foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Zwierzęta duże i małe.

Termin realizacji: 08 - 12.06.2020

 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat dzikich zwierząt żyjących w Polsce
 • Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy, mniejszy) oraz cech wspólnych
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu, naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta
 • Utrwalenie nazw dzikich zwierząt żyjących w Zoo
 • Taniec i inscenizacja do piosenki „ Zoo”
 • Zwrócenie uwagi dzieci na zasady bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lesie
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat

Temat: Dzień dziecka.

Termin realizacji: 01 - 05.06.2020

 • Poznanie praw i obowiązków dzieci
 • Rozmowy na temat podobieństw i różnic pomiędzy dziećmi na świecie- budzenie szacunku do dzieci i osób innej narodowości
 • Poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata
 • Wdrażanie do życia wg. Zasad współżycia w społeczeństwie oraz budowanie więzi z najbliższym otoczeniem
 • Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako goście i gospodarze
 • Pobudzanie do działań artystycznych
 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na temat marzeń oraz uważnego słuchania wypowiedzi innych
 • Rozwijanie poczucia empatii u dzieci
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez wykonywanie prac plastycznych związanych z tematem tygodnia

Temat: Święto Mamy i Taty.

Termin realizacji: 25 - 29.05.2020

 • Rozwijanie poczucia więzi emocjonalnej z rodziną
 • Zabawa w inscenizacje
 • Rozwijanie umiejętności okazywania najbliższym szacunku i miłości
 • Ćwiczenie sprawności manualnej oraz posługiwania się nożyczkami
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania
 • Wdrażanie do wzmacniania więzi rodzinnych
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego  nazywania członków rodziny
 • Zabawy z chustą – kształtowanie poczucia współzależności w grupie
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia skojarzeń na podstawie obrazków i słów
 • Tworzenie prac plastycznych związanych z tematyką tygodnia

Temat: Wrażenia i uczucia.

Termin realizacji: 18 - 22.05.2020

 • Rozwijanie umiejętności nazywania i odczytywania emocji innych ludzi i swoich oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • Rozpoznawanie emocji po wyrazie twarzy na ilustracjach– zabawa dydaktyczna
 • Rozmowy na temat tego jakie sytuacje mogą wywoływać dane emocje
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych od innych osób
 • Improwizacje taneczne do muzyki- uwolnienie napięć związanych z emocjami, wdrażanie do wyrażania uczuć za pomocą ruchu i gestu.
 • Co robić gdy chce mi się płakać? - formułowanie odpowiedzi na pytanie na podstawie doświadczeń dzieci
 • Wdrażanie do umiejętności radzenia sobie ze strachem, wyjaśnienie powiedzenia „ strach ma wielkie oczy” na podstawie opowiadania
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych i plastyczno- technicznych związanych z tematyką tygodnia

Temat: W krainie muzyki.

Termin realizacji: 11 - 15.05.2020

 • Poznanie instrumentów : fortepian, skrzypce, trąbka, bęben, harfa, trójkąt, oraz ich cechy
 • Zapoznanie z pojęciem orkiestry oraz dyrygenta zabawa instrumentami i reagowanie na ruchy nauczyciela
 • Zabawy integracyjne, kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania
 • Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematem tygodnia oraz tworzenie  instrumentów z rzeczy codziennego użytku
 • Rozwijanie syntezy słuchowej malowanie farbami w rytm muzyki, wywoływanie emocji związanych z przeżywaniem muzyki
 • Zapoznanie dzieci z budową aparatu słuchowego
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązania zagadek muzycznych
 • Uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości
 • kształtujemy umiejętności
 • doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie odgłosów instrumentów
 • zabawa dramowa kształtująca zdolności pantomimiczne

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.