foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Święta, święta, biją dzwony (TRADYCJA).

Termin realizacji: 22 – 26.03.2021

 • Poznanie znaczenia tradycji a także poszerzanie wiadomości dzieci na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół;
 • Budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami oraz poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania a także praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”;
 • Zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć;
 • Poznanie zabaw matematycznych z pisankami oraz rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania;
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę;
 • Zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć;
 • Poznawanie piosenek o tematyce świątecznej – rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej oraz zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabawy, wykonywanych ćwiczeń i zadań;
 • Poznanie budowy jajka a także doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie inwencji twórczej oraz doskonalenie precyzyjnych ruchów rąk.

Temat: Wiosna tuż-tuż (SZCZEROŚĆ).

Termin realizacji: 15 – 19.03.2021

 • Poznanie znaczenia pojęcia „szczerość” oraz kształtowanie postaw moralnych;
 • Wdrażanie do brania odpowiedzialności za wypowiedziane słowa oraz zachęcanie do prawdomówności;
 • Rozwijanie umiejętności formułowania swoich myśli;
 • Poznanie cech krajobrazu wiejskiego a także zachęcanie do wypowiadania się na określony temat;
 • Rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego;
 • Rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej;
 • Rozwijanie pewności siebie oraz budowanie wiary we własne siły;
 • Poznanie zwierząt żyjących na wsi oraz doskonalenie umiejętności klasyfikacji ze względu na jedną cechę;
 • Poznanie wybranego zwierzęcia z gospodarstwa wiejskiego;
 • Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej oraz zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań;
 • Poznanie cech wybranego wiejskiego zwierzęcia;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej i pamięci słuchowej
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie inwencji twórczej oraz doskonalenie precyzyjnych ruchów rąk.

Temat: Nadchodzi wiosna (SZCZEROŚĆ).

Termin realizacji: 08 – 12.03.2021

 • Poznanie wartości „szczerość” oraz zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy;
 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich;
 • Poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku oraz rozwijanie słownika czynnego i uwrażliwianie na piękno przyrody;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań oraz wdrażanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji;
 • Poznanie cech marcowej pogody oraz rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i wzrokowej;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • Ćwiczenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie;
 • Poznanie różnych rodzajów muzyki oraz rozwijanie poczucia rytmu;
 • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej oraz budowanie dziecięcej wrażliwości na piękno muzyki klasycznej;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej;
 • Wzbogacenie wiadomości na temat wiosny;
 • Rozwijanie uwagi, percepcji słuchowej i wzrokowej a także wdrażanie do zgodnej współpracy;
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie inwencji twórczej oraz doskonalenie precyzyjnych ruchów rąk.

Temat: Tajemnice świata (DOCIEKLIWOŚĆ).

Termin realizacji: 01 – 05.03.2021

 • Poznanie korzyści płynących z bycia dociekliwym a także rozwijanie spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności formułowania wniosków;
 • Zachęcenie do życzliwego zwracania się do siebie nawzajem;
 • Poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej;
 • Poznanie właściwości magnesu oraz rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej i ruchowej;
 • Rozwijanie słownika czynnego u dzieci a także budowanie wypowiedzi;
 • Poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet oraz rozwijanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała;
 • Zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zajęć i zabaw swobodnych;
 • Poznanie możliwości aparatu artykulacyjnego oraz rozwijanie umiejętności artykulacyjnych, fonacyjnych;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu oraz zachęcanie do eksperymentowania z własnym głosem;
 • Poznanie wybranego pojazdu kosmicznego i zawodu astronauty;
 • Integracja grupy rówieśniczej;
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie inwencji twórczej oraz doskonalenie precyzyjnych ruchów rąk.

Temat: Mali odkrywcy (DOCIEKLIWOŚĆ).

Termin realizacji: 22 – 26.02.2021

 • Poznanie nowej wartości „dociekliwość” oraz rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego;
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem;
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy podczas działania;
 • Poznanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów;
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej;
 • Zachęcenie do samodzielnego odkrywania świata obrazów, dźwięków, smaków, zapachów i bodźców czuciowych a także doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań;
 • Poznanie części ciała i nazw wybranych organów oraz wdrażanie do uważnego obserwowania swojego ciała i odczytywania jego sygnałów;
 • Poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu;
 • Poszerzenie doświadczeń przyrodniczych;
 • Poznanie wybranych piosenek dziecięcych oraz rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej a także zachęcenie do dokładnego wykonania ćwiczeń gimnastycznych;
 • Poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów oraz ukazanie korzyści z noszenia okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych;
 • Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej a także rozwijanie motoryki małej.

Temat: Nasze podróże (OSZCZĘDNOŚĆ).

Termin realizacji: 15 – 19.02.2021

 • Poznanie różnych sposobów oszczędzania oraz wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami;
 • Kształcenie logicznego myślenia i przewidywania skutków;
 • Poznanie wybranych owoców tropikalnych a także zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców;
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej;
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego;
 • Budowanie poczucia przynależności do grupy;
 • Poznanie tradycyjnego afrykańskiego instrumentu;
 • Nauka gry na bębenku oraz rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu;
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej;
 • Budzenie poczucia ciekawości świata;
 • Poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy oraz rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem;
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych oraz zachęcanie do samodzielnego wykonania pracy na podstawie instrukcji słownej nauczyciela i pokazu.

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.