foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Mój dom - Polska.

Termin realizacji: 08 – 12.11.2021

- Poznanie wartości jaką jest miłość do ojczyzny poprzez słuchanie utworów literackich,
- Doskonalenie pamięci i spostrzegawczości,
- Budzenie zainteresowania historią państwa polskiego,
- Przypomnienie znaczenia symboli narodowych Polski,
- Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów oraz dobieranie wyrazów - rymów,
- Przyjmowanie właściwej postawy podczas hymnu narodowego,
- Zapoznanie z charakterystycznymi miejscami i budowlami w Warszawie,
- Kształtowanie umiejętności sprawnego dokładania i odejmowania w zakresie siedmiu - liczenia na konkretach,
- Poznanie legendy o powstaniu Warszawy "Wars i Sawa",
- Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- Poznawanie sławnych Polaków i ich dzieł,
- Kształtowanie poczucia rytmu,
- Rozwijanie umiejętności estetycznego sposobu poruszania się i wrażliwości słuchowej w trakcie odbioru dzieła muzycznego,
- Poznawanie procesu mieszania się różnych substancji,
- Doskonalenie umiejętności wycinania,
- Rozwijanie dbałości o estetyczny wygląd, dbanie o ład i porządek,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Temat: Nasza mała ojczyzna.

Termin realizacji: 02 – 05.11.2021

- Poznawanie i wyjaśnianie znaczenia wartości, jaką jest miłość do ojczyzny,
- Budzenie zainteresowania własną miejscowością,
- Poszerzanie wiedzy o domach w różnych zakątkach Polski i świata,
- Przypomnienie znajomości adresu i zasad podawania osobom obcym,
- Doskonalenie analizy słuchowej i wzrokowej,
- Czytanie globalne wyrazu dom,
- Poznawanie ważnych miejsc i osób danej miejscowości, roli i znaczenia instytucji publicznych,
- Kształtowanie umiejętności liczenia, w tym doliczania i odliczania,
- Budzenie zainteresowania swoją miejscowością,
- Rozpoznawanie melodii walczyka, poleczki i krakowiaka,
- Kształtowanie estetycznego sposobu poruszania się,
- Budzenie zainteresowań muzyką ludową i swoim regionem,
- Poznawanie regionalnych strojów ludowych,
- Doskonalenie umiejętności konstruowania prac przestrzennych,
- Budzenie zainteresowania folklorem swojego regionu,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Skarby jesieni.

Termin realizacji: 25 – 29.10.2021

- Poznawanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów dla ludzi i zwierząt,
- Doskonalenie umiejętności klasyfikowania obiektów,
- Budzenie zainteresowania pracą pszczelarza i życiem pszczół,
- Zwrócenie uwagi na rolę, jaką odgrywają w życiu człowieka i zwierząt wybrane rośliny,
- Rozwijanie słuchu fonematycznego,
- Doskonalenie umiejętności wyróżniania głoski "w" w nagłosie wyrazów,
- Doskonalenie umiejętności doliczania i odejmowania,
- Poznawanie i nazywanie przetworów jesiennych, 
- Promowanie zdrowego stylu odżywiania się,
- Poznawanie utworów muzyki klasycznej,
- Doskonalenie motoryki małej i dużej,
- Podziwianie piękna jesiennych krajobrazów,
- Poznawanie sposobów przygotowywania się ludzi do zimy, w tym przetwarzania owoców i warzyw,
- Kształtowanie umiejętności korzystania z udostępnianych materiałów  i przyborów do prezentowania własnych doświadczeń w pracach plastycznych,
- Doskonalenie umiejętności słuchania i wyrażania muzyki ruchem,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Temat: Koszyk Pani Jesieni.

Termin realizacji: 18 – 22.10.2021

- Poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt,
- Wyjaśnienie znaczenia wyrazu "plon",
- Doskonalenie percepcji wzrokowej,
- Poznawanie roślinności uprawianej na polu,
- Rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka,
- Doskonalenie percepcji słuchowej,
- Czytanie globalne wyrazu "tata",
- Poznawanie gatunków owoców, porównywanie ich wyglądu, miejsca pochodzenia, kształtu, ciężaru itp.,
- Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów,
- Poznawanie wybranych środowisk i ich charakterystycznej roślinności,
- Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności słuchania utworów muzycznych,
- Doskonalenie sprawności fizycznej,
- Dostrzeganie różnorodnych materiałów jako źródło ekspresji twórczej, łączenie ich,
- Poznawanie urządzeń elektrycznych i zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z nich,
- Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych obserwacji w formie plastycznej,
- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Temat: Jesienna przyroda.

Termin realizacji: 11 – 15.10.2021

- Poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt,
- Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, a w tym również przygotowań zwierząt do zimy,
- Budzenie wrażliwości na otaczające piękno przyrody,
- Poznawanie wybranych gatunków zwierząt i środowiska ich życia,
- Zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku,
- Inspirowanie zabaw z elementami dramy,
- Doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
- Poznawanie warunków życia wybranych zwierząt wraz ze zmieniającą się porą roku,
- Doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia obiektów,
- Budzenie zainteresowania otaczającą przyrodą w tym potrzeb zwierząt w związku z nadchodzeniem zimy,
- Poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy.
- Przypomnienie słów i melodii piosenki "Malowała jesień",
- Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,
- Poznawanie zmian w wyglądzie zwierząt jako element przygotowań do zimy,
- Rozwijanie umiejętności i sprawności manualnych w trakcie wykonywania prac plastyczno-technicznych,
- Rozwijanie spostrzegawczości,
- Tworzenie prac plastycznych związanych z tematyką tygodnia

Temat: Idzie jesień przez świat.

Termin realizacji: 04 – 08.10.2021

- Dostrzeganie i nazywanie piękna w najbliższym otoczeniu,
- Uwrażliwianie na piękno jako wartość subiektywną, indywidualną,
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- Poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu,
- Kształtowanie słuchu fonematycznego i spostrzegawczości słuchowej, 
- Budowanie pozytywnej więzi z najbliższymi, 
- Wdrażanie do współdziałania w zespole,
- Poszerzenie wiedzy na temat gatunków drzew,
- Doskonalenie umiejętności przeliczania zbiorów,
- Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, słuchowej, 
- Współdziałanie w zespole,
- Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody oraz zmiany zachodzące w różnych porach roku,
- Poznanie słów i melodii piosenki, śpiewanie jej,
- Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew,
- Rozwijanie poczucia rytmu,
- Ćwiczenie pamięci i uwagi,
- Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie - kolory jesieni,
- Poznanie symboliki wybranych roślin,
- Rozwijanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku w trakcie wykonywania pracy i stosowania się do zaleceń Nauczyciela,
- Zwracanie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie posługiwania się nożyczkami i innymi przyborami,
- Wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.