foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 17.09 - 21.09.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

 
Temat tygodnia: Majowe święta. Jak powstaje książka.
 
Czas realizacji: 30.04 - 11.05.2018
 1. Pogadanki na temat nadchodzących wydarzeń majowych, tj święta pracy, święta flagi oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prace plastyczne związane z ww. tematyką. Prezentacja książek i albumów dotyczących tych zagadnień.
 2. W księgarni - zabawa dydaktyczna. Wyjaśnienie pojęć literatura dziecięca, literatura młodzieżowa, literatura dla dorosłych, encyklopedie, podręczniki, albumy.
 3. Układamy książki na półce- zabawa ruchowa. Doskonalenie umiejętności operowania pojęciami największy, najmniejszy i rozumienia ich.
 4. Sklep z książkami. Zabawa matematyczna. Przeliczanie w zakresie 9.
 5. Odgadywanie zagadek dotyczących bohaterów dziecięcych książek i bajek. Uświadomienie znaczenia książek w życiu człowieka.
 6. Kłopoty w bibliotece - słuchanie wiersza M. Przewoźniaka. Wzbogacenie słownika czynnego dzieci, rozróżnieni e miejsc związanych z książką, biblioteki i księgarni.
 7. W bibliotece - osłuchanie z piosenką, omówienie treści piosenki, zabawy muzyczno-ruchowe przy muzyce.
 8. Wykonanie pracy plastycznej - projektowanie okładki ulubionej książki, malowanie farbami, prezentacja prac.
 9. Rozmowa na temat procesu powstawania książki.  Poznanie nazw niektórych zawodów związanych z powstawaniem książki: autor, drukarz, grafik, redaktor.
 10. Zabawa w grafika - praca plastyczna. Wykonanie albumu Moje ho bby lub To, co lubię.
 11. Uważne słuchanie wiersza Skarga książki J. Huszczy. Wyjaśnienie jak ważne jest szanowanie książek. Nasze czasopisma - uświadomienie dzieciom możliwosci korzystania z innych form docierania do literatury dziecięcej, m.in. czasopism.
 12. Dobre przykłady - zabawa dydaktyczna. Podawanie przykładów dobrego zachowania w różnych sytuacjach.
 13. Gimnastyka buzi i języka-  ćwiczenia narządów mowy.

Temat: Kto Ty Jesteś ?

Czas realizacji: 23 – 27.04.2018

 1. ,,Moja Polska” – zabawa słownikowa. Tworzenie słownika pojęć związanych ze słowem Polska. ,,Katechizm polskiego dziecka” – praca z wierszem W. Bełzy. Wyjaśnienie pojęcia ojczyzny; poznawanie znaczenia postawy patriotycznej.
 2. ,, Mapa Polski” – praca z mapą konturową Polski. Czytanie globalne wyrazu Polska. Odszukiwanie na mapie Polski swojego miejsca zamieszkania.
 3. Zapoznanie z treścią legendy ,,Podanie o Lechu ” – wdrażanie do uważnego słuchania. Omówienie legendy, uporządkowanie obrazków i wypowiadanie się na ich temat.
 4. Prezentacja flagi i godła Polski. Czytanie globalne wyrazów godło, Omówienie znaczenia flagi oraz godła ze szczególnym zwróceniem uwagi na kolorystykę i miejsca ich prezentacji.
 5. ,,Hymn” – słuchanie hymnu narodowego. Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę podczas słuchania i śpiewania hymnu narodowego.
 6. Uważne słuchanie wiersza S. Karaszewskiego ,,Polskie krajobrazy”. Rozmowa na temat krajobrazów Polski – ćwiczenia słownikowe. Przedstawienie regionów Polski i umiejscowienie ich na mapie.
 7. Prezentacja miejsc i symboli charakterystycznych dla Krakowa.  ,,O smoku Wawelskim” – wysłuchanie legendy, wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć. Taniec po kole przy muzyce krakowiaka.
 8. Rozmowa na temat stolicy Polski. Wskazanie Warszawy na mapie Polski. Wyjaśnienie pojęcia stolicy ,, Warszawska syrenka ” – wysłuchanie legendy. Rozmowa na temat tekstu.
 9. ,,Europa” – prezentacja mapy konturowej Europy. Wyszukiwanie Polski; odczytywanie nazw państw oraz dopasowywanie flag do państw z pomocą nauczyciela.
 10. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 11. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 12. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyka tygodnia.

Temat: Chronimy środowisko.

