foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Do widzenia!

Termin realizacji: 20 – 24.06.2022

-Poznanie znaczenia zaufania na podstawie przykładu z literatury.

-Doskonalenie umiejętności nazywania emocji.

-Zachęcanie do przełamywania lęku i szukania pomocy oraz wsparcia u innych

w sytuacjach trudnych.

Poznawanie utworów o charakterze żartobliwym z dziecięcego kanonu literatury.

-Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

-Rozwijanie umiejętności odczytywania myśli przewodniej utworu literackiego.

-Doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania.

-Rozwijanie słuchu fonematycznego.

-Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu podczas wakacji w gronie rodzinnym

-Poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora.

-Rozwijanie percepcji wzrokowej.

-Doskonalenie umiejętności liczenia.

-Uwrażliwienie na piękno rożnych krajobrazów Polski.

-Poznanie sposobów ochrony przed słońcem.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych.

-Ukazanie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca

-Poznanie zasad bezpiecznej zabawy nad morzem.

-Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

-Rozwijanie motoryki małej.

-Wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

-Wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas wakacji nad morzem.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Temat: Żegnamy przedszkole.

Termin realizacji: 13 – 17.06.2022

-Poznanie znaczenia zaufania na podstawie opowiadania.

-Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

-Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.

-Ukazanie konsekwencji ufania obcym.

-Poznanie rożnych sposobów spędzania czasu latem.

-Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

-Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.

-Wdrażanie do zgodnej współpracy i zachowywania zasad fair play podczas zabaw.

-Poznanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu nad morzem.

-Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

-Odnajdywanie radości w kreatywnym działaniu.

-Poznanie rożnych letnich zabaw.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Rozwijanie umiejętności wokalnych.

-Odnajdywanie korzyści płynących ze spędzania czasu na świeżym powietrzu.

-Poznanie cech jednego z letnich przysmaków.

-Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

-Rozwijanie motoryki małej.

-Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

-Zachęcanie do estetycznego wykonania pracy.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Temat: Kolorowe lato.

Termin realizacji: 06 – 10.06.2022

-Poznanie znaczenia słów „być tolerancyjnym” na podstawie opowiadania.

-Doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczyć i emocji.

-Rozwijanie kreatywności.

-Rozwijanie empatii i wrażliwości.

-Poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki.

-Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; uwrażliwianie na piękno

otaczającej nas przyrody

-Poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół.

-Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem.

-Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania.

-Uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne, a szczególności pszczoły.

-Poznanie głosów wybranych mieszkańców łąki.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Rozwijanie poczucia rytmu.

-Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.

-Zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wspólnego muzykowania

-Nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości.

-Rozwijanie twórczego myślenia, wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

-Rozwijanie sprawności motorycznej.

-Wdrażanie do zgodnej współpracy i porozumiewania się cichym głosem podczas wykonywania zadań.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Temat: Lato-czas zabawy.

Termin realizacji: 30.05 – 03.06.2022

-Poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”.

-Doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii.

-Rozwijanie umiejętności nazywania emocji.

-Budzenie empatii.

-Poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca.

-Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

-Rozwijanie słownika czynnego.

-Rozwijanie mowy komunikatywnej.

-Zachęcanie do uważnego słuchania siebie nawzajem.

-Poznanie określeń związanych z położeniem rożnych przedmiotów w przestrzeni.

-Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

-Zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas wykonywania zadań.

-Poznanie wybranych kroków tanecznych.

-Rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Uwrażliwienie na piękno tańca.

-Poznanie wyglądu i nazw wybranych letnich kwiatów.

-Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej.

-Rozwijanie motoryki małej.

-Wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

-Wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć plastycznych.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Temat: Ja i moi bliscy.

Termin realizacji: 23 – 27.05.2022

-Poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków.

-Rozwijanie umiejętności nazywania emocji i rozmawiania o nich.

-Ukazanie piękna bycia częścią rodziny.

-Poznanie roli rodziców w życiu dziecka.

-Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

-Rozwijanie umiejętności budowania spójnej wypowiedzi.

-Ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie.

-Poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny w języku polskim i angielskim.

-Rozwijanie umiejętności przeliczania.

-Rozwijanie umiejętności językowych dzieci.

-Zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw.

-Poznanie piosenki o tacie z dziecięcego repertuaru muzyki.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Rozwijanie słuchu muzycznego oraz umiejętności wokalnych.

-Zachęcanie do wyrażania swoich emocji poprzez muzykę.

-Poznanie wyglądu rożnych zegarów.

-Rozwijanie motoryki małej.

-Kształcenie umiejętności wykonywania prac plastycznych wg instrukcji słownej N.

-Rozwijanie poczucia estetyki.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Temat: Rodzina razem się trzyma.

Termin realizacji: 16 – 20.05.2022

-Umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny.

-Odczuwanie więzi z członkami rodziny.

-Kulturalne wyrażanie siebie w kontaktach z rodziną.

-Rozwijanie zdolności językowych.

-Ćwiczenie umiejętności wyrażania radości w mowie.

-Nauka kulturalnego zwracania się do członków rodziny.

-Nazywanie i przeliczanie części ciała.

-Ćwiczenie umiejętności odzwierciedlania liczby elementów ciała.

-Kształtowanie świadomości siebie.

-Doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych.

-Kształtowanie estetyki i harmonii ruchu.

-Stwarzanie sytuacji muzyczno-ruchowych integrujących grupę.

-Przygotowanie prezentu według instrukcji słownej.

-Kształtowanie poczucia estetyki.

-Wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań.

- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.