foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jestem bezpieczny.

Termin realizacji: 14 - 18.09.2020

 • Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się jako pieszy oraz rozumienie konieczności poruszania się po oznaczonych przejściach dla pieszych
 • „ Gdy zamierzasz przejść przez”- ulicę zabawa  kształtująca umiejętność  prawidłowego przechodzenia przez ulicę z zachowaniem  ostrożności, budzenie zainteresowania otoczeniem
 • Rozwijanie kompetencji językowych w trakcie zabaw oraz budowania wypowiedzi złożonych z kilku zadań
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i innych sytuacjach
 • „O” jak osa - ćwiczenie analizy dźwiękowej wyrazów, czytanie globalne wyrazów: osa, okulary – rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej
 • Doskonalenie umiejętności wyodrębniania głoski „o” w nagłosie
 • Ćwiczenie dostrzegania regularności, konstruowanie rytmów 2, 3 elementowych – utrwalenie nazw figur geometrycznych
 • Wdrażanie do czerpania radości ze wspólnej gry i zabawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa oraz zasad przyjętych w grupie
 • „ Znaki drogowe” - rozwijanie umiejętności klasyfikowania i rozpoznawania znaków drogowych oraz rozumienie ich  znaczenia, zabawy z wykorzystaniem znaków drogowych
 • „ Na ulicy”- rozwijanie umiejętności czytania globalnego wyrazów: ulica, znak, zebra, stop, sklep, apteka
 • Poznanie właściwości płynów podczas wykonywania eksperymentu
 • Prace plastyczne oraz techniczne związane z tematem tygodnia

Temat: Nasze przedszkole.

Termin realizacji: 07 - 11.09.2020

 • Poznawanie i organizowanie kącików tematycznych – ćwiczenie budowania wypowiedzi, klasyfikowanie przedmiotów określonych cech
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • Zabawa dydaktyczna na podstawie tekstu „ Przedszkolaki rozwijają talenty”, uczestniczenie w zagospodarowaniu wspólnej przestrzeni
 • „Mój dzień” – układanie historyjki obrazkowej przedstawiającej rytm dnia w przedszkolu
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej i sylabowej wyrazów z głoskami a,k
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi orientacji w przestrzeni: na, pod za, obok, z prawej, z lewej, nad
 • Rozwijanie poczucia bezpieczeństwa wynikającego ze znajomości okolicy i terenu wokół przedszkola
 • Poznanie pracowników przedszkola, pomieszczeń oraz przestrzeni, nazywanie narzędzi codziennego użytku
 • Rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach
 • Tworzenie prac plastycznych związanych z tematem tygodnia, rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych

Temat: W przedszkolu.

Termin realizacji: 01 - 04.09.2020

 • Zapoznanie dzieci z nową salą i przedszkolem
 • Poznanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom w grupie oraz zabawy integrujące grupę oraz kształtujące postawy szacunku do innych osób i zainteresowania drugą osobą
 • Rozmowa o wakacjach i przeżyciach związanych z wakacjami, rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich
 • Rozwijanie pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby
 • „ Palcem po mapie”- rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy w toku zabawy. Czytanie globalne wyrazów : Polska, i Europa
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy syntezy sylabowej wyrazów
 • Poznanie i ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie oraz dokonywania oceny swoich zachowań w stosunku do nich
 • Stosowanie pojęć dotyczących położenia w przestrzeni i określanie miejsca położenia obiektów wobec siebie i innych
 • „Planeta dzieci” – poznanie słów i melodii piosenki
 • „ Magiczne słowa” - wdrażanie do stosowania zasad kulturalnego zachowania się i używania zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję
 • Poznawanie schematu własnego ciała, wyróżnianie i nazywanie części ciała
 • Słuchanie utworu „ Falbanki” – zabawy grafomotoryczne graficzne, plastyczne i ruchowe do piosenki
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.