foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 23.07 - 27.07.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Praca rolnika.

Czas realizacji: 09 – 13.04.2018

 1. Wprowadzenie w tematykę tygodnia wierszem L. Wiszniewskiego ,,Wspólna praca”. Rozmowa dotycząca treści utworu ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia pracy rolnika dla wszystkich ludzi.
 2. Gra dydaktyczna ,, Pory dnia”. Utrwalanie nazw pór dnia: świt, ranek, południe popołudnie, zmierzch, wieczór. Porównywanie czynności wykonywanych przez rolnika z czynnościami dzieci w przedszkolu.
 3. Naśladowanie głosów zwierząt przy piosence,, Stary Donald farmę miał ”. Próby śpiewania w szybkim tempie.
 4. ,,Siano” – uważne słuchanie wiersza D. Gellnerowej. Rozmowa na temat jego treści ze szczególnym zwróceniem uwagi na maszyny i urządzenia wykorzystywane w pracy rolnika ,, Dawniej i dziś ”- zabawa dydaktyczna.
 5. ,,Maszyny rolnicze” – zabawy słownikowe. Dobieranie podpisów do obrazków maszyn rolniczych: traktor, kombajn, siewnik, motyka, grabie.
 6. ,, Od buraka do lizaka ” – układanie historyjki obrazkowej. Rozmowa dotycząca znajomości różnych rodzajów buraków i możliwości wykorzystania ich przez ludzi i zwierzęta.
 7. Zabawy matematyczne: ,, Ułóż dalej ” – ćwiczenie percepcji wzrokowej. Zapamiętywanie skomplikowanych układów rytmicznych.
 8. Rozmowa na temat ,, Jak powstaje chleb? ” Uważne słuchanie opowiadania pt: ,, Chleb”. Wskazywanie ludzi różnych zawodów, dzięki którym chleb powstaje i trafia do naszych domów: rolnik, młynarz, piekarz, sprzedawca.
 9. Nauka piosenki ,, Kwiecień mały łotrzyk”. Wspólne śpiewanie utworu.
 10. Praca plastyczna zgodna z tematyką tygodnia.
 11. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 12. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.

Temat: Na wsi.

Czas realizacji: 03 – 06.04.2018

1. "Na podwórku kolo bramy" słuchanie wiersza H. Łochockiej. Rozmowa dot. mieszkańców wiejskiego podwórka.
2. Wiemy wszystko o zwierzętach -  zabawa dydaktyczna, doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej. Zabawy kogutów- zabawa ruchowa.
3. Rozmowa nt budynków w których mieszkają zwierzęta gospodarskie: obora, stajnia, kurnik, chlew.
4. Zabawa ruchowa nasladowcza "Kotki". 5. Liczymy kocięta, zabawa dydaktyczna. Przeliczanie w zakresie 8. Tworzenie zbiorów 8 elementowych.
6. Stary Donald farmę miał - zabawa ruchowa, ortofoniczna przy piosence.
7. Jajko - uważne słuchanie wiersza J. Brzechwy,  wyciąganie wniosków, formułowanie spostrzeżeń, wymienianie nazw ptaków zamieszkujących wiejskie podwórko.
8. Tropienie głoski "j", zabawy słuchowe z wykorzystaniem kart pracy.
9. Nauka na pamięć wiersza "Tylko nic nie mówcie krowie" H. Szayerowej.  Rozmowa na temat wiersza i właściwości zdrowotnych produktów mlecznych.
10. Ssaki - oglądanie ilustracji przedstawiających różne zwierzęta a w szczególności ssaki.
11. Tworzenie prac plastycznych i technicznych związanych z tematyką tygodnia. Mój ulubiony ssak - malowanie farbami, tworzenie makiety podwórka wiejskiego.
12. Zabawy dydaktyczne związane z tematem tygodnia.
13. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, kształtujące umiejętność zgodnej zabawy w grupie.

Temat: Wielkanocne tradycje

Czas realizacji: 26 – 30.03.2018

 1. Rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów. Wyjaśnienie pojęcia ,,tradycja” , poznanie tradycji wielkanocnych, związanych z różnymi regionami Polski.
 2. ,,Przyśpiewki ludowe” – zabawy muzyczno – ruchowe z wykorzystaniem przyśpiewek ludowych. Słuchanie przyśpiewek: ,,Od Łowicza grają gracze”, ,,Gaiki – Maiki”; pokaz podstawowego kroku oberka.
 3. Słuchanie piosenki ,,Pisanki”, omawianie jej treści, sprawne posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. ,,Wyścig z pisankami” – zabawa ruchowa. Kształtowanie sprawności fizycznej oraz odporności emocjonalnej.
 4. Rozwiązywanie zadań z tekstem, sprawne przeliczanie w zakresie 7; próby układania zadań do prezentowanych działań.
 5. ,, Wielkanoc ” – uważane słuchanie wiersz D. Gellnerowej. Omawianie jego treści; nauka na pamięć. Małe – duże jajko kurze – zabawa muzyczno – ruchowa.
 6. Zgromadzenie i omówienie symboli związanych z Wielkanocą; rozwiązywanie zagadek dotyczących tychże symboli ,, Wielki gwar w kurniku ” zabawa matematyczna.
 7. Zabawa dydaktyczna ,, Układanie zdań z wyrazem…”. Przeliczanie wyrazów w zdaniu, budowanie zdań złożonych; odzwierciedlanie liczby wyrazów w zdaniu na zbiorach zastępczych.
 8. Uważne słuchanie wiersza E. Skarżyńskiej ,, Wielkanocny stół ”. Omawianie jego treści, wyciąganie wniosków; zachęcanie do przeżywania różnych ważnych uroczystości w gronie rodzinnym, wdrażanie do szanowania tradycji.
 9. Słuchanie ,, Oberek i mazurek ” – słuchanie oberka i mazurka. Wystukiwanie rytmów.
 10. Nauka wierszyka o tematyce zbliżających się świąt Wielkanocnych. Rozwijanie pamięci słuchowej.
 11. Praca plastyczna zgodna z tematyką tygodnia.
 12. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 13. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.

