foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Świąteczne przygotowania.

Termin realizacji: 07 - 11.12.2020

 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie poprzez osiąganie wspólnego celu i realizację zadań w zespołach
 • Rozwijanie umiejętności słuchania siebie nawzajem, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i odnajdowania kompromisów
 • Budzenie zaufania do siebie i innych
 • Wzmacnianie poczucia wiary w siebie oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami , kształtowanie umiejętności  przepraszania i wybaczania
 • Rozmowy na temat różnych form komunikacji dawniej i dziś
 • Poznawanie synonimów wyrazów, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • Czytanie globalne wyrazów związanych z tematem tygodnia
 • Wspólne tworzenie elementów dekoracji świątecznych, ubieranie choinki
 • Zabawy ruchowe oraz taniec do popularnej świątecznej muzyki zagranicznej
 • Przypomnienie wiadomości na temat drzew iglastych
 • Poznanie tradycji świątecznych poprzez zorganizowanie kącika tematycznego
 • Budzenie zainteresowania chemią dzięki prowadzeniu doświadczeń, obserwowanie reakcji chemicznych
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem a także zachęcenie do kulturalnego wypowiadania się
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy w grupach podczas wykonywania pracy plastycznej i dzielenia się materiałami

Temat: Coraz zimniej.

Termin realizacji: 30.11 - 04.12.2020

 • Poznawanie wartości troskliwości jako wartości, budzenie zaufania i troski o bezpieczeństwo drugiej osoby oraz zwierząt
 • Poznawanie materiałów z których robi się ubrania, określanie ich cech, rozumienie konieczności  ciepłego ubierania się
 • Rozwijanie poczucia troski o siebie i innych ludzi
 • Poznanie źródeł ciepła, badanie właściwości węgla oraz znaczenia węgla dla ludzi
 • Zabawa słowna- tworzenie liczby mnogiej poprzez dodanie głoski y. czytanie globalne wyrazu: wagony
 • Doskonalenie umiejętności mierzenia za pomocą różnych miar, poznanie liczby 5
 • Poznawanie źródeł energii elektrycznej, rozmowy na temat odnawialnych oraz nieodnawialnych źródeł energii
 • Podkreślanie wagi zachowań proekologicznych dla naszej planety
 • Zabawy muzyczne kształtujące umiejętność akcentowania metrum
 • Zwracanie uwagi dzieci na problem zanieczyszczenia powietrza
 • Kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy oraz ciekawości świata
 • Poznanie różnych technik plastycznych oraz rozwijanie cierpliwości i koncentracji podczas wykonywania prac plastycznych

Temat: Ulubione zajęcia.

Termin realizacji: 16 - 20.11.2020

 • Poznanie wartości jaką jest „ pomysłowość”, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz poczucia więzi oraz pokonywania nieśmiałości
 • Motywowanie dzieci do rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień
 • Poznanie zainteresowań koleżanek i kolegów z grupy
 • „ O tym jak Julian Tuwim został poetą” rozmowa na temat bycia poetą oraz innych zawodów na podstawie opowiadania
 • Poznanie wiadomości na temat życia pszczół
 • Doskonalenie analizy słuchowej wyrazów, czytanie globalne wyrazu: ulrozwijanie kompetencji językowych
 • Rozwijanie umiejętności ustawiania w kolejności, numerowania – przybliżenie aspektu porządkowego liczby
 • Poznanie odnawialnych źródeł energii za pomocą wykorzystania wiatru
 • Budzenie zainteresowania ruchem oraz różnymi dyscyplinami i dziedzinami sportowymi
 • Poznanie właściwości powietrza podczas zabaw badawczych
 • Zabawy sensoryczne z wykorzystaniem zmysłów
 • Stwarzanie warunków do zgodnej współpracy podczas wykonywania prac plastycznych oraz dzielenia się materiałami

Temat: Nadchodzi zima.

Termin realizacji: 23 - 27.11.2020

 • Poznawanie wartości troskliwości jako wartości, budzenie zaufania i troski o bezpieczeństwo drugiej osoby oraz zwierząt
 • Rozwijanie świadomości na temat potrzeb dokarmiania dzikich zwierząt  zimą
 • Określanie cech charakterystycznych dla grudniowej pogody, stosowanie określenia : szaruga
 • „K jak kot” - doskonalenie analizy głoskowej i sylabowej wyrazów, oraz czytanie globalne wyrazu : kot
 • Rozwijanie zainteresowania światem fauny, rozwiązywanie zagadek związanych z życiem zwierząt
 • Rozwijanie umiejętności mierzenia długości stopami, krokami, patykiem, sznurkiem
 • Zabawy matematyczne- poznanie liczby 4, przybliżenie aspektu kardynalnego oraz porządkowego liczby
 • Rozmowy na temat pracy wolontariusza
 • Rozwijanie słuchu muzycznego podczas zabaw do muzyki ze zwróceniem uwagi na takt
 • Zabawa sensoryczna – rozpoznawanie zmysłami różnego rodzaju ziaren, nasion, owoców
 • Budzenie postawy chęci pomocy istotom potrzebującym pomocy w trudnym czasie
 • Przypomnienie wiadomości o różnych częściach garderoby w zależności od pory roku
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
 • Doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej a także rozwijanie cierpliwości i koncentracji podczas wykonywania prac plastycznych

Temat: Moje hobby.

Termin realizacji: 09 - 13.11.2020

 • Poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu oraz otwierania się na to co nieznane
 • Poznanie wartości jaką jest „ pomysłowość”, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz poczucia więzi i współzależności do grupy
 • Motywowanie dzieci do rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień
 • Rozwijanie zdolności tworzenia, niekonwencjonalnych rozwiązań oraz niestereotypowego myślenia i działania
 • Ćwiczenie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej i syntezy wyrazowej, czytanie globalne wyrazu : ekran
 • „W zgodzie z netykietą” - zabawa dydaktyczna w oparciu o tekst. Zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczne korzystanie z Internetu
 • Zabawy matematyczne. Ustalanie równoliczności zbiorów. Poznanie liczby 3. Tworzenie kolekcji, kształtowanie myślenia operacyjnego
 • Kształtowanie poczucia rytmu w trakcie zabaw rytmicznych, poznanie budowy piosenki: podział na zwrotki oraz refren.
 • Poznanie znaczenia słów: rytm, melodia, dynamika, tempo
 • Rozwijanie twórczości i kreatywności w myśleniu oraz zdolności motorycznych podczas tworzenia prac plastycznych dotyczących tematu tygodnia. Malowanie rosnącymi farbami

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.