foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 14.10 - 18.10.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jesienią w parku i w lesie.

Termin realizacji: 14 - 18.10.2019

 1. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 2. Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych ( zagadki słowne i dźwiękowe), czytanie globalne nazw zwierząt.
 3. Doskonalenie umiejętności matematycznych takich, jak logiczne myślenie i spostrzeganie.
 4. Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie oraz zwracanie uwagi na ich piękno.
 5. Poznanie drzew, owoców, nasion i liści najpopularniejszych polskich drzew;
 6. Doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji .
 7. Rozmowa z dziećmi na temat wysłuchanego opowiadania pt. „Opowiastka dla Szymka , czyli dlaczego drzewa jesienią zmieniają kolor liści”.
 8. Rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych.
 9. Zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz z przedstawicielami różnych gatunków drzew;
 10. Poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.
 11. Doskonalenie sprawności i koordynacji ruchowej; rozbudzanie ekspresji muzycznej i ruchowej.

Temat: Dbamy o zdrowie.

Termin realizacji: 07 - 11.10.2019

 1. Zapoznanie dzieci z Piramidą Żywienia i Aktywności Fizycznej – doskonalenie umiejętności klasyfikacji.
 2. ,,Czy woda musi być nuda?” – przygotowanie wspólnie z dziećmi świeżo wyciskanego soku.
 3. Blok zajęć o emocjach. Rozmowa z dziećmi ,,Co to jest zdrowie?”. Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
 4. ,,Sport to zdrowie” – poszerzanie wiedzy dzieci na temat aktywności ruchowej i konsekwencji związanych z ruchem i zdrowiem.
 5. Szlaczki - doskonalenie sprawności manualnej , przygotowanie do pisania liter.
 6. Wprowadzenie wielkiej i małej litery ,,I". Wyszukiwanie wyrazów z głoską ,,i” w nagłosie, w wygłosie i śródgłosie. Doskonalenie słuchu fonemowego i percepcji wzrokowej, kreślenia kształtu litery, doskonalenie motoryki małej.
 7. Zabawy w kole. Utrwalanie kierunków prawo- lewo
 8. ,,Co to znaczy ubierać się odpowiedni o do pogody?”- wycinanie ubrań z gazet – doskonalenie cięcia nożyczkami, kategoryzacja, nazywanie części garderoby, klasyfikacja w zależności od pogody.
 9. Wprowadzenie różnych aspektów liczby 2.
 10. Słuchanie opowiadnia ,,Zarazki” R. Piątkowskiej. Rozmowa z dziećmi na temat zarazków. Zachęcanie dzieci do dbania o higienę.
 11. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których można zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Zapoznanie z numerem alarmowym 112.
 12. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.
 13. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy.

Temat: Dary jesieni.

Termin realizacji: 30.09 - 04.10.2019

 1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw („Części nadziemne i podziemne warzyw”). Odczytywanie globalne nazw warzyw.
 2. Kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw.
 3. „Kolaż z warzyw” – wyszukiwanie warzyw w gazetach, czasopismach, poszerzanie słownika, doskonalenie motoryki małej, klasyfikacja, dzielenie wyrazów na sylaby.
 4. Rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce oraz egzotycznych; doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych, czytanie globalne nazw owoców.
 5. Wprowadzenie litery A, a , doskonalenie słuchu fonemowego, rozpoznawanie grafemów, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.
 6. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących; Kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań. „Który z kolei jest muchomor?”- przeliczanie obiektów z użyciem liczebników porządkowych, doskonalenie pamięci.
 7. Wskazywanie w nazwach grzybów liter a i o, doskonalenie analizy wzrokowej.
 8. Doskonalenie umiejętności układania rytmów; porównywanie liczebności zbiorów; kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie.
 9. Układanie z darów jesieni kształtów liter i cyfr.
 10. Poznawanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw; „ Przetwory”- mapa myśli- co można zrobić z owoców i warzyw, ilustrowanie skojarzeń piktogramami, elementy czytania globalnego; rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 11. Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Temat: Dbam o siebie i środowisko.

Termin realizacji: 23 - 27.09.2019

 1. Wprowadzenie dzieci w tematykę tygodnia – rozmowy na lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych.
 2. ,, Części ciała” – przypomnienie nazw części ciała, czytanie globalne nazw. Zabawy utrwalające nazwy lekarzy i ich specjalności.
 3. Blok zajęć o emocjach. Rozmowa z dziećmi ,,Co to jest troska?”. Zabawy dramowe ,,Pociesz kolegę”.
 4. ,,Zmysły”- przypomnienie jakie zmysły i organy za nie odpowiadające ma człowiek. Rozmowy z dziećmi na temat życia osób niepełnosprawnych.
 5. Szlaczki - doskonalenie sprawności manualnej , przygotowanie do pisania liter.
 6. Wprowadzenie wielkiej i małej litery ,,O". Wyszukiwanie wyrazów z głoską ,,o” w nagłosie, doskonalenie słuchu fonemowego i percepcji wzrokowej, kreślenia kształtu litery, doskonalenie motoryki małej.
 7. Zapoznanie dzieci z pojęciem ,,decybele”. Rozmowa na temat dźwięków: przyjemnych i nieprzyjemnych, głośnych i cichych na podstawie doświadczeń dzieci.
 8. Słuchanie piosenki ,, W kasztanowym mieście" - rozmowa na temat treści piosenki, pokazanie darów jesieni występujących w piosence. Nauka piosenki, rozwijanie pamięci.
 9. Zabawy muzyczne w orkiestrę – ćwiczenia postępowania zgodnie z instrukcją.
 10. ,,Co czuję” – doświadczenie, rozpoznawanie materiału za pomocą zmysłu dotyku. ,, Smak i węch” – rozmowa o zmyśle węchu i smaku, przypomnienie jakie narządy za nie odpowiadają.
 11. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.
 12. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy.

Temat: Jesteśmy bezpieczni.

Termin realizacji: 16 - 20.09.2019

 1. Doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi na temat miejsca zamieszkania i adresu, porównywanie różnych rodzajów budynków mieszkalnych, doskonalenie słownika opisów swojego miejsca zamieszkania, wzbogacenie ich o przymiotniki, doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych.
 2. Doskonalenie umiejętności odczytywania symboli, rozpoznawanie i klasyfikowanie znaków drogowych; utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię, utrwalenie kierunków, zgodnie z którymi sprawdzamy, czy możemy przejść przez jezdnię, ćwiczenie właściwych reakcji i zachowań na światła na sygnalizatorze. Omówienie wyglądu świateł drogowych dla pieszych oraz dla samochodów. Spacer w pobliżu przedszkola – utrwalenie znaków drogowych i zasad bezpiecznego poruszania się w grupie, przechodzenia przez jezdnię.
 3. Doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw; doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami ( nie tylko elektrycznymi). Doskonalenie umiejętności przeliczania.
 4. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie! . Bajka „O wilku i siedmiu koźlątkach” braci Grimm, kształtowanie odpowiednich postaw w stosunku do nieznajomych pukających do drzwi, ocena postępowania w przykładowych sytuacjach; doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych.
 5. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Pojazdy uprzywilejowane – rozmowa z dziećmi na temat służb ratowniczych i ich pojazdów ; zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu ( czym jest i do czego służy alarm przeciwpożarowy); rozwijanie logicznego myślenia.
 6. Prace plastyczne zgodne z tematyką zajęć.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.