foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 23.10 - 27.10.2017

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jesienią w lesie.

Czas realizacji: 16.10. – 20.10.2017

 • Wspólne oglądanie albumów i książek o tematyce przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem lasu
 • Rozmowa o lesie na podstawie obrazka i doświadczeń dzieci
 • Zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi
 • Zapoznanie z warstwami lasu: ściółka, runo, podszyt, korony drzew
 • Zapoznanie z rodzajami grzybów w lesie i ich podziałem na jadalne i niejadalne
 • Zapoznanie dzieci z rodzajami lasów: las liściasty, iglasty i mieszany
 • „Idziemy do lasu” – opowieść
 • Wyjaśnienie zjawiska „Dlaczego liście zmieniają barwęi spadają z drzew ?”
 • „Jak zwierzęta szykują się do zimy ” – burza mózgów
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek
 • Zapoznanie z literą „L” drukowaną i pisaną, małą i dużą
 • Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej - wyróżnianie głoski w nagłosie, podział wyrazów na sylaby, liczenie sylab
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni oraz rozumienia pojęć odnoszących się do położenia w przestrzeni
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • Uczenie się piosenek o tematyce jesiennej „Idzie jesień”, „Tańcowała jesień”.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich
 • Wykonywanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematem tygodnia

Temat: Jesienią w parku.

Czas realizacji: 09.10 - 13.10.2017

 • Przypomnienie charakterystycznych cech jesieni.
 • Wymienianie cech które charakteryzując park. Szukanie odpowiedzi na pytanie Co to park? Po co są takie miejsca? Wymyślanie ciekawych form spędzania czasu w parku.
 • Rozpoznawanie i nazywanie drzew (dąb, kasztanowiec, klon, jarząb, brzoza).
 • Poznanie owoców wyżej wymienionych drzew.
 • Klasyfikowanie liści według jednej z podanej cechy.
 • Poznanie zwierząt i nazywanie zwierząt, które można spotkać jesienią w parku.
 • Uwrażliwianie na kolory. Zapoznanie z pojęciem barw podstawowych oraz metodami ich łączenia i pozyskiwania nowych barw.
 • Kształcenie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek.
 • Usprawnianie mięśni narządów mowy na głoskach sz, cz, ż.
 • Uwrażliwianie na muzykę poważną.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci poprzez obserwacje przyrodnicze.
 • Zapoznanie z samogłoską  „A, a” drukowaną i pisaną , małą i dużą, odszukiwanie litery „A” „a” w wyrazach, poznanie z  jej zapisem graficznym.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Rozwijanie inwencji twórczej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematyką tygodnia

Temat: W zdrowym ciele zdrowy duch.

Czas realizacji: 02.10 – 06.10.2017

 • „Zdrowie to …” – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji, rozwijanie umiejętności wypowiadania się zdaniami
 • Zapoznanie dzieci z piramidą zdrowia, wyjaśnienie pojęcia piramida – burza mózgów
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
 • Uświadamianie znaczenia zawodu lekarza
 • Rozpoznawanie różnych gabinetów lekarskich oraz narzędzi niezbędnych w pracy lekarzy różnych specjalności, na przykład pediatry, stomatologa, laryngologa
 • „Jak się ubierać na jesienne dni” – burza mózgów
 • Zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportowymi
 • Wyjaśnienie znaczenia słów: olimpiada sportowa, olimpijskie koła
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach lub grupie
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach zabawowych – wpajanie zasady fair play
 • Kształtowanie logicznego myślenia – rozwiązywanie zagadek związanych z tematyką tygodnia
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • Dokonywanie analizy zdania
 • Rozwijanie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • Ćwiczenie czytania globalnego wyrazów
 • Układanie przez dzieci rytmów
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Zabawa słownikowa „Kto to?” – rozwijanie słownika czynnego, tworzenie nazw, posługiwanie się rodzajem męskim i żeńskim w wypowiedzi
 • Słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela
 • Utrwalanie znajomości litery „o”
 • Kształtowanie poczucia rytmu i koncentracji uwagi
 • Wykonywanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematem tygodnia

Temat tygodnia: Dary jesieni.

Termin realizacji: 25.09 - 29.09.2017

 • Wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy niektórych warzyw, owoców poznawanie ich wyglądu.
 • Rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych i ich owoców.
 • Zapoznanie ze smakiem wybranych owoców i warzyw
 • Rozpoznawanie owoców i warzyw poprzez dotyk, smak, zapach.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowanie odróżnianie owoców od warzyw.
 • Wyrabianie nawyku mycia owoców przed jedzeniem.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Utrwalenie pojęć duży, mały, większy, mniejszy.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci poprzez obserwacje przyrodnicze.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi i odpowiedzi na pytania.
 • Rozwijanie inwencji twórczej.
 • Ćwiczenia na spostrzegawczość.
 • O – jak owoce. Zapoznanie z samogłoską  „O, o” drukowaną i pisaną , małą i dużą, odszukiwanie litery „O” „o” w wyrazach, poznanie z  jej zapisem graficznym.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno -technicznych związanych z tematyką tygodnia

Temat tygodnia: TY, JA i środowisko.

Czas realizacji: 18.09 - 22.09.2017

 • Stwarzanie sytuacji zachęcających dzieci do swobodnych wypowiedzi przy dzieleniu się doświadczeniami i przeżyciami. Wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami.
 • Opisywanie siebie – swojego wyglądu. Określanie swoich cech fizycznych; płci, wzrostu (w odniesieniu do innych), wieku, koloru oczu, włosów.
 • Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy wykorzystujące dotyk, oglądanie siebie w lustrze.
 • Nazywanie i wskazywanie wymienionych części ciała.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie charakterystycznych cech w wyglądzie kolegów i koleżanek.
 • Odkrywanie zmysły dotyku, węchu, smaku, wzroku i słuchu w zabawach badawczych.
 • Kształtowanie umiejętności porównywania wielkości i wysokości poprzez stosowanie określeń „wyższy” „niższy” „mniejszy” „większy”.
 • Różnicowanie prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Zwrócenie uwagi jak dbanie o higienę osobistą wpływa na zdrowie .
 • Utrwalenie znajomości numerów alarmowych, przypomnienie w jakich sytuacjach należy wzywać pomoc.
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec przyrody. Uświadomienie potrzeby ochrony środowiska.
 • Wyrabianie świadomości ekologicznej poprzez udział w akcji sprzątanie świata.
 • Poszerzenie wiedzy o sposobach segregacji śmieci. Poznanie możliwości ponownego wykorzystania odpadów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy oraz przeliczania w zakresie możliwości dzieci.
 • Czytanie globalne wyrazów związanych z tematyką tygodnia
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na tematy związane z zajęciami.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie prac plastycznych i plastyczno -technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2017 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.