foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Nasza mała ojczyzna.

Termin realizacji: 08 – 12.11.2021

-Poznanie pojęcia „wolność”.

-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.

-Budowanie poczucia tożsamości narodowej.

-Zachęcanie do szanowania odmienności innych.

-Poznanie różnych rodzajów domów.

-Poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci.

-Uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście.

-Poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów.

-Rozwijanie umiejętności matematycznych.

-Porównywanie wielkości budynków.

-Posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”.

-Wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania.

-Poznanie dźwięków o różnej wysokości.

-Poznanie dźwięków różnych instrumentów.

-Rozwijanie wrażliwości muzycznej.

-Doskonalenie sprawności fizycznej.

-Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie.

-Zapoznanie dzieci z wybranymi urządzeniami elektrycznymi.

-Rozwijanie zdolności manualnych.

-Rozwijanie pamięci wzrokowej.

-Nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej.

-Rozwijanie logicznego myślenia.

-Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.