foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Zajęcia dodatkowe bezpłatne, w pakiecie czesnego, dla wszystkich dzieci to:

- rytmika (raz w tygodniu 30 min)

- gimnastyka korekcyjna (raz w tyg.)

- angielski podstawowy (raz w tyg.)

Przypominamy o wpłatach tytułem

czesnego za m-c wrzesień.

350 zł (do 5-ciu godzin)

450 zł (powyżej 5-ciu godzin)

Rodziców dzieci, które uczęszczały do placówki w miesiącu sierpniu,

prosimy o wpłatę również za żywienie Sierpień.

Dane do przelewu prosimy pobrać z przedszkola.

Drodzy  Rodzice !!!

Bardzo prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka do godz. 8:00

W przypadku niezgłoszonej nieobecności, rodzice zobowiązani są do poniesienia kosztów zamówionego obiadu.

Prosimy również o przekazywanie informacji, kiedy dziecko po nieobecności wraca do przedszkola .

 

Informacje zgłaszamy pod nr tel:

12 281 02 03   sms - 501 502 458

W tym roku szkolnym korzystamy
Z pakietów książek ,,Planeta dzieci”- wydawnictwo WSiP

Pakiet  4-latka – koszt 110 zł

Pakiet  5-latka – koszt 143 zł

Pakiet 6-latka – koszt 143 zł

Ubezpieczenie - koszt całoroczny 25 zł

Prosimy o wpłatę gotówkową do 30.09

Po przeprowadzeniu ankiety, większość z rodziców

złożyła deklarację o chęci uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o wpis dzieci na listę wybranych zajęć,

która wystawiona jest przed wejściem.

RODZICU !!!

 • Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku, poprosimy Cię o wypełnienie ankiety o stanie zdrowia dziecka oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z procedurami funkcjonowania naszej placówki.
 • Do przedszkola/żłobka, przyjdź w maseczce a przed drzwiami zdezynfekuj ręce,lub załóż rękawiczki.
 • Pamiętaj, że dziecko od 4 roku życia także powinno przyjść maseczce. W przedszkolu/żłobku dziecko nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 • Pamiętaj ! Do przedszkola/żłobka przyprowadź zdrowe dziecko– bez objawów chorobowych i infekcji. Infekcja to: podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie.
 • Osoba pełniąca dyżur zmierzy temperaturę Twojemu dziecku.
 • W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskaże na stan podgorączkowy lub chorobowy, dziecko nie zostanie przyjęte.
 • W drzwiach placówki przekaż je osobie dyżurującej, która odprowadzi Twoją pociechę do wyznaczonej sali.
 • Kiedy przyjdziesz po dziecko osoba dyżurująca przyprowadzi je ubrane, gotowe do wyjścia.
 • Liczebność każdej grupy wynosi do 12 dzieci.
 • Grupy przebywają w wyznaczonych i stałych salach, do grupy przypisani są ci sami opiekunowie.
 • Dziecko nie przynosi do przedszkola/żłobka żadnych przedmiotów ani zabawek.
 • Sala zostanie specjalnie przygotowana tak, aby można było skutecznie dezynfekować zabawki.
 • Co najmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
 • Przekaż nauczycielowi swój numer telefonu i miej go przy sobie przez cały dzień, gdyż nauczyciel musi mieć z Tobą stały kontakt.
 • Przygotuj swoje dziecko na nową rzeczywistość w przedszkolu/żłobku.
 • Powiedz, że panie mogą chodzić w maseczkach i rękawiczkach oraz że nie wszyscy koledzy będą obecni.

Będzie dobrze !

Postępowanie w przypadku

podejrzenia zakażenia u pracownika

przedszkola lub dziecka

 1.  W przypadku wystąpienia niepokojących  objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, a zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną.
 2. Nauczyciele i pracownicy prowadzą listę osób przebywających w tym samym czasie we wspólnych częściach placówki.
 3. W placówce wyznaczone jest pomieszczenie, w którym odizolowane będą osoby, u których zaobserwuje się objawy infekcji.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik jak i dziecko zostają natychmiastowo odizolowani od innych osób. Nad dzieckiem pełni opiekę wyznaczona przez dyrektora osoba.
 5. Rodzic zostaje telefonicznie powiadomiony o niepokojących objawach i jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
 6. Obszar, w którym poruszała się osoba z infekcją zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. Zostaje również wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup dzieci do placówki.
 7. Należy skontaktować się z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w celu ustalenia wdrożenia dodatkowych procedur związanych z zaistniałym przypadkiem i ściśle stosować się do wszelkich poleceń i instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

dla pracowników Przedszkola

 • Personel zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki.
 • Podczas wykonywania swoich obowiązków personel nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Z takiej formy zabezpieczenia można jednak dobrowolnie korzystać.
 • Prace porządkowe podlegają ciągłemu monitorowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 • W placówce wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów.
 • Numery telefonów do stacji sanitarno epidemiologicznej, organu prowadzącego, kuratora oświaty i służb medycznych umieszczono przy wejściu oraz w każdej sali.
 • Posiłki powinny być spożywane bezpiecznie tj. w małych grupach.
 • Obowiązuje dezynfekcja stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni lub je wyparza.

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.