Temat: Sport to zdrowie.

Termin realizacji: 03 – 07.01.2022

-Poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowia jako wartości.

-Nabywanie umiejętności formułowania wniosków, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Wdrażanie do dbania o własne zdrowie.

-Poznanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego na śniegu.

-Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

-Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia.

-Propagowanie zdrowego stylu życia.

-Poznanie różnych zabaw wykorzystujących śniegowe kule.

-Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

-Doskonalenie umiejętności przeliczania.

-Stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych.

-Utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki).

-Rozwijanie umiejętności wokalnych i słuchu muzycznego.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu.

-Wzbogacanie doświadczeń plastycznych, poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych.

-Rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej.

-Rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej.

-Kształtowanie pewności siebie.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.