foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Bezpieczeństwo.

Termin realizacji: 14 – 25.09.2020

-Tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć grupowych.

-Rozwijanie myślenia logicznego, ćwiczenie pamięci.

-Tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności.

-Uczenie się wykonywania czynności porządkowych.

-Rozumienie i wykonywanie poleceń słownych.

-Kształtowanie słuchu muzycznego.

-Wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wrażania potrzeb.

-Poznawanie wybranych piosenek z dziecięcego repertuaru, kształtowanie poczucia rytmu.

-Kształcenie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskich kontaktów.

-Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się podczas zabawy.

-Poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnie.

-Nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: W przedszkolu.

Termin realizacji: 01 – 11.09.2020

-Zapoznanie dzieci z nauczycielem, nową salą i pomieszczeniami przedszkolnymi.

-Stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka.

-Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

-Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.

-Zachęcanie dzieci do zwracania się do siebie po imieniu.

-Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie oraz podczas zabaw ruchowych.

-Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu.

-Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych.

-Utrwalanie nazw podstawowych kolorów.

-Koordynacja wzrokowo-słuchowa poprzez łączenie elementów w takich samych kolorach.

-Kształtowanie umiejętności uprzejmego zachowania się w każdej sytuacji.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.