foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWY JADŁOSPIS 18.06 - 22.06.2018

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Koncepcja Pracy Przedszkola Prywatnego Eko-Park
ul. Rumiankowa 50, 32-005 Niepołomicach
Na lata 2014-2019

 

...”WYCHOWANIE DZIECKA, TO NIE MIŁA ZABAWA , A ZADANIE , W KTÓRE TRZEBA WŁOŻYĆ (...) KAPITAŁ CIĘŻKICH PRZEŻYĆ I WIELE MYŚLI”... (J. Korczak)

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom i środowisku.

Realizowany system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.

Nasze przedszkolaki czują się ważne i potrzebne.

DLA DZIECKA

 1. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo uwzględniając jego potrzeby i możliwości.
 2. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 3. Staramy się, aby realizowana oferta programowa i szereg zajęć dodatkowych wpływały na harmonijny rozwój dzieci, kształtowały ich zamiłowania i zainteresowania.
 4. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
 5. Kształtujemy postawy proekologiczne i prozdrowotne od najmłodszych lat.
 6. Wspólnie z dziećmi poznajemy nasz region i ojczyznę.

KADRA

 1. Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę i specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii i korekty wad postawy.
 2. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoje kompetencje pedagogiczne.
 3. Tworzymy na każdy rok kalendarz imprez i wydarzeń co czyni naszą placówkę odrębną i niepowtarzalną .
 4. Promujemy osiągnięcia dzieci w środowisku lokalnym.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasi wychowankowie po zakończeniu edukacji przedszkolnej będą ludźmi odważnymi, kreatywnymi o szerokich zainteresowaniach i różnorodnych umiejętnościach. Ogromną wartością dla dzieci będzie umiejętność radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych oraz podczas przeżywania sukcesów. Dzieci będą znały i szanowały tradycję ,kulturę lokalną i narodową , dom, rodzinę.

Będą mądrze gospodarowały zasobami naszej Ziemi. Podczas obcowania z nowoczesną techniką , będą umiały sobie ja podporządkować i wykorzystać w zabawie i pracy. Dzięki znajomości zdrowego, aktywnego, higienicznego trybu życia, przedszkolaki będą w przyszłości dbały o zdrowie swoje i swoich bliskich.

Nasze przedszkole będzie nowocześnie wyposażone , a personel będzie doskonalił swoją wiedzę i umiejętności.

 

RODZICE

 1. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy;
 2. Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, aktywnie w nim uczestniczą;
 3. Rodzice są partnerami, współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: Wychowawczym i organizacyjnym.
 4. Przedszkole wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci poprzez dobry przepływ informacji, kontakty z nauczycielami oparte na współpracy i zaufaniu;
 5. Rodzice współpracują z nauczycielami w rozwijaniu umiejętności swojego dziecka oraz zmniejszaniu deficytów rozwojowych;
 6. Rodzice otrzymują informacje na temat osiągnięć i niepowodzeń dziecka, zapoznawani są z wynikami obserwacji oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

ŚRODOWISKO

 1. Efektywne osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami lokalnymi.
 2. Działania prowadzone są zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

 

Szczególnie współpracujemy z:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Niepołomicach;
 • Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej;
 • Szkoła Podstawowa w Podgrabiu;
 • Przedszkole Samorządowe w Niepołomicach;
 • Żłobek Eko-Park w Niepołomicach;
 • Biblioteka Publiczna w Niepołomicach,
 • Straż Pożarna;
 • Komenda Policji;
 • Muzeum na Zamku w Niepołomicach;
 • Stadnina Koni w Woli Zabierzowskiej;
 • Szkoła Sportowa nr 87 w Krakowie;
 • Jednostką Wojskową w Krakowie ul. Ułanów;
 • Nowohuckim Centrum Kultury w Nowej Hucie;
 • Grupa Wydawnicza „Akord” ul. Ludmiły 49 Poznań;
 • Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR.1 DO KONCEPCJI PRACY

PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO EKO-PARK

Z DNIA 30.08.2015

 

TEMAT WIODĄCY:

 1. Rozszerzenie zakresu wiedzy prozdrowotnej i proekologicznej pośród dzieci i rodziców.
 2. Kontynuowanie współpracy z rodzicami w celu podnoszenia efektywności działań wychowawczo- dydaktycznych.

