foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Do widzenia!

Termin realizacji: 21 – 30.06.2021

-Nauka pokonywania trudności.

-Nabywanie odporności psychicznej.

-Kształtowanie umiejętności samodzielnego działania.

-Rozwijanie pamięci w zabawach językowych.

-Kształtowanie słuchu fonematycznego.

-Odczuwanie przyjaznego stosunku do środowiska przyrodniczego.

-Rozumienie pojęcia: jeden do jednego.

-Nabywanie nowych umiejętności matematycznych.

-Wychowanie do poszanowania.

-Rozwijanie zdolności wokalnych i ruchowych.

-Umiejętność reagowania ruchem na sygnał słowny.

-Wdrażanie do skupiania uwagi podczas zajęć muzycznych.

-Rozwijanie sprawności motorycznych podczas zabaw plastycznych.

-Nabywanie nowych doświadczeń podczas eksperymentowania z kolorami.

-Czerpanie radości w trakcie zabaw z bańkami mydlanymi.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Żegnamy przedszkole.

Termin realizacji: 14 – 18.06.2021

-Pobudzanie zmysłów.

-Zdobywanie samodzielnych doświadczeń sensorycznych.

-Nabywanie samodzielności podczas wykonywania codziennych czynności.

-Rozumienie znaczeń znaków i symboli.

-Szyfrowanie słów.

-Dzielenie się przeżyciami z najbliższym.

-Łączenie elementów w zbiory.

-Rozwijanie zdolności matematycznych podczas zabawy z kodowaniem.

-Doskonalenie koncentracji podczas wykonywania zajęć.

-Poznanie zabaw ruchowych z wykorzystaniem różnego rodzaju piłek.

-Kształtowanie sprawności fizycznej i doskonalenie koordynacji wzrokowo –ruchowej.

-Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych podczas zabaw ruchowych z piłką.

-Komponowanie wzorów w ograniczonym polu.

-Wyrażanie siebie poprzez różnorodną sztukę.

-Odczuwanie satysfakcji z wykonanej pracy plastycznej i uświadamianie wpływu na jej kształt.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Kolorowe lato.

Termin realizacji: 07 – 11.06.2021

-Rozumienie i dostrzeganie potrzeby współdziałania w grupie na podstawie obserwacji życia mrówek.

-Kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody.

-Wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami.

-Dokonywanie syntezy słownej.

-Kształtowanie logicznego myślenia.

Rozumienie znaczenia pszczół w życiu człowieka.

-Rozpoznawanie oznak lata.

-Nazywanie zjawisk pogodowych upał, burza.

-Rozumienie potrzeby nawadniania organizmu podczas upału.

-Rozwijanie zdolności gry na instrumentach muzycznych.

-Kształtowanie wrażliwości na muzykę.

-Wyrażanie radości z pory roku w utworze muzycznym.

-Umiejętność lepienia z plasteliny zwierząt żyjących w trawie.

-Rozwijanie motoryki małej w różnych działaniach plastycznych.

-Rozumienie, że przyjacielem może zostać zwierzę żyjące na wolności.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Lato – czas zabawy.

Termin realizacji: 31.05 – 04.06.2021

-Zapoznanie ze świętem Dnia Dziecka.

-Stwarzanie warunków do wyrażania emocji ciałem.

-Zachęcanie do radosnej zabawy w grupie.

-Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.

-Kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie.

-Uświadomienie, że w otoczeniu są osoby, do których można zwrócić się po pomoc.

-Rozkładanie elementów według zasady po tyle samo.

Ćwiczenie w posługiwaniu się wyrażeniem po równo.

-Ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania.

-Rozbudzenie zainteresowania zwierzętami egzotycznymi poprzez zabawy ruchowe. -Rozwijanie percepcji słuchowej.

-Kształtowanie wrażliwości na odgłosy zwierząt.

-Rozwijanie prawidłowej percepcji i znajomości nazw kolorów.

-Kształtowanie aktywności twórczej i wyobraźni.

-Zachęcanie do dzielenia się swoimi doświadczeniami.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Ja i moi bliscy.

Termin realizacji: 24 – 28.05.2021

-Tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną.

-Umiejętność przeżywania bliskości.

-Kształtowanie kultury współżycia.

-Powtórzenie i utrwalenie nazw dni tygodnia.

-Ćwiczenie wyrażania myśli w formie prostego zdania.

-Poznanie i ćwiczenie zasad prowadzenia rozmowy.

-Definiowanie i dzielenie elementów na zbiory.

-Utrwalanie pojęcia zbiór.

-Kształtowanie umiejętności zachowywania umiaru w spożywaniu słodyczy/

-Rytmiczne recytowanie słów.

-Interpretowanie piosenki za pomocą ruchu.

-Wdrażanie do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zabawach przy muzyce.

-Ćwiczenie pamięci podczas wykonywania pracy plastycznej.

-Wyrażanie uczuć w różnych formach plastycznych.

-Budzenie otwartości na uczucia.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Rodzina razem się trzyma.

Termin realizacji: 17 – 21.05.2021

-Umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny.

-Odczuwanie więzi z członkami rodziny.

-Kulturalne wyrażanie siebie w kontaktach z rodziną.

-Rozwijanie zdolności językowych.

-Ćwiczenie umiejętności wyrażania radości w mowie.

-Nauka kulturalnego zwracania się do członków rodziny.

-Nazywanie i przeliczanie części ciała.

-Ćwiczenie umiejętności odzwierciedlania liczby elementów ciała.

-Kształtowanie świadomości siebie.

-Doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych.

-Kształtowanie estetyki i harmonii ruchu.

-Stwarzanie sytuacji muzyczno-ruchowych integrujących grupę.

-Przygotowanie prezentu według instrukcji słownej.

-Kształtowanie poczucia estetyki.

-Wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.