Czas realizacji: 16 – 20.04.2018

1. Co to jest ekologia - słuchanie opowiadania, wyjaśnienie pojęcia "ekologia"; poznanie znaczenia podejmowania działań proekologicznych. Praca z Wielka Księgą Tropicieli.
2. Moje środowisko. Czy gazety służą tylko do czytania? - zabawy dydaktyczne.
3. "Wielkie sprzątanie" osłuchanie z piosenką, nauka słów na pamięć.
4."Bez wody nie byłoby życia" praca plastyczna. div>
5.  "Zielone serce" wysłuchanie wiersza R. Pisarskiego, rozmowa dotycząca treści wiersza. Kształtowanie nawyków związanych z ochroną przyrody.
6. Szanuj zieleń - wykonanie pracy plastycznej w grupach.
7. Świat przyrody - zabawa dydaktyczna. Gra w zielone - zabawa orientacyjno porządkowa.
8. Kto ma dłuższe... zabawa dydaktyczna. Porównywanie długości. Operowanie pojęciami najdłuższy, najkrótszy. Mierzenie długości za pomocą różnorodnych miarek, porównywanie długości.
9. Tropimy głoskę "w". Zabawy słuchowe z wykorzystaniem kart pracy
10. Ziemia to nie śmietnik - wykonanie transparentu z hasłem ekologicznym.
11. Oszczędzamy energię elektryczną - ukazanie różnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, zwrócenie uwagi na źródła odnawialne.
12. Gimnastyka buzi i języka - ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe
13. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, kształtujące umiejętność zgodnej zabawy w grupie.

Temat: Praca rolnika.

Czas realizacji: 09 – 13.04.2018

 1. Wprowadzenie w tematykę tygodnia wierszem L. Wiszniewskiego ,,Wspólna praca”. Rozmowa dotycząca treści utworu ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia pracy rolnika dla wszystkich ludzi.
 2. Gra dydaktyczna ,, Pory dnia”. Utrwalanie nazw pór dnia: świt, ranek, południe popołudnie, zmierzch, wieczór. Porównywanie czynności wykonywanych przez rolnika z czynnościami dzieci w przedszkolu.
 3. Naśladowanie głosów zwierząt przy piosence,, Stary Donald farmę miał ”. Próby śpiewania w szybkim tempie.
 4. ,,Siano” – uważne słuchanie wiersza D. Gellnerowej. Rozmowa na temat jego treści ze szczególnym zwróceniem uwagi na maszyny i urządzenia wykorzystywane w pracy rolnika ,, Dawniej i dziś ”- zabawa dydaktyczna.
 5. ,,Maszyny rolnicze” – zabawy słownikowe. Dobieranie podpisów do obrazków maszyn rolniczych: traktor, kombajn, siewnik, motyka, grabie.
 6. ,, Od buraka do lizaka ” – układanie historyjki obrazkowej. Rozmowa dotycząca znajomości różnych rodzajów buraków i możliwości wykorzystania ich przez ludzi i zwierzęta.
 7. Zabawy matematyczne: ,, Ułóż dalej ” – ćwiczenie percepcji wzrokowej. Zapamiętywanie skomplikowanych układów rytmicznych.
 8. Rozmowa na temat ,, Jak powstaje chleb? ” Uważne słuchanie opowiadania pt: ,, Chleb”. Wskazywanie ludzi różnych zawodów, dzięki którym chleb powstaje i trafia do naszych domów: rolnik, młynarz, piekarz, sprzedawca.
 9. Nauka piosenki ,, Kwiecień mały łotrzyk”. Wspólne śpiewanie utworu.
 10. Praca plastyczna zgodna z tematyką tygodnia.
 11. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 12. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.

Temat: Na wsi.

Czas realizacji: 03 – 06.04.2018

1. "Na podwórku kolo bramy" słuchanie wiersza H. Łochockiej. Rozmowa dot. mieszkańców wiejskiego podwórka.
2. Wiemy wszystko o zwierzętach -  zabawa dydaktyczna, doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej. Zabawy kogutów- zabawa ruchowa.
3. Rozmowa nt budynków w których mieszkają zwierzęta gospodarskie: obora, stajnia, kurnik, chlew.
4. Zabawa ruchowa nasladowcza "Kotki". 5. Liczymy kocięta, zabawa dydaktyczna. Przeliczanie w zakresie 8. Tworzenie zbiorów 8 elementowych.
6. Stary Donald farmę miał - zabawa ruchowa, ortofoniczna przy piosence.
7. Jajko - uważne słuchanie wiersza J. Brzechwy,  wyciąganie wniosków, formułowanie spostrzeżeń, wymienianie nazw ptaków zamieszkujących wiejskie podwórko.
8. Tropienie głoski "j", zabawy słuchowe z wykorzystaniem kart pracy.
9. Nauka na pamięć wiersza "Tylko nic nie mówcie krowie" H. Szayerowej.  Rozmowa na temat wiersza i właściwości zdrowotnych produktów mlecznych.
10. Ssaki - oglądanie ilustracji przedstawiających różne zwierzęta a w szczególności ssaki.
11. Tworzenie prac plastycznych i technicznych związanych z tematyką tygodnia. Mój ulubiony ssak - malowanie farbami, tworzenie makiety podwórka wiejskiego.
12. Zabawy dydaktyczne związane z tematem tygodnia.
13. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, kształtujące umiejętność zgodnej zabawy w grupie.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.