foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Płatności za lipiec.

Rodziców dzieci, które nie uczęszczają do placówki
w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień)
w celu utrzymania miejsca, prosimy o wpłatę tytułem czesnego
w wysokości 50 procent.

RODZICU !!!

 • Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku, poprosimy Cię o wypełnienie ankiety o stanie zdrowia dziecka oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z procedurami funkcjonowania naszej placówki.
 • Do przedszkola/żłobka, przyjdź w maseczce a przed drzwiami zdezynfekuj ręce,lub załóż rękawiczki.
 • Pamiętaj, że dziecko od 4 roku życia także powinno przyjść maseczce. W przedszkolu/żłobku dziecko nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 • Pamiętaj ! Do przedszkola/żłobka przyprowadź zdrowe dziecko– bez objawów chorobowych i infekcji. Infekcja to: podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie.
 • Osoba pełniąca dyżur zmierzy temperaturę Twojemu dziecku.
 • W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskaże na stan podgorączkowy lub chorobowy, dziecko nie zostanie przyjęte.
 • W drzwiach placówki przekaż je osobie dyżurującej, która odprowadzi Twoją pociechę do wyznaczonej sali.
 • Kiedy przyjdziesz po dziecko osoba dyżurująca przyprowadzi je ubrane, gotowe do wyjścia.
 • Liczebność każdej grupy wynosi do 12 dzieci.
 • Grupy przebywają w wyznaczonych i stałych salach, do grupy przypisani są ci sami opiekunowie.
 • Dziecko nie przynosi do przedszkola/żłobka żadnych przedmiotów ani zabawek.
 • Sala zostanie specjalnie przygotowana tak, aby można było skutecznie dezynfekować zabawki.
 • Co najmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
 • Przekaż nauczycielowi swój numer telefonu i miej go przy sobie przez cały dzień, gdyż nauczyciel musi mieć z Tobą stały kontakt.
 • Przygotuj swoje dziecko na nową rzeczywistość w przedszkolu/żłobku.
 • Powiedz, że panie mogą chodzić w maseczkach i rękawiczkach oraz że nie wszyscy koledzy będą obecni.

Będzie dobrze !

Postępowanie w przypadku

podejrzenia zakażenia u pracownika

przedszkola lub dziecka

 1.  W przypadku wystąpienia niepokojących  objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, a zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną.
 2. Nauczyciele i pracownicy prowadzą listę osób przebywających w tym samym czasie we wspólnych częściach placówki.
 3. W placówce wyznaczone jest pomieszczenie, w którym odizolowane będą osoby, u których zaobserwuje się objawy infekcji.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik jak i dziecko zostają natychmiastowo odizolowani od innych osób. Nad dzieckiem pełni opiekę wyznaczona przez dyrektora osoba.
 5. Rodzic zostaje telefonicznie powiadomiony o niepokojących objawach i jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
 6. Obszar, w którym poruszała się osoba z infekcją zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. Zostaje również wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup dzieci do placówki.
 7. Należy skontaktować się z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w celu ustalenia wdrożenia dodatkowych procedur związanych z zaistniałym przypadkiem i ściśle stosować się do wszelkich poleceń i instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

dla pracowników Przedszkola

 • Personel zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki.
 • Podczas wykonywania swoich obowiązków personel nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Z takiej formy zabezpieczenia można jednak dobrowolnie korzystać.
 • Prace porządkowe podlegają ciągłemu monitorowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 • W placówce wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów.
 • Numery telefonów do stacji sanitarno epidemiologicznej, organu prowadzącego, kuratora oświaty i służb medycznych umieszczono przy wejściu oraz w każdej sali.
 • Posiłki powinny być spożywane bezpiecznie tj. w małych grupach.
 • Obowiązuje dezynfekcja stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni lub je wyparza.

Nasze przedszkole wznawia działalność od 11.05. Zapraszamy !!!

SZANOWNI PAŃSTWO !

Informujemy, że od 11 maja br. nasza placówka  będzie otwarta.

Zajęcia w przedszkolu będą prowadzone w formie opiekuńczej (w miarę możliwości dydaktyczno- wychowawcze). Z uwagi na obowiązujące szczególne warunki związane z pandemią koronawirusa apelujemy do Państwa, aby z przedszkola w pierwszej kolejności korzystały dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić im samodzielnie opieki, a w szczególności, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

RODZICU:

 • Rodzicu przy wejściu do przedszkola zdezynfekuj ręce i pamiętaj o zakryciu ust i nosa.
 • Rodzicu twoje dziecko będzie odebrane od Ciebie przy wejściu do szatni przez personel to tego wyznaczony.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, jedzenia oraz butelek z napojami.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

PRZEDSZKOLE:

 • Zajęcia prowadzone przez nauczycieli  opiekuńcze, w miarę możliwości dydaktyczne-wychowawcze ( w czasie epidemii nie będą prowadzone zajęcia dodatkowe, aby nie wprowadzać na teren przedszkola osób trzecich)
 • Pracownicy  w środkach ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne,   przyłbice)
 • Dzieci w  grupach 12 osobowych (maksymalnie do 14 osób)
 • Sale i zabawki dezynfekowane według zaleceń GIS-u.
 • Usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, poduszki, itp.
 • Wietrzenie  sali, w której przebywają dzieci, raz na godzinę.
 • Ze względu na reżim sanitarny dzieci nie myją w przedszkolu zębów
 • Nauczycielki codziennie mierzą temperaturę dzieciom

Informacja o płatnościach !!!

Rodziców dzieci, które będą korzystały w miesiącu maju z przedszkola
uprzejmie prosimy o wpłatę zgodnie z umową,

Rodziców dzieci, które nie będą korzystały w miesiącu maju tylko
w późniejszym terminie w miarę możliwości, prosimy o wpłatę
w wysokości 50 procent kwoty czesnego.

Bardzo dziękujemy za wsparcie i życzymy dużo zdrowia.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.