foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 12.08 - 14.08.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Podróż przez cztery żywioły.

Termin realizacji: 24 - 28.06.2019

 1. Utrwala wiedzę o poznanych żywiołach i związanych z nimi zjawiskach.
 2. Trafnie przyporządkowuje elementy do poszczególnych żywiołów.
 3. Prawidłowo formułuje wypowiedzi na podany temat, potrafi podzielić się swoją wiedzą.
 4. Zna różne stany skupienia wody. Wie, gdzie są źródła wody w budynku.
 5. Przeprowadza doświadczenia i formułuje wnioski.
 6. Tworzy muzykę na instrumentach perkusyjnych.
 7. Zgodnie współpracuje z grupą, tworząc prace plastyczno - techniczne.

Temat: Polska z lotu ptaka.

Termin realizacji: 17 - 21.06.2019

 1. Gromadzi informacje na temat swojej okolicy.
 2. Wie, że mieszka w Polsce, zna nazwę stolicy i symbole narodowe (godło i flaga). Poznaje znaczenie słowa: ojczyzna.
 3. Poznaje legendy Warszawy i Krakowa.
 4. Uczy się zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie letniego wypoczynku.
 5. Poprawnie wskazuje i nazywa strony świata.
 6. Zgodnie współpracuje z grupą w czasie wspólnych zadań.

Temat: Podróże podniebne inie tylko.

Termin realizacji: 10 - 14.06.2019

 1. Rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne.
 2. Dokonuje syntezy sylabowej nazw pojazdów
 3. Porównuje pojazdy, wskazując podobieństwa i różnice
 4. Porównuje liczebność zbiorów, stosując określenia: mniej, więcej, tyle samo.
 5. Wypowiada się na temat różnic i podobieństw między ptakami a samolotami.
 6. Wykonuje doświadczenia związane z unoszeniem się i lataniem.
 7. Poznaje maszyny latające. Dostrzega różnice między maszynami latającymi bezsilnikowymi i silnikowymi.
 8. Zna i stosuje określenia stopniujące: szybko, szybciej, najszybciej.
 9. Doskonali umiejętność przeliczania i dorysowywania elementów, tworząc zbiory równoliczne.
 10. Poznaje w podstawowym zakresie pojęcie Unia Europejska.
 11. Poznaje podstawowe informacje na temat wybranych krajów Unii Europejskiej.
 12. Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróżowania.

Temat: Spotkanie z dziećmi świata.

Termin realizacji: 03- 07.06.2019

 1. Zna prawa dziecka i wie, że powinno oczekiwać ich przestrzegania.
 2. Wie, że wszyscy ludzie mają takie same prawa.
 3. Uczy się tolerancji wobec ludzi z innych regionów i różnej narodowości. Rozumie, że ludzie różnią się między sobą, ale czują tak samo.
 4. Poznaje wybrane kontynenty i kraje, ich mieszkańców, zwyczaje oraz faunę i florę.
  • odnajduje na mapie Afrykę i próbuje odwzorować jej kształt, poznaje elementy kultury, sztuki, środowiska Afryki
  • rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta afrykańskie, potrafi ruchem zilustrować wybrane zwierzę,
  • wie, że należy zachować ostrożność w kontaktach z nieznanymi zwierzętami i roślinami
  • poznaje kontynent amerykański, wybrane zwierzęta Ameryki Północnej i Południowej: papugę arę, anakondę, węża boa, jaguara
  • kształtuje tolerancje wobec mieszkańców różnych regionów
  • poznaje ciekawostki dotyczące kultury, języka i tradycji Japonii
 5. Doskonali percepcję wzrokową i sprawność grafomotoryczną.
 6. Wykonuje prace plastyczno – techniczne inspirowane kulturą innych krajów.

Temat: Rodzina ponad wszystko.

Termin realizacji: 27 – 31.05.2019

 1. Wymienia imiona członków rodziny i opowiada o nich. Rozumie pojęcie : drzewo genealogiczne.
 2. Przelicza w zakresie 1- 6. Tworzy pary ze względu na różnice.
 3. Dostrzega własny wkład w życie rodziny.
 4. Zna nazwy wybranych zawodów i wiążące się z nimi atrybuty. Wie, na czym polega praca ludzi wykonujących różne zawody.
 5. Wie, jak okazać najbliższym miłość i szacunek.
 6. Doskonali sprawność i koordynację ruchową.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.