foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Płynie czas (SZACUNEK).

Termin realizacji: 11 – 15.01.2021

 • Poznanie na podstawie wiersza, czym jest szacunek;
 • Rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych a także nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności;
 • Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień-noc);
 • Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej oraz rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego;
 • Poszerzanie wiadomości na temat zjawisk występujących rytmicznie w przyrodzie (dzień i noc);
 • Budowanie wiadomości na temat nocy a także dostrzeganie rytmu dzień-noc;
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia;
 • Poznanie poszczególnych etapów życia człowieka;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku;
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej;
 • Rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od wieku;
 • Poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności;
 • Usystematyzowanie wiedzy związanej z porami roku
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych oraz wykonywanie prac plastycznych zgodnie z tematyką.

Temat: Dbam o zdrowie (ZDROWIE).

Termin realizacji: 04 – 08.01.2021

 • Poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • Poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy;
 • Budowanie komunikatywnej wypowiedzi;
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej;
 • Uświadamianie dzieciom konieczności dbania o własne zdrowie;
 • Poznanie sposobów na zachowanie dobrego stanu zdrowia oraz kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia;
 • Uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą;
 • Poznanie pojęcia „taniec” oraz rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej a także zachęcenie do aktywności ruchowej;
 • Poznanie składowych piramidy zdrowia oraz nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia;
 • Rozwijanie motoryki małej;
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych oraz wykonywanie prac plastycznych zgodnie z tematyką.

Temat: Sport to zdrowie (ZDROWIE).

Termin realizacji: 21 – 30.12.2020

 • Poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowia jak wartości;
 • Nabywanie umiejętności formułowania wniosków oraz kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Propagowanie zdrowego stylu życia a także wdrażanie do dbania o własne zdrowie;
 • Poznanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego na śniegu;
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia;
 • Poznanie różnych zabaw wykorzystujących śniegowe kule oraz rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania a także stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych;
 • Utrwalenie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki);
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i słuchu muzycznego;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej oraz zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu;
 • Rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej;
 • Kształtowanie pewności siebie;
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych oraz wykonywanie prac plastycznych zgodnie z tematyką.

Temat: Wesołych świąt! (DOBROCZYNNOŚĆ).

Termin realizacji: 14 – 18.12.2020

 • Poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym a także kształtowanie postawy życzliwości;
 • Ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca;
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków;
 • Poznanie tradycji związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej;
 • Rozwijanie mowy;
 • Poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów a także nauka porównywania i określania długości różnych przedmiotów;
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań;
 • Poznanie różnych piosenek o tematyce świątecznej oraz rozwijanie umiejętności wokalnych, słuchu muzycznego i poczucia rytmu;
 • Budowanie wiary we własne siły oraz rozwijanie sprawności fizycznej;
 • Poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia;
 • Rozwijanie motoryki małej a także rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki;
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych oraz wykonywanie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Temat: Świąteczne przygotowania (DOBROCZYNNOŚĆ).

Termin realizacji: 07 – 11.12.2020

 • Poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów;
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • Pokazanie, jak przyjemne może być obdarowywanie innych;
 • Wzbogacenie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia;
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej a także rozwijanie koncentracji uwago i umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach;
 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek;
 • Budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań;
 • Poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego a także rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu u dzieci;
 • Ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej;
 • Poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło;
 • Rozwijanie percepcji słuchowej;
 • Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk;
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych oraz wykonywanie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.