foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Nadchodzi wiosna.

Termin realizacji: 15 - 19.03.2021

 • Kształtowanie postawy wytrwałości w  dążeniu do celu na podstawie opowiadania
 • Operowanie pojęciami; cebule jadalne oraz ozdobne
 • Poznanie etapów rozwoju roślin oraz przypomnienie nazw roślin pojawiających się wczesną wiosną : tulipan, przebiśnieg, krokus, narcyz, sasanka
 • „ Gdzie słychać c?” – zabawy słuchowe, wynajdywanie głoski c w wyrazach
 • Rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i ich następstw
 • Rozmowy na temat powrotu ptaków, czytane globalne wyrazów: bocian, kukułka, jaskółka
 • Nauka słów oraz melodii piosenki „ nie śpijcie kiedy wiosna” – zabawy rytmiczne z piosenką
 • Praca z wierszem pt. W marcu jak w garncu, rozwijanie percepcji słuchowej oraz umiejętności budowania wypowiedzi
 • Zabawa recytatorska z pantomimą na podstawie wiersza, tworzenie możliwości ekspresji odczuć dzieci
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych tematem tygodnia

Temat: Tajemnice świata.

Termin realizacji: 08 - 12.03.2021

 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie poprzez osiąganie wspólnego celu i realizację zadań w zespołach
 • Kształtowanie wartości jaką jest samodzielne dążenie do wiedzy
 • Poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków
 • Utrwalenie nazw środków lokomocji
 • „Od koła do samochodu” – poznanie historii podróżowania na przestrzeni lat
 • „ kto wymyślił żarówkę?” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza, poznanie postaci Thomasa Edisona
 • Rozwijanie umiejętności porównywania wielkości oraz przeliczania w zakresie 7
 • Kształtowanie kompetencji cyfrowych, budowy oraz posługiwania się komputerem w celu zdobywania wiedzy
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wysokości melodii
 • „Coś na w” – zabawa spostrzegawcza, wyszukiwanie wyrazów z literą w w nagłosie, poznanie litery „w” , kształtowanie słuchu fonematycznego
 • „Wynalazki z przypadku” – rozmowa na temat przypadkowych odkryć
 • Zabawa badawcza – wspólne tworzenie masy plastycznej z dostępnych w domu materiałów
 • Zabawy badawcze oraz zabawy plastyczne związane z tematem tygodnia

Temat: Mali odkrywcy.

Termin realizacji: 01 - 05.03.2021

 • Rozwijanie postawy otwartości na zdobywanie wiedzy, oraz postawy aktywnego badacza świata
 • Poznanie znaczenia słowa „ wynalazek” rozmowa na temat wynalazków kosmicznych
 • Operowanie poznawanie pojęć związanych z kosmosem:  gwiazdy, planety, słońce , układ słoneczny, astronom, luneta, teleskop
 • Rozwijanie słownika czynnego
 • Poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet oraz rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała, skoku i przeskoku obunóż
 • Czytanie globalne wyrazu: parasol, wprowadzenie litery „p „ – rozwijanie słuchu fonemowego
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 7
 • Zabawy słownikowe kształtujące umiejętności dobierania rymujących się słów
 • Zachęcanie do samodzielnego badania świata a także doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych i technicznych

Temat: Nasze podróże.

Termin realizacji: 22 - 26.02.2021

 • Rozwijanie postawy otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń, oraz postawy otwartości do ludzi i prawdomówności
 • Zabawy z kodowaniem i dekodowaniem informacji
 • Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i formułowania pytań
 • Wprowadzenie pojęcia astronauta
 • „G jak globus” – zapoznanie z literą na podstawie wiersza Jana Brzechwy
 • „ Rośliny ciepłych krajów” – zabawa dydaktyczna. Poznanie wyglądu i nazw niektórych roślin egzotycznych
 • Zapoznanie dzieci z położeniem na kuli ziemskiej bieguna północnego oraz południowego oraz ich mieszkańców, flory i fauny
 • Zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi Afrykę, poszerzanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego zwierząt dziko żyjących
 • Oglądanie atlasów, książek przyrodniczych, wyszukiwanie kontynentów na mapie i nazywanie ich
 • Ćwiczenia w przeliczaniu, odwzorowywanie liczby elementów za pomocą symboli
 • Rymy- zabawa słuchowa
 • Nauka słów i melodii piosenki o podróżach

Temat: Wielka wyprawa.

Termin realizacji: 15 - 19.02.2021

 • Rozwijanie postawy otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń, oraz postawy otwartości do ludzi i prawdomówności
 • Rozwijanie sprawności sprawnego liczenia w zakresie 7
 • Zabawy ruchowe kształtujące prawidłową postawę ciała
 • Zabawy słownikowe i rozwijanie słownika czynnego u dzieci
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw różnych pojazdów, oraz dzielenie je na wodne, powietrzne i lądowe
 • Czytanie globalne wyrazu rower oraz zapoznanie głoską „r”
 • „Coś na r”- zabawa spostrzegawcza ćwicząca percepcję wzrokową i słuchową
 • Ćwiczenie orientacji na kartce
 • Ćwiczenie posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu przez tworzenie akompaniamentu do muzyki
 • Utrwalenie nazw środków transportu
 • Zabawy matematyczne wprowadzające do dodawania
 • Rozwijanie kreatywności i motoryki małej a także do samodzielnego działania podczas różnych aktywności
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych oraz wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia

Temat: Cztery żywioły.

Termin realizacji: 08 - 12.02.2021

 • Kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody i sił przyrody, wdrażanie do dbania o środowisko naturalne na podstawie opowiadania
 • Poznawanie świata przez doświadczenie, wieloma zmysłami -zabawy badawcze oraz eksperymenty
 • Rozróżnianie głosek s oraz z w nagłosie
 • Wyrażanie radości z uczestnictwa w różnych formach plastycznych
 • Rozwijanie pojęć ciężki- lekki
 • Poznanie charakteru pracy strażaka
 • Wyrażanie radości z uczestnictwa w różnych fomrach mozyczno-tanecznych
 • Zapoznanie ze sposobami wykorzystywania powietrza przez człowieka
 • Poznanie żywiołu ognia, zagrożeń i korzyści, które niesie oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się oraz budowania poprawnych wypowiedzi
 • Czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych oraz badawczych
 • Poznanie właściwości gliny, oraz ćwiczenie motoryki dłoni podczas lepienia z gliny .

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.