności redagowania prostych życzeń świątecznych dla rodziców.
 10. Wigilia przedszkolna – wspólne celebrowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. (Nakrywanie do stołu, śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń).
 11. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 12. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 13. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyka tygodnia.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.