foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

 


Opłata wpisowa na rok szkolny 2020/21 wynosi 250 PLN.

Opłata za Przedszkole nazwana „czesnym” wynosi:

 • 350 PLN - za opiekę do 5 godzin dziennie
 • 450 PLN - za opiekę powyżej 5 godzin dziennie
 • Stawka za żywienie wynosi:
  • Śniadanie 2 PLN
  • Obiad 10,00 PLN
  • Podwieczorek 2,00 PLN
  • Kolacja - gratis
 • Razem stawka dzienna 14,00 PLN/dzień

Catering dostarcza firma  Extrimm  Arkadiusz Muszyński

(pieczęć  firmowa)

                                                                         

 

            U P O W A Ż N I E N I E     D O    O D B I O R U     D Z I E C K A

 

Ja,  niżej  podpisany(a)......................................................................................

upoważniam w  roku  szkolnym  2020/2021  do  odbioru  dziecka  (imię i nazwisko):

........................................................................................................................

Z  PRZEDSZKOLA  PRYWATNEGO  EKO-PARK,  z  siedzibą  w  Niepołomicach,

ul.  Rumiankowa 50 - następujące  osoby:

 

imię  i  nazwisko                                    stopień  pokrewieństwa            nr  dowodu  osobistego
________________________________________________________________________________

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

                                                                                       Podpis  Rodzica/opiekuna prawnego

                                                                                    ......................................................

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.