 

DZIAŁANIA

Ad 1. Przeprowadzenie cyklu działań mających na celu zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej zdrowego odżywiania, ruchu dla prawidłowego rozwoju oraz świadomości ekologicznej:

 

 

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA

 1.

Zapoznanie dzieci z piramidą żywienia.

Cały rok

D. Czyż, J. Styczeń, A. Zalecka, B. Heichel
2.

Systematyczny udział dzieci w przygotowywaniu kanapek, sałatek owocowo-warzywnych, soków.

Cały rok

D. Czyż, J. Styczeń, B. Heichel
3.

Zorganizowanie konkursu z udziałem rodziców ,,SAŁATKA OWOCOWO-WARZYWNA”.

Maj

D. Czyż
4.

Zorganizowanie DNIA SPORTU z udziałem rodziców, na terenie ogrodu przedszkolnego

Czerwiec

A. Musiał
5.

Zbiórka surowców wtórnych.

Kwiecień

B. Heichel
 6.

Zorganizowanie zbiórki zużytego sprzętu RTV

Kwiecień

A. Zalecka
 7.

Aktywne obchodzenie DNI ZIEMI poprzez sadzenie nowych roślin, drzewek, kwiatów.

Kwiecień

D. Czyż, J. Styczeń, A. Zalecka, B. Heichel
8.

Wycieczka do PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ-współpraca z IZBĄ LEŚNĄ w Niepołomicach.

Maj

J. Styczeń
 9.

Udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA.

Kwiecień

D. Czyż, J. Styczeń, A. Zalecka, B. Heichel
10.

Wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt.

Cały rok

D. Czyż, J. Styczeń, A. Zalecka, B. Heichel,

A. Musiał

11.

Poznawanie zależności między światem ludzi, zwierząt, roślin.

Cały rok

D. Czyż, J. Styczeń, A. Zalecka, B. Heichel

 

Ad 2.

 1. Zapoznanie z organizacją pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu na rok 2015/2016 (programy, harmonogram dnia, zajęcia dodatkowe, zasady bezpieczeństwa, harmonogram i sposób organizacji uroczystości przedszkolnych).
 2. Zapoznanie rodziców z planem pracy wyrównawczo-kompensacyjnej jak i rozwijania umiejętności i zainteresowań w przypadku dziecka zdolnego.
 3. Udzielanie bieżących informacji dotyczących dziecka.
 4. Prowadzenie, aktualizowanie kącików informacyjnych dla rodziców, oraz wystaw prac dziecięcych.
 5. Angażowanie rodziców do pomocy w organizacji uroczystości przedszkolnych.
 6. Pedagogizacja rodziców - organizowanie warsztatów z psychologiem.
 7. Współpraca zarówno dzieci jak i rodziców ze specjalistami tj. psycholog, logopeda, rehabilitant.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO KONCEPCJI PRACY

PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO EKO-PARK

Z DNIA 30.08. 2016

 

 TEMATY WIODĄCE:

 1. Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków, dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych
 2. Kształtowanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia dzieci w wieku przeszklonym.
 3. Tworzenie warunków do obserwowania i badania świata roślin i zwierząt, a także nabywania praktycznych umiejętności w zakresie poznawania jej różnorodności i ochrony.

 

Ad 1.  Rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności poprzez:

 1. Przypomnienie i aktualizacja zasad korzystania z książek. Umieszczenie regulaminu w kąciku (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 2. Zapoznanie z różnymi gatunkami literackimi (bajka, baśń, legenda, opowiadanie, poezja) (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 3. Cykliczne czytania książek w określonych porach dnia.
 4. Wykorzystanie literatury w procesie dydaktyczno wychowawczym ( wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych) (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 5. Rozwijanie wyobraźni i fantazji przy tworzeniu samodzielnych opowiadań. Tworzenie baśni opartych o karty dialogowe (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 6. Tworzenie prostych inscenizacji z podziałem na role. Wykorzystanie znanych utworów literackich i własnych pomysłów twórczych (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 7. Wykorzystanie edukacyjnych filmów w celu rozwijania zainteresowań światem książki (druk, proces powstawania książki) (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 8. Jak powstaje książka? Zapoznanie z kolejnymi etapami powstawania (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 9. Wzbogacenie księgozbioru przedszkola oraz grupowych kącików czytelniczych w salach (osoby odpowiedzialne: Beata Heichel).
 10. Kontynuacja współpracy z biblioteką publiczną (wypożyczanie książek, udział w zajęciach-ustalenie tematyki i terminów(osoby odpowiedzialne: Jolanta Styczeń, Beata Heichel).
 11. Bal karnawałowy W świecie baśni wspólne tworzenie dekoracji(osoby odpowiedzialne: Angelika Wilk, Beata Biernat).
 12. Udział w środowiskowych konkursach i przeglądach teatralnych oraz literackich (promowanie osiągnięć przedszkolaków) (osoby odpowiedzialne Danuta Czyż, Anna Musiał).
 13. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami wymiana doświadczeń) – występy Dzieci dzieciom(osoby odpowiedzialne: Beata Heichel).
 14. Konkurs plastyczny „Okładka na książkę” (osoby odpowiedzialne: Joanna Czyż, Jolanta Styczeń).
 15. Współpraca z Rodzicami (teatr, czytanie dzieciom, biesiady literackie) (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 16. Wycieczki do teatru (osoby odpowiedzialne: Beata Heichel).

