foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Dbamy o zdrowie.

Termin realizacji: 10 – 14.01.2022

-Poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania.

-Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

-Zachęcanie do dbania o własne zdrowie.

-Poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy.

-Budowanie komunikatywnej wypowiedzi.

-Rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

-Uświadamianie dzieciom konieczności dbania o własne zdrowie.

-Poznanie sposobów na zachowanie dobrego stanu zdrowia.

-Kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia.

-Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

-Uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą.

-Poznanie pojęcia „taniec” .

-Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Zachęcanie do aktywności ruchowej.

-Poznanie składowych piramidy zdrowia.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia.

-Rozwijanie motoryki małej.

-Propagowanie zdrowego stylu życia.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Sport to zdrowie.

Termin realizacji: 03 – 07.01.2022

-Poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowia jako wartości.

-Nabywanie umiejętności formułowania wniosków, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Wdrażanie do dbania o własne zdrowie.

-Poznanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego na śniegu.

-Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

-Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia.

-Propagowanie zdrowego stylu życia.

-Poznanie różnych zabaw wykorzystujących śniegowe kule.

-Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

-Doskonalenie umiejętności przeliczania.

-Stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych.

-Utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki).

-Rozwijanie umiejętności wokalnych i słuchu muzycznego.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu.

-Wzbogacanie doświadczeń plastycznych, poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych.

-Rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej.

-Rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej.

-Kształtowanie pewności siebie.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Płynie czas.

Termin realizacji: 27 – 31.12.2021

-Poznanie na podstawie wiersza, czym jest szacunek.

-Rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych.

-Nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności.

-Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc).

-Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej.

-Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

-Wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego.

-Poszerzanie wiadomości na temat zjawisk występujących rytmicznie w przyrodzie (dzień i noc).

-Budowanie wiadomości na temat nocy.

-Dostrzeganie rytmu dzień – noc.

-Wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia.

-Poznanie poszczególnych etapów życia człowieka.

-Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku.

-Rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku.

-Poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności.

-Przypomnienie techniki malowania farbami akwarelowymi.

-Usystematyzowanie wiedzy związanej z porami roku.

-Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

-Nauka właściwego gospodarowania wodą podczas malowania.

-Zachęcanie do zgodnej współpracy.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Wesołych Świąt.

Termin realizacji: 20 – 23.12.2021

-Poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym.

-Kształtowanie postawy życzliwości.

-Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków.

-Ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca.

-Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

-Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

-Rozwijanie mowy.

-Uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym.

-Poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów.

-Nauka porównywania i określania długości różnych przedmiotów.

-Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

-Wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań.

-Poznanie różnych piosenek o tematyce świątecznej.

-Rozwijanie umiejętności wokalnych, słuchu muzycznego i poczucia rytmu.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Budowanie wiary we własne siły.

-Poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia.

-Rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia.

-Wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

-Rozwijanie motoryki małej.

-Rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Świąteczne przygotowania.

Termin realizacji: 13 – 17.12.2021

-Poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów.

-Rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego.

-Pokazanie, jak przyjemne może być obdarowywanie innych.

-Wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia.

-Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

-Rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach.

-Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej.

-Rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek.

-Budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań.

-Poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego.

-Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu u dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej.

-Ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia.

-Poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło.

-Rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk.

-Wykonanie upominków dla rodziców.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Coraz zimniej.

Termin realizacji: 29.11 – 10.12.2021

-Poznawanie sytuacji, w których wymagana jest cierpliwość.

-Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

-Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Rozwijanie cierpliwości.

-Poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę.

-Rozwijanie mowy komunikatywnej, wzbogacanie słownika czynnego dzieci.

-Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

-Zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy.

-Poszerzanie wiedzy dzieci na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych.

-Kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy.

-Rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania.

-Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

-Poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego.

-Kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej.

-Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

-Poznanie sposobu systematyzowania nabytych wiadomości w formie plakatów.

-Rozwijanie umiejętności budowania spójnej logicznie wypowiedzi na zadany temat.

-Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

-Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.