foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jestem bezpieczny (ODWAGA).

Termin realizacji: 14 – 18.09.2020

 1. Poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości oraz kształtowanie pojęcia „odwaga”;
 2. Rozwijanie komunikatywnej funkcji języka a także wzmocnienie poczucia własnej wartości;
 3. Poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak);
 4. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej u dzieci;
 5. Wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań;
 6. Poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych a także wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów;
 7. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw;
 8. Poznanie roli tempa w utworze muzycznym a także rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej;
 9. Kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej;
 10. Rozwijanie sprawności fizycznej;
 11. Uwrażliwianie na bogactwo i piękno świata muzyki;
 12. Wzbogacenie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego;
 13. Poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły, rozwijanie wyobraźni a także motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca.

Temat: W przedszkolu (PRZYJAŹŃ).

Termin realizacji: 07 – 11.09.2020

 1. Poznanie wartości „przyjaźni” oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół;
 2. Wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie a także zachęcanie do dzielenia się zabawkami;
 3. Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci;
 4. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 5. Wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu;
 6. Poznanie roli pracowników przedszkola oraz wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu;
 7. Rozwijanie kompetencji matematycznych: doskonalenie umiejętności klasyfikacji i logicznego myślenia;
 8. Poznanie wybranych piosenek z dziecięcego repertuaru oraz rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej a także kształtowanie poczucia rytmu;
 9. Rozwijanie sprawności fizycznej;
 10. Wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie;
 11. Dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie;
 12. Rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej;
 13. Rozwijanie zdolności teatralnych;
 14. Integracja grupy i wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 15. Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: W przedszkolu (PRZYJAŹŃ).

Termin realizacji: 01 – 04.09.2020

 1. Dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół;
 2. Kształtowanie postawy przyjacielskiej;
 3. Budowanie przyjaznej atmosfery oraz integracja grupy;
 4. Wspólne tworzenie „Kodeksu przedszkolaka”;
 5. Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie;
 6. Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych poprzez swobodne rozmowy o wakacjach;
 7. Wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
 8. Motywowanie do samodzielnych doświadczeń;
 9. Poszerzanie doświadczeń matematycznych oraz kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy;
 10. Motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami;
 11. Odkrywanie własnych możliwości twórczych, kształtowanie słuchu muzycznego oraz rozwijanie umiejętności wokalnych;
 12. Wyrabianie pamięci oraz rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej;
 13. Wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności.
 14. Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.