foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Święta, święta biją dzwony.

Termin realizacji: 04 – 08.04.2022

-Poznanie znaczenia tradycji.

-Poszerzanie wiadomości dzieci na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół.

-Budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami.

-Poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą.

-Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

-Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania.       

-Zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”.

-Poznanie zabaw matematycznych z pisankami.

-Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę.

-Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.

-Zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć.

-Poznawanie piosenek o tematyce świątecznej.

-Rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabawy, wykonywanych ćwiczeń i zadań.

-Poznanie budowy jajka.

-Doskonalenie percepcji wzrokowej.

-Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej.

-Budzenie zainteresowania otaczającym światem.

Temat: Wiosna tuż-tuż.

Termin realizacji: 28.03 – 01.04.2022

-Poznanie znaczenia pojęcia „szczerość”.

-Kształtowanie postaw moralnych.

-Rozwijanie umiejętności formułowania swoich myśli.

-Wdrażanie do brania odpowiedzialności za wypowiadane słowa.

-Zachęcanie do prawdomówności.

-Poznanie cech krajobrazu wiejskiego.

-Rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego.

-Zachęcanie do wypowiadania się na określony temat.

-Rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej.

-Rozwijanie pewności siebie.

-Poznanie zwierząt żyjących na wsi.

-Doskonalenie umiejętności klasyfikacji ze względu na jedną cechę.

-Budowanie wiary we własne siły.

-Poznanie wybranego zwierzęcia z gospodarstwa wiejskiego.

-Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań.

-Poznanie cech wybranego wiejskiego zwierzęcia.

-Rozwijanie motoryki małej.

-Rozwijanie percepcji wzrokowej i pamięci słuchowej.

-Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

-Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy plastycznej.

Temat: Nadchodzi wiosna.

Termin realizacji: 21 – 25.03.2022

-Poznanie wartości „szczerość”.

-Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

-Zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy.

-Poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku.

-Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

-Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań.

-Rozwijanie słownika czynnego.

-Uwrażliwienie na piękno przyrody.

-Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji.

-Poznanie cech marcowej pogody.

-Rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i wzrokowej.

-Doskonalenie umiejętności przeliczania.

-Ćwiczenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie.

-Poznawanie rożnych rodzajów muzyki.

-Rozwijanie poczucia rytmu.

-Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Budowanie dziecięcej wrażliwości na piękno muzyki klasycznej.

-Wzbogacanie wiadomości na temat wiosny.

-Rozwijanie uwagi, percepcji słuchowej i wzrokowej.

-Rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk.

-Wdrażanie do zgodnej współpracy.

- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Tajemnice świata.

Termin realizacji: 14 – 18.03.2022

-Poznanie korzyści płynących z bycia dociekliwym.

-Rozwijanie spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności formułowania wniosków.

-Zachęcanie do życzliwego zwracania się do siebie nawzajem.

-Poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny.

-Poznanie właściwości magnesu.

-Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej i ruchowej.

-Rozwijanie słownika czynnego u dzieci, budowanie wypowiedzi.

-Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

-Poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet.

-Rozwijanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała.

-Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej.

-Zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zajęć i zabaw swobodnych.

-Poznanie możliwości aparatu artykulacyjnego.

-Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.

-Rozwijanie umiejętności artykulacyjnych, fonacyjnych.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Zachęcanie do eksperymentowania z własnym głosem.

-Poznanie wybranego pojazdu kosmicznego i zawodu astronauty.

-Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

-Rozwijanie inwencji twórczej.

-Doskonalenie precyzyjnych ruchów rąk.

-Integracja grupy rówieśniczej.

- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Mali odkrywcy.

Termin realizacji: 07 – 11.03.2022

-Poznanie nowej wartości „dociekliwość”.

-Rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem.

-Rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego.

-Wdrażanie do zgodnej współpracy podczas działania.

-Poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów.

-Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.

-Doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań.

-Zachęcanie do samodzielnego odkrywania świata obrazów, dźwięków, smaków, zapachów i bodźców czuciowych.

-Poznawanie części ciała i nazw wybranych organów.

-Poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu.

-Poszerzanie doświadczeń przyrodniczych/

-Wdrażanie do uważnego obserwowania swojego ciała i odczytywania jego sygnałów.

-Poznanie wybranych piosenek dziecięcych.

-Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Zachęcanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

-Poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów.

-Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej.

-Rozwijanie motoryki małej.

-Ukazanie korzyści płynących z noszenia okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych.

- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Nasze podróże.

Termin realizacji: 28.02 – 04.03.2022

-Poznanie różnych sposobów oszczędzania.

-Kształcenie umiejętności logicznego myślenia i przewidywania skutków.

-Wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami.

-Poznanie wybranych owoców tropikalnych.

-Rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

-Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

-Zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców.

-Poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę.

-Rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego.

-Budowanie poczucia przynależności do grupy.

-Poznanie tradycyjnego afrykańskiego instrumentu.

-Rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu.

-Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

-Budzenie poczucia ciekawości świata.

-Poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy.

-Rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem.

-Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

-Zachęcanie do samodzielnego wykonania pracy na podstawie instrukcji słownej N. i pokazu.

- Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.