foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

SZANOWNI PAŃSTWO !

Informujemy, że od 11 maja br. nasza placówka  będzie otwarta.

Zajęcia w przedszkolu będą prowadzone w formie opiekuńczej (w miarę możliwości dydaktyczno- wychowawcze). Z uwagi na obowiązujące szczególne warunki związane z pandemią koronawirusa apelujemy do Państwa, aby z przedszkola w pierwszej kolejności korzystały dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić im samodzielnie opieki, a w szczególności, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

RODZICU:

 • Rodzicu przy wejściu do przedszkola zdezynfekuj ręce i pamiętaj o zakryciu ust i nosa.
 • Rodzicu twoje dziecko będzie odebrane od Ciebie przy wejściu do szatni przez personel to tego wyznaczony.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, jedzenia oraz butelek z napojami.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

PRZEDSZKOLE:

 • Zajęcia prowadzone przez nauczycieli  opiekuńcze, w miarę możliwości dydaktyczne-wychowawcze ( w czasie epidemii nie będą prowadzone zajęcia dodatkowe, aby nie wprowadzać na teren przedszkola osób trzecich)
 • Pracownicy  w środkach ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne,   przyłbice)
 • Dzieci w  grupach 12 osobowych (maksymalnie do 14 osób)
 • Sale i zabawki dezynfekowane według zaleceń GIS-u.
 • Usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, poduszki, itp.
 • Wietrzenie  sali, w której przebywają dzieci, raz na godzinę.
 • Ze względu na reżim sanitarny dzieci nie myją w przedszkolu zębów
 • Nauczycielki codziennie mierzą temperaturę dzieciom

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.