foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: „Nasze Przedszkole”.

Termin realizacji: 13 - 17.09.2021

- poznanie  wspierającej roli słów i rozmowy;

- kształtowanie umiejętności słuchania i kulturalnego prowadzenia rozmowy;

-uświadomienie  roli właściwego zachowania w różnych sytuacjach;

- poszerzenie zasobu słownictwa dzieci w zabawie słowotwórczej;

- kształtowanie percepcji  słuchowej  - odszukiwanie słowa w słowie;

- poznanie zasady oznaczania strony prawej i lewej u siebie i innej osoby;

- rozwijanie  świadomości w schemacie ciała w odniesieniu do innej osoby i      umiejętności poruszania się w przestrzeni;

- uświadamianie roli osób dorosłych  w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nich pracy;

- rozwijanie sprawności motorycznej; przekładanie rytmu na ruch;

- rozwijanie wrażliwości słuchowej; zabawy przy muzyce;

- pamięciowe opanowanie wiersza ,,Felek”;

- praca wg instrukcji;

Temat: W przedszkolu.

Termin realizacji: 01 - 10.09.2021

 1. Utrwalanie znajomości zwyczajów i norm towarzyskich obowiązujących w grupie i w kontaktach z innymi oraz wyrabianie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach życia codziennego.
 2. Ustalenie z dziećmi treści podstawowych zasad, które będą obowiązywać w grupie, kształtowanie umiejętności dotrzymywania zawartych umów i odpowiedniego zachowania.
 3. Zabawy mające na celu wzmocnienie więzi i integrację grupy.
 4. Rozwijanie umiejętności językowych- ćwiczenie budowania zdań poprawnie zbudowanych
 5. Różnicowanie samogłosek: a, o, u ,i  -  wyróżnianie samogłosek w nagłosie.
 6. Szukanie par, ćwiczenie rozumienia pojęcia o 1 więcej.
 7. Rozwijanie pojęć prawa i lewa, kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie oraz różnicowanie kierunków w przestrzeni
 8. Twórcze rozwiązywanie problemów i konfliktów w relacjach z rówieśnikami i sytuacjach codziennych.
 9. Globalne odczytywanie swojego imienia
 10. Porządkowanie sali oraz kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
 11. Zwrócenie uwagi na pozytywną rolę współpracy w osiąganiu zamierzonego celu
 12. Śpiewanie i zabawy do piosenki „ Planeta dzieci”.
 13. Tworzenie prac plastycznych inspirowanych tematem tygodnia.

Temat: Nadchodzi wiosna.

Termin realizacji: 15 - 19.03.2021

 • Kształtowanie postawy wytrwałości w  dążeniu do celu na podstawie opowiadania
 • Operowanie pojęciami; cebule jadalne oraz ozdobne
 • Poznanie etapów rozwoju roślin oraz przypomnienie nazw roślin pojawiających się wczesną wiosną : tulipan, przebiśnieg, krokus, narcyz, sasanka
 • „ Gdzie słychać c?” – zabawy słuchowe, wynajdywanie głoski c w wyrazach
 • Rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i ich następstw
 • Rozmowy na temat powrotu ptaków, czytane globalne wyrazów: bocian, kukułka, jaskółka
 • Nauka słów oraz melodii piosenki „ nie śpijcie kiedy wiosna” – zabawy rytmiczne z piosenką
 • Praca z wierszem pt. W marcu jak w garncu, rozwijanie percepcji słuchowej oraz umiejętności budowania wypowiedzi
 • Zabawa recytatorska z pantomimą na podstawie wiersza, tworzenie możliwości ekspresji odczuć dzieci
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych tematem tygodnia

Temat: Tajemnice świata.

Termin realizacji: 08 - 12.03.2021

 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie poprzez osiąganie wspólnego celu i realizację zadań w zespołach
 • Kształtowanie wartości jaką jest samodzielne dążenie do wiedzy
 • Poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków
 • Utrwalenie nazw środków lokomocji
 • „Od koła do samochodu” – poznanie historii podróżowania na przestrzeni lat
 • „ kto wymyślił żarówkę?” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza, poznanie postaci Thomasa Edisona
 • Rozwijanie umiejętności porównywania wielkości oraz przeliczania w zakresie 7
 • Kształtowanie kompetencji cyfrowych, budowy oraz posługiwania się komputerem w celu zdobywania wiedzy
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wysokości melodii
 • „Coś na w” – zabawa spostrzegawcza, wyszukiwanie wyrazów z literą w w nagłosie, poznanie litery „w” , kształtowanie słuchu fonematycznego
 • „Wynalazki z przypadku” – rozmowa na temat przypadkowych odkryć
 • Zabawa badawcza – wspólne tworzenie masy plastycznej z dostępnych w domu materiałów
 • Zabawy badawcze oraz zabawy plastyczne związane z tematem tygodnia

Temat: Mali odkrywcy.

Termin realizacji: 01 - 05.03.2021

 • Rozwijanie postawy otwartości na zdobywanie wiedzy, oraz postawy aktywnego badacza świata
 • Poznanie znaczenia słowa „ wynalazek” rozmowa na temat wynalazków kosmicznych
 • Operowanie poznawanie pojęć związanych z kosmosem:  gwiazdy, planety, słońce , układ słoneczny, astronom, luneta, teleskop
 • Rozwijanie słownika czynnego
 • Poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet oraz rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała, skoku i przeskoku obunóż
 • Czytanie globalne wyrazu: parasol, wprowadzenie litery „p „ – rozwijanie słuchu fonemowego
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 7
 • Zabawy słownikowe kształtujące umiejętności dobierania rymujących się słów
 • Zachęcanie do samodzielnego badania świata a także doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych i technicznych

Temat: Nasze podróże.

Termin realizacji: 22 - 26.02.2021

 • Rozwijanie postawy otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń, oraz postawy otwartości do ludzi i prawdomówności
 • Zabawy z kodowaniem i dekodowaniem informacji
 • Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i formułowania pytań
 • Wprowadzenie pojęcia astronauta
 • „G jak globus” – zapoznanie z literą na podstawie wiersza Jana Brzechwy
 • „ Rośliny ciepłych krajów” – zabawa dydaktyczna. Poznanie wyglądu i nazw niektórych roślin egzotycznych
 • Zapoznanie dzieci z położeniem na kuli ziemskiej bieguna północnego oraz południowego oraz ich mieszkańców, flory i fauny
 • Zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi Afrykę, poszerzanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego zwierząt dziko żyjących
 • Oglądanie atlasów, książek przyrodniczych, wyszukiwanie kontynentów na mapie i nazywanie ich
 • Ćwiczenia w przeliczaniu, odwzorowywanie liczby elementów za pomocą symboli
 • Rymy- zabawa słuchowa
 • Nauka słów i melodii piosenki o podróżach

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.