Zadnia jakie pełni literatura w życiu dziecka:

 • poszerzanie możliwości poznania świata
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej
 • wzbogacenie zasobu wiadomości, które dziecko zdobyło w toku obserwacji otaczającego je środowiska, świata przyrody i społeczeństwa
 • wyzwalanie ekspresji słownej, plastycznej i innej
 • dostarczanie wzorów pięknej mowy ojczystej
 • wzbogacenie zasobu pojęć i słów
 • kształcenie mowy i wymowy
 • rozwijanie inwencji twórczej
 • aktywizowanie myślenia, uczenie wyciąganie wniosków i morału, ćwiczenie pamięci i uwagi
 • inspirowanie zabaw w teatr, inscenizowanie utworów

Ad 2. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną poprzez:

 1. Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami wskazującymi położenie i kierunek. Orientacja przestrzenna.
 2. Organizowanie sytuacji, ćwiczeń prowokujących do wychwytywania rytmów, kontynuowania ich oraz przenoszenia dostrzeżonej regularności z jednej reprezentacji do innej.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia i przeliczania i rachowania.
 4. Wspomaganie dzieci w sprawniejszym wiązaniu przyczyn ze skutkami i przewidywaniem następstw.
 5. Klasyfikowanie, systematyzowanie i zbiory.
 6. Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie koniecznym do kształtowania liczby naturalnej.
 7. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.
 8. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów i długości, płynów,.
 9. Przybliżenie dzieciom sensu ważenia, kształtowanie umiejętności ustalania ciężaru różnych obiektów.
 10. Przyswajanie określeń czasu.
 11. Kształtowanie intuicji geometrycznych i przekształcanie ich w pojęcia geometryczne. Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych.
 12. Przybliżenie małej domowej ekonomii.
 13. Konstruowanie gier dla dzieci i przez dzieci.
 14. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej i rozwijanie zdolności do wysiłku umysłowego w sytuacjach trudnych.

Proponowane działania towarzyszące realizacji

 • Rada szkoleniowa pt. Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej (osoby odpowiedzialne: Danuta Czyż, Jolanta Styczeń)
 • Konkurs plastyczny wewnątrz przedszkolny „Jesienne cyferki” – konkurs grupowy, praca zespołowa - ozdabianie cyfry jesiennymi darami natury (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 • Konkurs plastyczny „Mozaikowa pisanka” – ozdabianie pisanek figurami geometrycznymi (osoby odpowiedzialne Joanna Czyż, Anna Musiał).
 • Wzbogacenie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć matematycznych (osoba odpowiedzialna Beata Heichel).
 • Doskonalenie nauczycieli w warsztatach

Ad 3.  Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych poprzez:

 1. Udział w akcji „ Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Powitanie wiosny” organizowanej na terenie ogródka przedszkolnego oraz wokół przedszkola(osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 2. Założenie hodowli roślin w kąciku przyrody – przygotowanie metryczek – nazwa, wymagania oznaczone symbolami dotyczącymi światła, wody – wykorzystanie katalogów roślin (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 3. Systematyczna wymiana ekspozycji w kąciku przyrody związana z porą roku lub omawianą tematyką (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 4. Poznawanie różnych ekosystemów – planowanie tematów kompleksowych (rośliny, zwierzęta, korzyści dla człowieka pochodzące ze świata uprawianych roślin, normy zachowania) np.:
 • Park – kasztany, żołędzie, szyszki, karma dla zwierząt
 • Las – wykorzystanie grzybów , jagód, drewna
 • Łąka – zioła, trawa jako karma dla zwierząt
 • Pole – produkty, z których produkowana jest żywność,
 • poznanie wybranych cyklów produkcyjnych np. powstawania chleba, cukru i przetworów
 • Sad – owoce i przetwory
 • Ogród warzywny i kwiatowy

         (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).

