Temat: Dbamy o zdrowie.

Termin realizacji: 10 – 14.01.2022

-Poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania.

-Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

-Zachęcanie do dbania o własne zdrowie.

-Poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy.

-Budowanie komunikatywnej wypowiedzi.

-Rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

-Uświadamianie dzieciom konieczności dbania o własne zdrowie.

-Poznanie sposobów na zachowanie dobrego stanu zdrowia.

-Kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia.

-Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

-Uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą.

-Poznanie pojęcia „taniec” .

-Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Zachęcanie do aktywności ruchowej.

-Poznanie składowych piramidy zdrowia.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia.

-Rozwijanie motoryki małej.

-Propagowanie zdrowego stylu życia.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.