foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Lato – czas zabawy (TOLERANCJA).

Termin realizacji: 31.05 – 04.06.2021

 • poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”;
 • doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii;
 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji a także budzenie empatii;
 • poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • rozwijanie słownika czynnego oraz rozwijanie mowy komunikatywnej;
 • zachęcanie do uważnego słuchania siebie nawzajem;
 • poznanie określeń związanych z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni oraz rozwijanie orientacji w przestrzeni;
 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas wykonywania zadań;
 • poznanie wybranych kroków tanecznych a także rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • uwrażliwienie na piękno tańca;
 • poznanie wyglądu i nazw wybranych letnich kwiatów oraz wzbogacanie wiedzy przyrodniczej;
 • rozwijanie motoryki małej, wzbogacanie doświadczeń plastycznych a także wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć plastycznych.

Temat: Ja i moi bliscy (RODZINA).

Termin realizacji: 24 – 28.05.2021

 • poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków oraz ukazanie piękna bycia częścią rodziny
 • rozwijanie umiejętności nazywania emocji i rozmawiania o nich;
 • poznanie roli rodziców w życiu dziecka;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo--słuchowej;
 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej wypowiedzi a także rozwijanie umiejętności językowych dzieci;
 • ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie;
 • poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw;
 • poznanie piosenki o tacie z dziecięcego repertuaru muzyki;
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego oraz umiejętności wokalnych oraz zachęcanie do wyrażania swoich emocji poprzez muzykę;

Temat: Rodzina razem się trzyma (RODZINA)

Termin realizacji: 17 – 21.05.2021

 • poznanie roli i wartości rodziny oraz ukazanie znaczenia bycia w rodzinie;
 • rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach;
 • poznanie roli poszczególnych członków rodziny a także wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
 • poznanie nazw wybranych kwiatów;
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach;
 • uwrażliwienie na potrzeby innych;
 • poznanie wybranych utworów muzyki poważnej oraz rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej;
 • poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami;
 • rozwijanie motoryki małej a także rozwijanie cierpliwości, kreatywności i koncentracji;
 • pokazanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku.

Temat: Bajki, baśnie, legendy (MĄDROŚĆ).

Termin realizacji: 10 – 14.05.2021

 • Poznanie różnych rodzajów książek jako źródła mądrości;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Kształcenie słownika czynnego;
 • Budzenie chęci szukania mądrości w książkach;
 • Poznawanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie);
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy;
 • Poznanie roli księgarni;
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i rozwiązywania prostych zadań tekstowych;
 • Rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat książek;
 • Poznanie roli muzyki w tworzeniu historii;
 • Rozwijanie sprawności motorycznej i tężyzny fizycznej;
 • Rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju oraz budzenie zainteresowania muzyką;
 • Poznanie sposobów zaprezentowania wiadomości zdobytych w trakcie realizacji projektu;
 • Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i myślenia;
 • Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk;
 • Nauka planowania pracy a także zachęcanie do samodzielnego działania, zgodnej współpracy i przełamywania lęku przed publicznym wystąpieniem.

Temat: Książka – mój przyjaciel (MĄDROŚĆ).

Termin realizacji: 04 – 07.05.2021

 • Poznanie wartości „mądrość”;
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi;
 • Budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy;
 • Poznanie wyglądu rożnych książek,
 • Zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie;
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych oraz nauka formułowania pytań;
 • Pozwijanie ciekawości poznawczej a także budzenie zainteresowania książkami poprzez rożne zabawy;
 • Poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki;
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni;
 • Nabywanie wiadomości dotyczących książek;
 • Zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki;
 • Poznanie różnych książek z nutami;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej;
 • Wdrażanie do uważnego słuchania poleceń nauczyciela;
 • Poznanie pojęcia „sensoryczna książeczka”;
 • Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk;
 • Kształtowanie cechy dokładności podczas wykonywania prac;
 • Integracja grupy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw.

Temat: Jestem kulturalny (WIARA W SIEBIE).

Termin realizacji: 19 – 30.04.2021

 • Gromadzenie informacji na temat znaczenia wiary we własne siły;
 • Zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Budowanie wiary we własne siły;
 • Poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
 • Ćwiczenie pamięci;
 • Rozwijanie mowy;
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy;
 • Poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne;
 • Nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania a także uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby;
 • Poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru dotyczącej kulturalnego zachowania oraz rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej;
 • Nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka;
 • Poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie;
 • Rozwijanie umiejętności myślenia;
 • Rozwija niesprawności manualnej i kreatywności oraz wdrażanie do poszanowania pracy innych;
 • Wspólne świętowanie dnia 3 Maja.

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.