foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 23.07 - 27.07.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jesienią w lesie.

Czas realizacji: 16.10- 20.10.2017

 1. Las- wspólne oglądanie albumów i książek o tematyce przyrodniczej, zwrócenie na poszanowanie książek
 2. „ W lesie”- rozmowa o lesie na podstawie obrazka i doświadczeń dzieci. Zachęcenie dzieci do swobodnych wypowiedzi; budowanie poprawnie gramatycznie odpowiedzi na pytania, czytanie globalne słowa- las.
 3. Rozwiązywanie zagadek- kształtowanie umiejętności formułowania pojęć na podstawie podanej definicji
 4. Zapoznanie z głoską „L”- zabawy słuchowe oraz grafomotoryczne- kształtowanie sprawności ręki wiodącej i koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas rysowania po śledzie
 5. Zabawa dydaktyczna „ Liście i igły”- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów, poszerzenia zakresu liczenia
 6. Zabawa słuchowa „ Idź za głosem” oraz „ Kto mieszka w lesie”- rozwijanie koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych, kształtowanie umiejętności różnicowania sygnałów dźwiękowych, umiejętność przeliczania sylab oraz wyróżnienia pierwszej i ostatniej sylaby.
 7. Słuchanie utworów: Zachęcenie do wypowiadania się, poszerzenie zasobu czynnego słownika dzieci
 • „Kto sadził dęby” M. Kownacka
 • „Leśne dzieci” M. Kownacka
 • „Jesienna Piosenka” E. Stadtmuller
 1. Praca z książką- porządkowanie kolejności zdarzeń, rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami oraz cięcia wzdłuż linii. Zachęcanie do używania słów typu: najpierw, potem, na boku
 2. „Papuga sprząta mieszkanie- gimnastyka buzi i języka, usprawnienie narządów mowy.
 3. Przygotowywanie programu artystycznego do zbliżającego się wieczorku poetyckiego- nauka piosenek, wierszyków i tańców.
 4. Wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia
 5. Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań
 6. Zabawy w ogródku przedszkolnym

Temat: Jesienią w parku.

Czas realizacji: 09.10 - 13.10.2017

 1. Dyskusje z dziećmi na temat zmian w otaczającej je przyrodzie i zwracanie uwagi na jej piękno.
 2. Obserwacja najbliższego otoczenia: przez szybę, podczas spaceru. Uwrażliwianie dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku.
 3. Słuchanie wiersza B. Lewandowskiej ,, Kolorowy bukiet ”. Utrwalanie nazw kolorów, poszerzanie czynnego słownika dzieci.
 4. Jesienne zabawy muzyczno – ruchowe z wykorzystaniem darów obecnej pory roku. Uwrażliwienie dzieci  na nastrój  w muzyce i kierunek linii melodycznej.
 5. Segregowanie i porządkowanie materiałów w kąciku przyrodniczym – dostarczanie dzieciom możliwości dokonywania i klasyfikacji segregowania.
 6. Czemu pada deszcz? – wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie przez zabawę badawczą ,,Deszcz w słoiku”.  Uczymy się  wyciągać wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.
 7. ,, W parku” – słuchanie opowiadania i rozmowa na jego temat. Wdrażanie do koncentrowania uwagi na treści słuchanego utworu; poszerzanie wiedzy dzieci na temat środowiska przyrodniczego; zachęcanie dzieci do wypowiadania się na zadany temat.
 8. Oglądanie liści – utrwalanie nazw drzew. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej dzieci.
 9. Wiersz Pruszkowskiej ,, Jesień ”. Zabawa słuchowa inspirowana wierszem z wykorzystaniem liści i kasztanów – poszerzanie doświadczeń słuchowych.
 10. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 11. Zabawy ruchowe, ilustrowanie ruchem treści piosenek.
  • Zachęcenie dzieci do wspólnej zabawy,
  • Zabawy ruchowo- naśladowcze, wyrabianie umiejętności rytmicznego poruszania się do muzyki,
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 1. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy,
 2. Tworzenie prac plastycznych, zgodnych z tematyka tygodnia.

Temat: W zdrowym ciele zdrowy duch.

