foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Wielka wyprawa.

Termin realizacji: 21 – 25.02.2022

-Poznanie nowej wartości „oszczędność”.

-Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

-Rozwijanie pozytywnych cech charakteru.

-Zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści płynących z tego działania.

-Poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych.

-Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Nauka wypowiadania się całym zdaniem.

-Zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas różnych aktywności.

-Poszerzanie wiedzy na temat różnych pojazdów lądowych.

-Rozwijanie koncentracji uwagi.

-Doskonalenie umiejętności matematycznych.

-Budowanie pewności siebie.

-Poznanie roli tempa w piosenkach.

-Kształtowanie poczucia rytmu.

-Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia.

-Poznanie budowy samolotu.

-Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

-Rozwijanie kreatywności i motoryki małej.

-Motywowanie do samodzielnego działania podczas różnych aktywności.

- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Cztery żywioły.

Termin realizacji: 14 – 18.02.2022

-Poznanie cech odpowiedzialnej osoby na podstawie opowiadania.

-Rozwijanie empatii, kształtowanie pozytywnych cech charakteru.

-Budzenie odpowiedzialności za środowisko.

-Poznanie właściwości ognia.

-Rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej.

-Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi.

-Wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas obcowania z ogniem.

-Poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka.

-Poszerzanie wiedzy z zakresu przyrody.

-Rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i umiejętności wyciągania wniosków.

-Budowanie postawy pokory wobec potęgi żywiołów.

-Poznawanie własnych możliwości twórczych.

-Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej.

-Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z melodią i ruchem ciała.

-Poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi.

-Kształtowanie umiejętności spostrzegania i uogólniania.

-Rozwijanie wyobraźni plastycznej.

-Rozwijanie motoryki małej.

-Budowanie wiary we własne możliwości.

- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Siła przyrody.

Termin realizacji: 07 – 11.02.2022

-Poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”, uświadamianie dzieciom sytuacji, w których trzeba być odpowiedzialnym.

-Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci.

-Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

-Rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru.

-Poznanie obiegu wody w przyrodzie.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

-Nabywanie umiejętności wnioskowania.

-Uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody.

-Poznanie właściwości wody.

-Rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej.

-Rozwijanie umiejętności liczenia.

-Zachęcanie do samodzielnego badania (odkrywania) otaczającej nas rzeczywistości.

-Poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości.

-Rozwijanie słuchu muzycznego.

-Rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

-Uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej.

-Poznanie właściwości powietrza.

-Zachęcanie do samodzielnego wyciągania wniosków z prowadzonej obserwacji.

-Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

-Wzmacnianie wiary we własne siły podczas różnych aktywności podejmowanych w przedszkolu.

- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Dbamy o zdrowie.

Termin realizacji: 31.01 – 04.02.2022

-Poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania.

-Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

-Zachęcanie do dbania o własne zdrowie.

-Poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy.

-Budowanie komunikatywnej wypowiedzi.

-Rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

-Uświadamianie dzieciom konieczności dbania o własne zdrowie.

-Poznanie sposobów na zachowanie dobrego stanu zdrowia.

-Kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia.

-Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

-Uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą.

-Poznanie pojęcia „taniec”.

-Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Zachęcanie do aktywności ruchowej.

-Poznanie składowych piramidy zdrowia.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia.

-Rozwijanie motoryki małej.

-Propagowanie zdrowego stylu życia.

- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Sport to zdrowie.

Termin realizacji: 24 – 28.01.2022

-Poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowia jako wartości.

-Nabywanie umiejętności formułowania wniosków.

-Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Wdrażanie do dbania o własne zdrowie.

-Poznanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego na śniegu.

-Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

-Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia.

-Propagowanie zdrowego stylu życia.

-Poznanie różnych zabaw wykorzystujących śniegowe kule.

-Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

-Doskonalenie umiejętności przeliczania.

-Stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych.

-Utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki).

-Rozwijanie umiejętności wokalnych i słuchu muzycznego.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu.

-Wzbogacanie doświadczeń plastycznych, poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych.

-Rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej.

-Rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej.

-Kształtowanie pewności siebie

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Młodsi i starsi.

Termin realizacji: 17 – 21.01.2022

-Poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów.

-Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru.

-Uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych.

-Poznanie bliskich członków rodzin dzieci (babć i dziadków).

-Rozwijanie mowy komunikatywnej.

-Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.

-Budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie.

-Poznanie pojęcia „para”.

-Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

-Rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary.

-Budowanie wiary we własne siły.

-Rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami.

-Poznanie zastosowania kalendarza.

-Rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów, rozwijanie motoryki małej, poszerzanie doświadczeń plastycznych.

-Zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania prezentu na dzień babci i dziadka.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.