foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NOWE PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W OGŁOSZENIACH

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jestem bezpieczny (Odwaga).

Termin realizacji: 14 – 18.09.2020

 • Wprowadzenie pojęcia odwaga rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawianie się złu, „Odważnik” opowiadanie Joanna Chmielewska
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się za pomocą werbalnych i niewerbalnych środków wypowiedzi
 • Uświadomienie roli odwagi w codziennych sytuacjach w domu, w przedszkolu
 • Poznanie litery O, o
 • Kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów
 • Wskazywanie i podawanie nazw figur geometrycznych
 • Utrwalanie zasad przechodzenia przez jezdnię
 • Uświadamianie konieczności bezpiecznego zachowania się w ruchu pieszym
 • Nauka piosenki „Zawody”
 • Rozwijanie sprawności motorycznej , umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie
 • Kształtowanie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmowy
 • Kształtowanie szacunku do zawodu policjanta
 • Utrwalenie w zabawie zasad ruchu drogowego, utrwalenie litery o, O
 • Budowanie właściwych relacji między dziećmi podczas współpracy w zabawie
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia

Temat: Nasze przedszkole.

Termin realizacji: 07 – 11.09.2020

 • Uświadomienie roli właściwego zachowania się w różnych sytuacjach ; rozmowa o dobrych manierach na podstawie wiersza „Kwoka”
 • Poznanie wspierającej roli słów i rozmowy
 • Kształtowanie umiejętności słuchania i kulturalnego prowadzenia rozmowy
 • Poszerzenie zasobu słownika dzieci w zabawie słowotwórczej; „ Miał raz Felek kartofelek”- zabawy językowe. Tworzenie nowych słów. Szukanie słów ukrytych w innych.
 • Kształtowanie percepcji słuchowej – odszukiwanie słowa w słowie
 • Uświadomienie roli właściwego zachowania się w różnych sytuacjach
 • Różnicowanie głosek s, z ; odtwarzanie układu figur; rysowanie lub skreślanie właściwej liczby elementów
 • Podawane nazw zawodów wykonywanych przez pracowników przedszkola
 • Poznanie zasady oznaczania strony prawej i lewej u innej osoby
 • Rozwijanie świadomości w schemacie ciała w odniesieniu do innej osoby i umiejętności poruszania się w przestrzeni
 • Uświadomienie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nie pracy
 • Rozwijanie sprawności motorycznej , przekładanie rytmu na ruch , rozwijanie wrażliwości słuchowej
 • Pamięciowe opanowanie wiersza „Felek”
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: W przedszkolu.

Termin realizacji: 01 – 04.09.2020

 • Wprowadzenie pojęcia dobre maniery rozumianego jako znajomość zwyczajów i norm towarzyskich obowiązujących w danej grupie, wskazanie przejawów dobrych manier
 • Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych i właściwego zachowania się w różnych sytuacjach
 • Nabieranie przeświadczenia o konieczności odpowiedniego zachowania się w codziennych sytuacjach w grupie, integracja grupy przedszkolnej
 • Globalne czytanie wyrazów: Do widzenia, Proszę, Przepraszam, Dziękuję.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Praca plastyczna – rysowanie swojego portretu
 • Ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie – plakat
 • Umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie
 • Słuchowe różnicowanie samogłosek o, a, u, i ;
 • Różnicowanie pojęć: prawa, lewa
 • Kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie
 • Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych
 • Poznanie słów, rytu i melodii piosenki „ Planeta dzieci”
 • Podawanie nazw części ciała
 • Rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie
 • Ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej, globalne odczytywanie swojego imienia, podawanie nazw kącików w sali
 • Rozwijanie inwencji twórczej dzieci
 • Przeliczanie, porównywanie liczebności, orientacja w przestrzeni.
 • IMAG2055.jpg
 • IMAG2056.jpg
 • IMAG2057.jpg
 • IMAG2058.jpg

Copyright © 2020 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.