Czas realizacji: 02.10 - 06.10.2017

 1. Budowanie zdań poprawnych pod względem gramatycznym. Poszerzenie czynnego słownika dzieci. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania:
 • „Witaminowe abecadło” S. Karaszewskiego
 • „Buty chcą iść na przechadzkę” D. Gellnerowej
 • „Chory Pak”
 • „ Zdrowa rywalizacja”- kształtowanie odporności emocjonalnej na przegraną, niepowodzenia
 1. Zabawy słuchowe- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej wyrazów, przeliczanie sylab w wyrazie
 2. Rozwijanie umiejętności właściwego doboru ubrań do warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz i samodzielnego nakładania ich
 3. Klasyfikowanie przedmiotów ( ubrań) ze względu na przeznaczenie, uzasadnienie wyboru.
 4. Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie do 10.
 5. Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowo- wzrokowej u dzieci. Właściwe reagowanie na sygnały dźwiękowe, kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
 6. Rozwijanie sprawności manualnej podczas prac plastycznych związanych z tematyką tygodnia
 7. Rozwiązywanie zagadek- kształtowanie umiejętności tworzenia pojęć na podstawie podanej definicji. Rozwijanie umiejętności budowania krótkiej wypowiedzi i uzasadniania swojego zdania podczas rozmowy.
 8. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat profilaktyki zdrowotne, zasadach zdrowego żywienia
 9. U lekarza- zabawa tematyczna. Zachęcenie dzieci do używania w zabawie dialogów, zwrotów grzecznościowych oraz wcielenie się w odpowiednie role ( lekarza, pacjenta, pielęgniarki)
 10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań- zwracanie uwagi na zgodną zabawę, współpracę, właściwe rozwiązywanie sporów i nieporozumień, porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Temat: Dary jesieni na talerzu.

Czas realizacji: 25.09 - 29.09.2017

 1. Wprowadzenie przedszkolaków w temat tygodnia – rozpoznawanie nazw warzyw podczas zabawy dydaktycznej.
 2. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania wiersza J. Brzechwy ,,Warzywa” – rozwiązywanie zagadek.
 3. Stragan Pani Jesieni – słuchanie wiersza B. Lewandowskiej. Rozpoznawanie warzyw oraz podawanie ich nazw, określanie części jadalnej.
 4. ,,Warzywa” degustacja. Kształtowanie umiejętności określania smaku, zapachu, twardości warzyw, kształtowanie nawyków prozdrowotnych związanych ze spożywaniem warzyw.
 5. Ogórek wąsaty – osłuchanie z piosenką. Udział w zabawach słuchowo – wzrokowo – ruchowych na podstawie tekstu i melodii piosenki.
 6. Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią podczas pracy z obrazkiem. ,,W sadzie ”- zabawy naśladowcze przy muzyce. Rozpoznawanie i nazywanie owoców.
 7. Wyjaśnianie pojęcia: owoce egzotyczne , rozpoznawanie i podawanie nazw owoców egzotycznych. Zabawa ze śpiewem ,, Płyną statki z bananami ”
 8. Radość ze wspólnej pracy podczas wykonywania posiłku owocowego.
 9. Zabawy ruchowe, ilustrowanie ruchem treści piosenek.
 10. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy,
 11. Tworzenie prac plastycznych, zgodnych z tematyka tygodnia.
  • Zachęcenie dzieci do wspólnej zabawy,
  • Zabawy ruchowo- naśladowcze, wyrabianie umiejętności rytmicznego poruszania się do muzyki,
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Temat: Ja, Ty i środowisko.

Czas realizacji: 18.09 - 22.09.2017

 1. Właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe, ćwiczenia dużych partii mięśni, wyrabianie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami
 2. Rozpoznawanie części ciała i podawanie ich nazw
 3. Poznanie określenia „ Zdrów jak ryba”, „ W zdrowym ciele zdrowy duch”
 4. Ćwiczenia orientacji przestrzennej- rozróżnianie strony prawej od lewej
 5. Czytanie globalne, ćwiczenia pamięci wzrokowej, analiza i synteza sylabowa
 6. Kształtowanie umiejętności odwzorowania rytmów dwu-, trzyelementowych
 7. Wdrażanie do sprawnego rozwiązywania zagadek. Zapoznanie z pojęciem zmysł , wyciąganie wniosków, próby dopasowywania przedmiotu do zmysłu, jakim go odbieramy
 8. Poznanie różnych dróg odbioru bodźców z otoczenia
 9. Ćwiczenia logopedyczne- udział w ćwiczeniach usprawniających narządy mowy
 10. Wdrażanie do uważnego słuchania utworów:
  • „Na zdrowie” B. Lewandowskiej
  • „Szalona wyliczanka” T. Fiutowskiej
 11. Kształtowanie umiejętności klasyfikacji przedmiotów służących do utrzymania higieny własnej i higieny otoczenia
 12. Kształtowanie umiejętności posługiwania się numerami alarmowymi: 112, 997,998,999
 13. Kształtowanie postawy ekologicznej poprzez udział w akcji Sprzątania Świata
 14. Udział w zabawach w ogródku przedszkolnym
 15. Wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.