foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Deszczowa pogoda.

Termin realizacji: 24 - 28.10.2022

Cele ogólne:
 • Przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią,
 • Wprowadzenie pojęcia "przeprosiny",
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami,
 • Rozwijanie umiejętności nazywania emocji,
 • Ćwiczenie wyobraźni,
 • Rozwijanie empatii,
 • Doskonalenie umiejętności opisywania emocji,
 • Poznanie znaczenia słowa "szaruga",
 • Doskonalenie świadomości fonologicznej,
 • Doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy,
 • Rozwijanie współpracy,
 • Ćwiczenie i nazywanie kierunków w przestrzeni,
 • Poruszanie się według instrukcji,
 • Rozwijanie słownictwa,
 • Rozwijanie samodzielności,
 • Utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże,
 • Doskonalenie słuchu muzycznego,
 • Utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie,
 • Doskonalenie umiejętności pracy w parach,
 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa,
 • Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Jesienny krajobraz.

Termin realizacji: 17 - 21.10.2022

Cele ogólne: 
 • Odróżnianie środowiska parku i lasu,
 • Poszerzanie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie,
 • Rozwijanie empatii i odpowiedzialności,
 • Poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związanie ze skarbami jesieni,
 • Doskonalenie słychu fonematycznego,
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej,
 • Rozwijanie samodzielności,
 • Określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo,
 • Rozwijanie umiejętności manipulowania przedmiotami,
 • Rozwijanie współpracy,
 • Ćwiczenie pamięci,
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, percepcji słuchowej,
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej,
 • Doskonalenie sprawności manualnej,
 • Rozwijanie kreatywności,
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych,
 • Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia. 

Temat: Jesień w ogrodzie.

Termin realizacji: 10 - 14.10.2022

Cele ogólne:
 • Rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • Zachęcanie do udzielania pomocy,
 • Poszerzanie słownictwa czynnego,
 • Nauka wycinania nożyczkami,
 • Rozwijanie współpracy,
 • Doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej,
 • Odróżnianie, które warzywa rosną pod ziemią, a które nad ziemią,
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej,
 • Poznanie niektórych właściwości warzyw,
 • Rozwijanie umiejętności muzycznych i sprawności ruchowej,
 • Doskonalenie umiejętności pracy w parach,
 • Rozwijanie świadomości ciała,
 • Ćwiczenie różnych sposobów poruszania się,
 • Rozbudzanie wyobraźni dźwiękowej,
 • Rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek i miąższu,
 • Nazywanie kolorów,
 • Rozwijanie ciekawości badawczej,
 • Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Jesień w sadzie.

Termin realizacji: 03 - 07.10.2022

Cele ogólne:
 • Poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią,
 • Poznanie zwyczajów życia,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej,
 • Wdrażanie do poszanowania roślin i zwierząt,
 • Poznanie cech owoców dojrzewających jesienią,
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • Kształtowanie sprawności manualnej,
 • Dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych,
 • Poznanie nazw niektórych drzew owocowych,
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania,
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • Sensoryczne poznawanie liści,
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie,
 • Poznanie treści nowej piosenki,
 • Kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej,
 • Doskonalenie orientacji w schemacie ciała,
 • Poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności,
 • Kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku),
 • Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Bezpieczni na drodze.

Termin realizacji: 26 - 30.09.2022

Cele ogólne:
 • Poznanie sposobów bezpiecznego poruszania się po ulicy,
 • Rozwijanie sprawności ruchowej i umiejętności logicznego myślenia,
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania,
 • Wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie,
 • Poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • Rozwijanie sprawności manualnej,
 • Kształcenie zmysłów,
 • Rozwijanie współdziałania, empatii,
 • Poznanie niektórych znaków drogowych i nazywanie ich,
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji,
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania,
 • Doskonalenie nazywania figur geometrycznych,
 • Poznanie różnych dźwięków z otoczenia,
 • Kształcenie słuchu muzycznego,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej,
 • Nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne,
 • Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci,
 • Kształcenie motoryki małej,
 • Zachęcanie do poznawania nowych faktur,
 • Wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych,
 • Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Temat: Jesteśmy podobni, jesteśmy różni.

Termin realizacji: 19 - 23.09.2022

Cele ogólne:
 • Poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc,
 • Rozwijanie sprawności manualnej i uważności,
 • Doskonalenie orientacji w schemacie ciała,
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się,
 • Poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki,
 • Nazywanie kolorów,
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się na określony temat i nazywania części ciała,
 • Rozwijanie współpracy,
 • Rozwijanie dbałości o innych,
 • Prawidłowe używanie pojęć: wysoko, nisko, wysocy, niscy,
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, koordynacji ruchowo-słuchowej, sprawności językowej, słuchu fonemowego i współpracy,
 • Wzbogacenie wiedzy na temat cech wspólnych dzieci w grupie,
 • Rozwijanie motoryki dużej i małej,
 • Wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie,
 • Poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie,
 • Kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób,
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • Integracja dzieci,
 • Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.