foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Karnawał!

Termin realizacji: 29.01-02.02.2024 

 • Poznanie znaczenia słowa karnawał.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej.
 • Rozwijanie empatii.
 • Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie motoryki narządów mowy.
 • Wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich ćwiczeń i zadań.
 • Utrwalanie nazw kolorów.
 • Wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna).
 • Wdrażanie do uważnego aktywnego słuchania utworu literackiego.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości .
 • Poznanie chusty jako rekwizytu tanecznego.
 • Rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej.
 • Zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z rekwizytem.
 • Utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej.
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Kształcenie zmysłów.
 • Zachęcanie do brania udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych.

Temat: Dzień babci i dziadka!

Termin realizacji: 15-26.01.2024 

 • Poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru.
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej.
 • Uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych.
 • Utrwalanie nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących.
 • Rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie koncentracji na słowie czytanym.
 • Ukazywanie walorów posiadania rodziny, głównie rodzeństwa.
 • Wskazywanie cech charakteryzujących dzieci i osoby dorosłe.
 • Utrwalanie nazw członków rodziny.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia.
 • Rozwijanie umiejętności odwzorowywania.
 • Zachęcanie do udziału w eksperymentach.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych.
 • Poznanie piosenki „Babciu, droga babciu”, umuzykalnianie.
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych.
 • Poznanie kolejności działań podczas wykonywania ramki na zdjęcia.
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i odczuć.
 • Rozwijanie zmysłu dotyku.
 • Zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami.

Temat: Sporty zimowe!

Termin realizacji: 08-12.01.2024 

 • Poznanie zasad sportowego zachowania.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć.
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej.
 • Zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw.
 • Poznanie znaczenia słowa kulig.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy słuchowej.
 • Kształtowanie sprawności manualnej.
 • Doskonalenie aparatu mowy.
 • Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na sankach.
 • Poznanie łyżwiarstwa figurowego jako dyscypliny sportowej.
 • Wdrażanie do słuchania utworów literackich.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji.
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania.
 • Ćwiczenie pamięci, doskonalenie motoryki małej.
 • Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie.
 • Poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej.
 • Kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.
 • Różnicowanie sposobów poruszania się w przestrzeni.
 • Kształcenie poczucia pulsu w muzyce. Doskonalenie motoryki małej.
 • Współpraca w grupie.
 • Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie.
 • Zapoznanie z wyglądem i kolorami flagi olimpijskiej.
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych,.
 • Usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi.
 • Rozwijanie zmysłu dotyku.
 • Zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas wykonywania pracy plastycznej.

Temat: Nadchodzi Nowy Rok!

Termin realizacji: 02-05.01.2024 

 • Poznanie funkcji zegara i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym.
 • Poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy.
 • Dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji.
 • Przełamywanie egocentryzmu poprzez tworzenie wspólnej pracy.
 • Zapoznanie z nazwami dni tygodnia.
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.
 • Rozwijanie kreatywności.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowania.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania,.
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Poznanie zjawiska cyklicznego występowania miesięcy i poznanie cech charakterystycznych pierwszego miesiąca roku.
 • Umuzykalnianie dzieci.
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej.
 • Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie.
 • Poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności.
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych.
 • Usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem.
 • Zdobywanie nowych wiadomości za pomocą poznania wielozmysłowego.
 • Zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw.

Temat: Hej, kolęda, kolęda!

Termin realizacji: 18-22.12.2023 

 • Utrwalenie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej.
 • Zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta.
 • Poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów.
 • Rozwijanie umiejętności koncentracji na słowie czytanym.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji wzrokowej.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania poleceń.
 • Utrwalenie nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania.
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania.
 • Dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych w sali i ogrodzie.
 • Poznanie historii narodzin Jezusa i wybranej kolędy.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia.
 • Utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia.
 • Wdrażanie do koncentrowania uwagi na słowie czytanym.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Dostarczanie wrażeń sensorycznych.
 • Rozwijanie motoryki małej i wyobraźni.
 • Ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku.

Temat: Przygotowania do Świąt!

Termin realizacji: 11-15.12.2023 

 • Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia.
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej.
 • Zachęcanie do pomagania rodzicom podczas przygotowań do świąt.
 • Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania słowa czytanego.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat.
 • Wdrażanie do słuchania i chętnego wykonywania poleceń.

Copyright © 2024 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.