Temat: Wesołych Świąt.

Termin realizacji: 20 – 23.12.2021

-Poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym.

-Kształtowanie postawy życzliwości.

-Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków.

-Ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca.

-Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

-Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

-Rozwijanie mowy.

-Uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym.

-Poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów.

-Nauka porównywania i określania długości różnych przedmiotów.

-Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

-Wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań.

-Poznanie różnych piosenek o tematyce świątecznej.

-Rozwijanie umiejętności wokalnych, słuchu muzycznego i poczucia rytmu.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Budowanie wiary we własne siły.

-Poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia.

-Rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia.

-Wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

-Rozwijanie motoryki małej.

-Rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.