foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
- NOWY JADŁOSPIS - 09.12 - 13.12.2019

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Święta za pasem.

Termin realizacji: 09 – 13.12.2019

 1. Kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych.
 2. Świąteczne porządki – zapoznanie z wierszem. Wypowiedzi dzieci na temat wysłuchanego tekstu.
 3. „Wycinanki” – wycinanie z gazet obrazków pomieszczeń domowych. Dyskusja na temat sposobów przygotowania domu do świąt. Jaką czynność wykonuję? – kalambury.
 4. Środki czystości – oglądanie opakowań po środkach czystości, uwrażliwianie na poszanowanie środowiska.
 5. Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych.
 6. Doskonalenie umiejętności rozumienia zapisów za pomocą symboli.
 7. Klasyfikacja obiektów - segregowanie zdjęć według kategorii, rozwój słownika, przypomnienie nazw sklepów.
 8. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi.
 9. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami.
 10. Świąteczne przyprawy – polisensoryczne poznawanie przypraw świątecznych, dobieranie podpisów.
 11. Doskonalenie percepcji wzrokowej oraz sprawności grafomotorycznych.
 12. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu.
 13. Wprowadzenie litery L, l
 14. Doskonalenie motoryki małej i umiejętności kontynuowania rymów trzy - , czteroelementowych.
 15. Wprowadzenie liczby 7 , przeliczanie, utrwalenie aspektu porządkowego liczby.
 16. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: Grudniowe życzenia.

Termin realizacji: 02 – 06.12.2019

 1. ,,Czym są marzenia?”- zabawa dydaktyczna, opowiadanie o swoich marzeniach. O czym dzieci marzą w biednych krajach – dyskusja.
 2. Zapoznanie z legendą o Świętym Mikołaju na podstawie opowiadania R. Piątkowskiej ,, Mikołajki”. Zapoznanie z piosenką ,, Święty Mikołaju”. Zabawy ruchowe do muzyki.
 3. ,,Jak wysyłamy listy” – burza mózgów. Kształtowanie rozmieszczania elementów na kartce pocztowej. ,,Gdzie mieszka Mikołaj” – praca z mapą.
 4. ,, Prezenty” – zabawa pantomimiczna. ,, Do sań Mikołaja wskakuj…” – zabawa ruchowa, doskonalenie czytania globalnego.
 5. Szlaczki - doskonalenie sprawności manualnej , przygotowanie do pisania liter.
 6. Wprowadzenie litery K, k" . Ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej oraz umiejętności grafomotorycznych.
 7. Doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie; wprowadzenie liczby 6. Wypełnianie kontury liczby 6 różnymi materiałami.
 8. ,, Jakie to święto?”- próba odczytywania kalendarza, przeliczanie dni pozostałych do świąt, rozmowa na temat obchodzenia mikołajek, wymiana doświadczeń.
 9. ,,Marzenie Świętego Mikołaja” – wysłuchanie opowiadania, wypowiedzi na jego temat.
 10. Blok zajęć o emocjach – życzliwość.
 11. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.
 12. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy.

Temat: Kim będę, gdy dorosnę.

Termin realizacji: 25 – 29.11.2019

 1. Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych
 2. Poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów. Praca z wierszem Zawody.
 3. Doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo – skutkowych.
 4. Nauka piosenki „Zawody”. Kalambury – „Jaki to zawód”
 5. Zapoznanie z opowiadaniem oraz rozmowa na jego temat „ Kłopoty i policjanci”
 6. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów. Wiersz „ Wszyscy dla wszystkich” J. Tuwima
 7. Kształtowanie umiejętności grafomotorycznych
 8. Wprowadzenie litery R, r; ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej.
 9. Poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;
 10. Wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość
 11. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów.
 12. Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Temat: Zimno, coraz zimniej.

Termin realizacji: 18 – 22.11.2019

 1. Jakie zwierzęta przygotowują się do zimy? – burza mózgów, zagadki o zwierzętach leśnych.
 2. Wprowadzenie liczby 5. Przeliczanie, dodawanie, kształtowanie umiejętności grafomotorycznych, ćwiczenie percepcji wzrokowej.
 3. ,,Poszukiwanie zimowego mieszkania” – wysłuchanie opowiadania. Rozmowa na temat utworu. Praca w grupach. Opowiadanie własnymi słowami treści utworu z pomocą ilustracji.
 4. ,, Trzeba przetrwać”- zapoznanie z wierszem. Rozpoznawanie zapasów dla zwierząt po dotyku, próba opisu, przyporządkowanie zapasów do zdjęć zwierząt, dopasowywanie nazw globalnych zwierząt do zdjęć.
 5. Szlaczki - doskonalenie sprawności manualnej , przygotowanie do pisania liter.
 6. Wprowadzenie litery ,,Y, y" na podstawie liczby mnogiej. Ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej oraz umiejętności grafomotorycznych.
 7. Utrwalanie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację.
 8. ,, Sójka „ – zapoznanie z wierszem J. Brzechwa. Oglądanie zdjęć ptaków, wysłuchiwanie odgłosów ptaków, próby podawania nazw ptaków i ich opisywania, dzielenie nazw ptaków na sylaby.
 9. ,, Dlaczego ptaki latają” – Omówienie cech charakterystycznych budowy ciała ptaków, zabawy ruchowe.
 10. Utrwalanie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy.
 11. Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.
 12. 11.Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy.

Temat: Zwierzęta domowe.

Termin realizacji: 12 – 15.11.2019

 1. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt domowych, poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych (także tych żyjących na wolności), na temat środowiska życia zwierząt. Szukanie cech wspólnych, czytanie globalne.
 2. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonemowego.
 3. Wprowadzenie litery D, d, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz sprawności manualnej.
 4. Zapoznanie z wierszem „Kotek” J. Tuwima. Kocie przysmaki – ćwiczenia pobudzające aparat artykulacyjny.
 5. Nauka piosenki pt. „ Moje akwarium”.
 6. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami.
 7. Wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby.
 8. Wprowadzenie liczby 4 . Poszerzanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, zdolności grafomotorycznych, wiedzy przyrodniczej.
 9. Kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic oraz poszukiwania informacji w różnych źródłach.
 10. Kształtowanie odpowiedzialności oraz doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom (burza mózgów).
 11. Zapoznanie z wierszem J. Brzechwy pt. „ Jak rozmawiać trzeba z psem”.
 12. Kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości.
 13. Wykonywanie prac plastycznych oraz plastyczno – technicznych związanych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2019 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.