foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Święta, święta biją dzwony.

Termin realizacji: 22 – 26.03.2021

-Poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych.

-Nazywanie elementów stołu wielkanocnego.

-Uwrażliwianie na tradycję.

-Kultywowanie tradycji „przygotowanie koszyka do poświęcenia”.

-Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku.

-Nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych.

-Doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji.

-Kształcenie umiejętności respektowania poleceń.

-Poznawanie zwierząt kojarzonych z Wielkanocą podczas zabaw naśladowczych, muzyczno-ruchowych.

-Kształtowanie wrażliwości na barwę instrumentu.

-Rozwijanie zdyscyplinowania podczas wspólnego muzykowania.

-Rozwijanie umiejętności przygotowania i dekorowania wielkanocnych wypieków.

-Rozwijanie możliwości percepcyjnych.

-Naśladowanie czynności z życia codziennego

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Wiosna tuż-tuż.

Termin realizacji: 15 – 19.03.2021

-Stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia.

-Kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą.

-Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.

-Poszerzanie wiadomości na temat wiosny podczas nauki wiersza na pamięć.

-Kształtowanie rozumienia ze słuchu.

-Tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnym wypowiedziom.

-Poznanie cyklu rozwojowego motyla.

-Kształtowanie pojęcia wysoko – nisko; góra – dół.

-Dostrzeganie delikatności środowiska przyrodniczego.

-Śpiewanie do znanych melodii.

-Kształtowanie umiejętności naśladowania czynności.

-Wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia.

-Rozumienie potrzeby utrzymywania porządku wokół nas.

-Nabywanie umiejętności korzystania z różnorodnych narzędzi.

-Odczuwanie przyjemnych doznań po uporządkowaniu miejsca zabawy.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Nadchodzi wiosna.

Termin realizacji: 08 – 12.03.2021

-Dostrzeganie zmian w przyrodzie.

-Rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji.

-Nabywanie empatii w stosunku do zwierząt.

-Poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę.

-Kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych.

-Zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną.

-Określenie liczby w zbiorze.

-Przyporządkowanie jeden do jednego.

-Rozwijanie umiejętności zwracania się o pomoc podczas wykonywania zadań matematycznych.

-Wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana).

-Naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody.

-Nabywanie poczucia wspólnoty ze światem przyrody.

-Poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin.

-Tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia podczas działań praktycznych (sadzenia roślin).

-Wdrażanie do zadawania pytań podczas wykonywania działań technicznych.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Tajemnice świata – projekt mleko.

Termin realizacji: 01 – 05.03.2021

-Poszerzanie wiedzy ogólnej w oparciu o opowiadanie.

-Budowanie poczucia wspólnoty podczas zabaw tematycznych.

-Ćwiczenie zgodnej współpracy.

-Nazywanie produktów mlecznych.

-Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu mowy i kształtowaniu umiejętności wypowiadania się.

-Utrwalanie kulturalnych zachowań w miejscach publicznych.

-Przeliczanie elementów w dostępnym zakresie.

-Doskonalenie umiejętności matematycznych.

-Utrwalanie wiedzy dotyczącej mleka.

-Wsłuchiwanie się w dźwięki występujące w otoczeniu.

-Umiejętność odróżniania dźwięków przyjemnych od nieprzyjemnych.

-Odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną.

-Poznanie etapów przygotowania masła.

-Doskonalenie sprawności motorycznych.

-Odczuwanie satysfakcji z samodzielnie przygotowanych produktów.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Mali odkrywcy – projekt mleko.

Termin realizacji: 22 – 26.02.2021

-Rozwijanie wiedzy ogólnej.

-Czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym.

-Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

-Poznanie rodzajów mleka.

-Rozwijanie zdolności komunikacyjnych.

-Wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób.

-Doskonalenie orientacji przestrzennej.

-Ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych.

-Dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt.

-Odróżnianie niskich i wysokich dźwięków.

-Rozwijanie słuchu muzycznego.

-Ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzyczno-ruchowych.

-Rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych.

-Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu.

-Kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Nasze podróże.

Termin realizacji: 15 – 19.02.2021

-Poznanie zawodu fryzjera oraz przedmiotów używanych w trakcie pracy.

-Nabywanie odwagi, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

-Doskonalenie umiejętności językowych.

-Wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z karnawałem.

-Ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do nich.

-Nazywanie dekoracji karnawałowych i odróżnianie ich kształtów.

-Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.

-Ćwiczenie w układaniu, odtwarzaniu rytmów.

-Dostrzeganie zmian charakteru muzyki.

-Dostosowanie ruchów tanecznych do tempa.

-Wyzwalanie naturalnej ekspresji w tańcu.

-Pobudzanie percepcji wzrokowej i dotykowej.

-Rozwój umiejętności manualnych.

-Doświadczanie pracy z różnorodnym materiałem.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

  • motyki_prace02.jpg
  • motylki_prace01.jpg
  • motylki_prace03.jpg
  • motylki_prace04.jpg

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.