 1. Systematyczne włączanie zabaw badawczych i doświadczeń do metod realizacji tematów kompleksowych

Poznanie zasad selektywnej zbiórki odpadów

 • szukanie kolorowych pojemników w okolicy przedszkola
 • czytanie instrukcji i praktyczna nauka segregacji
 • poznanie poprawnych zachowań (porządek)w oparciu o literaturę
 • wykorzystanie gazet, butelek i opakowań do aktywności ruchowej, plastycznej i muzycznej

(osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).

 1. Systematyczne obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym oraz w okolicy przedszkola:
 • Zmiany w pogodzie
 • Zmiany w przyrodzie dotyczące pory roku
 • Różnorodność w przyrodzie - barwy, kształty, itd.
 • Zwyczaje zwierząt
 • Inne

(osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).

 1. Udział w Warsztatach prowadzonych pt. „CO W PUSZCZY PISZCZY?”

Plan zajęć:

 • Madre rośliny i ich pragnienia (zajęcia botaniczne).
 • W świecie zwierząt (zoologia).
 • Jak zobaczyć to czego nie widać gołym okiem (przegląd narzędzi do powiększania – mikroskopu, podstawy optyki, składanie prawdziwego mikroskopu).
 • Świat pod mikroskopem – mały badacz (samodzielne wykonanie preparatów do badania, obserwacje pod mikroskopem).
 • Czy licho w Puszczy piszczy (zajęcia terenowe)

(osoby odpowiedzialne: rodzice)

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA EKO-PARK NA ROK SZKOLNY

2015/2016

Przedszkole Prywatne Eko-Park sprawuje funkcje wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą.

 1. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku od godz.6.30 do 18.00.
 2. Przedszkole pracuje we wszystkie miesiące roku kalendarzowego, oprócz dni świątecznych, w tym 24 grudnia.
 3. W okresie niższej frekwencji zastrzega się możliwość łączenia grup w jedną.
 4. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2-5 lat.
 5. W Przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe.
 6. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest na podstawie programów zatwierdzonych przez MEN dla placówek przedszkolnych
  oraz doświadczenia pedagogicznego nauczycieli.
 7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia i tygodniowe harmonogramy zajęć dla grup umieszczane na tablicach informacyjnych.
 8. W każdy poniedziałek na tablicy informacyjnej wywieszony jest jadłospis na bieżący tydzień.
 9. Przedszkole wydaje 5 posiłków w ciągu dnia:
  • śniadanie w godz. 8.00-9.00
  • II śniadanie godz. 10.30
  • obiad godz. 12.30
  • podwieczorek godz. 14.30
  • kolacja godz. 17.00
   Pomiędzy posiłkami, bądź w późnych godzinach popołudniowych każde z dzieci może dostać kanapki i napoje przygotowane na jego prośbę.
 10. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe.
 11. W naszej placówce dzieci przechodzą kontrole zdrowotne, prowadzone przez wykwalifikowaną pielęgniarkę.
 12. W przypadku zaobserwowania objawów choroby Dziecka zapewniamy udzielenie mu pierwszej pomocy. Rodzic (opiekun prawny) po otrzymaniu wiadomości o chorobie dziecka zobowiązany jest do jego odebrania najszybciej jak to jest możliwe.
 13. Dzieci ubezpieczone są od nieszczęśliwych wypadków.
 14. Rodzice zobowiązani są do odbierania dzieci osobiście lub pisemnego upoważnienia innej osoby.
 15. O planowanych wycieczkach poza teren Przedszkola Rodzice są informowani przez wychowawcę i poprzez informacje zamieszczona na tablicy informacyjnej.
 16. Przedszkole działa w oparciu o STATUT PRZEDSZKOLA.
 17. Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.
 18. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Przedszkola, a Rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

Copyright © 2018 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.