foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Idzie jesień przez świat.

Termin realizacji: 04 – 08.10.2021

- Dostrzeganie i nazywanie piękna w najbliższym otoczeniu,
- Uwrażliwianie na piękno jako wartość subiektywną, indywidualną,
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- Poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu,
- Kształtowanie słuchu fonematycznego i spostrzegawczości słuchowej, 
- Budowanie pozytywnej więzi z najbliższymi, 
- Wdrażanie do współdziałania w zespole,
- Poszerzenie wiedzy na temat gatunków drzew,
- Doskonalenie umiejętności przeliczania zbiorów,
- Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, słuchowej, 
- Współdziałanie w zespole,
- Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody oraz zmiany zachodzące w różnych porach roku,
- Poznanie słów i melodii piosenki, śpiewanie jej,
- Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew,
- Rozwijanie poczucia rytmu,
- Ćwiczenie pamięci i uwagi,
- Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie - kolory jesieni,
- Poznanie symboliki wybranych roślin,
- Rozwijanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku w trakcie wykonywania pracy i stosowania się do zaleceń Nauczyciela,
- Zwracanie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie posługiwania się nożyczkami i innymi przyborami,
- Wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.