Temat: Pracowita wiosna.

Czas realizacji: 19 - 23.03.2018

1. Rozmowy na temat prac wiosennych, porządków domowych, poszerzanie słownika czynnego dzieci. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wpływu czystości i higieny w najbliższym otoczeniu na ich zdrowie.
2. "Prawda czy fałsz-zabawa dydaktyczna. Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania sytuacji prawdziwych i fałszywych.
3. Porządki w ogródku. Rozpoznawanie nazw narzędzi ogrodniczych, dokonywanie syntezy słuchowej wyrazów.
4. Gimnastyka oka, poszerzanie pola widzenia w trakcie ćwiczeń.
5. Co się dzieje w szklarni. Czytanie utworu M.Kownackiej "Lato podczas zimy". Zapoznanie z wyglądem szklarni i znaczeniem upraw szklarniowych.
6. Zakładanie własnej hodowli, przygotowanie do wysiewu i sadzenia roślin w kąciku przyrodniczym.
7. Pracowite ptaki. Słuchanie wiersza E.Szelburg-Zarembiny "Ptaszki". Rozwiązywanie zagadek dotyczących ptaków charakterystycznych dla wiosny, rozpoznawanie ptaków po wyglądzie: jaskółka, bocian, kukułka, skowronek.
8. Dobieramy wyrazy w pary - zabawa słuchowa. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
9. Nauk a słów i śpiewanie piosenki "Pracowita wiosna"
10. Wiosna lubi zielone. "Zielona żabka" uważne słuchanie opowiadania B.Formy. omawianie jego treści, odkrywanie zależności w przyrodzie.
11. Gdzie co jest. Zabawa dydaktyczna, doskonalenie orientacji w przestrzeni.
12. Tworzenie prac plastycznych związanych z tematem tygodnia.
13. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
14. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.

Temat: Wszystko rośnie.

Czas realizacji: 12 - 16.03.2018

 1. Budzenie zaciekawienia różnorodnością kwiatów poprzez oglądanie plansz, plakatów o tematyce ogrodniczej. Rozwijanie pamięci słuchowej na podstawie wiersza M. Konopnickiej ,,Nasze kwiaty”. Rozmowa z dziećmi na temat wiosennych kwiatów, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi.
 2. Doskonalenie umiejętności przeliczania, porządkowania elementów w zbiorze podczas zabawy dydaktycznej ,,Wiosenna grządka".
 3. Rozwijanie zainteresowania światem przyrody, poszerzanie słownika czynnego dzieci. Oglądanie przez dzieci cebulek kwiatów oraz cebuli warzywa – wspólne porównywanie.
 4. Ćwiczenie umiejętności tworzenia pojęcia na podstawie definicji podczas zabawy ,,Zagadnij, co to?”. Słuchanie opowiadania ,, O żółtym tulipanie”, poszerzanie słownika czynnego dzieci.
 5. Gra dydaktyczna ,,Przeciwieństwa – memory” – rozwijanie sprawności manualnej dzieci oraz pamięci wzrokowej.
 6. Zabawa dydaktyczna ,,Układamy kwiaty” Rozwijanie umiejętności porządkowania zbiorów; odzwierciedlanie liczebności zbioru na zbiorach zastępczych; doskonalenie posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 7. ,,Nasze kwiaty” – zabawa badawcza. Oglądanie przez dzieci łodygi kwiatka, podawanie nazwy każdej części rośliny, określają wygląd zewnętrzny, dotykają ziemi.
 8. Rozmowa na temat wiersza ,,Przedszkolaki” D. Gellnerowej. Rozwijanie umiejętności koncentrowania się na treści czytanego tekstu. ,,Wyższy – niższy ” – zabawa orientacyjno porządkowa.
 9. Kształtowanie umiejętności mierzenia i posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do wzrostu – wspólnie mierzenie wzrostu w grupach w sposób wskazany wcześniej przez nauczyciela.
 10. Zabawy dydaktyczne dostosowane do tematu tygodnia.
 11. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształcenie umiejętności zgodnej zabawy.
 12. Tworzenie prac plastycznych ,zgodnych z tematyka tygodnia.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.