foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Od pomysłu aż po dach. 

Termin realizacji: 06-10.05.2024 

 • Zapoznanie z pojęciem współpraca.
 • Uzmysławianie wartości domu.
 • Rozwijanie zdolności artykulacyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności współpracy.
 • Zapoznanie z pracą murarza.
 • Rozwijanie umiejętności językowych i motoryki małej.
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy.
 • Poznanie domów niektórych zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów i przeliczania.
 • Kształtowanie szacunku dla zwierząt.
 • Uwrażliwianie na muzykę klasyczną.
 • Rozwijanie motoryki małej.
 • Wdrażanie dzieci do uczestnictwa w zabawach ruchowych przy muzyce.
 • Utrwalenie informacji o domach ludzi i zwierząt.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i zdolności manualnych.
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej.

Temat: Majowe święta. 

Termin realizacji: 29.04-03.05.2024 

 • Poznanie polskich symboli narodowych.
 • Rozwijanie motoryki małej.
 • Utożsamianie się ze swoją ojczyzną.
 • Rozpoznawanie symboli narodowych.
 • Poznanie Mazurka Dąbrowskiego.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej.
 • Rozwijanie umiejętności motorycznych.
 • Utrwalenie umiejętności odtwarzania rytmów i przeliczania.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami.
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania.
 • Nauka prostego kroku krakowiaka.
 • Wdrażanie do poruszania się krokiem dostawnym po obwodzie koła.
 • Nauka piosenki.
 • Ukazanie wartości.
 • Jakie niosą za sobą tradycje regionu.
 • Kształtowanie postawy otwartości na tradycje regionu.
 • Utrwalenie wiedzy o Polsce i polskich symbolach narodowych.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i sprawności fizycznej.

Temat: Kto nam pomoże? 

Termin realizacji: 22-26.04.2024 

 • Zapoznanie z zawodem strażaka i numerem alarmowym 112.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i odpowiadania na pytania.
 • Budowanie wiedzy o świecie.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Poznanie pracy policjanta.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania czytanego wiersza.
 • Rozwijanie umiejętności budowania wiedzy o świecie.
 • Budowanie wypowiedzi.
 • Wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętych praw.
 • Ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy na wypadek pożaru.
 • Zapoznanie z podstawowym wyposażeniem strażaków.
 • Uczenie szacunku dla pracy strażaka. Wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych.
 • Nauka śpiewania piosenki.
 • Zaznajomienie z pracą lekarza i pielęgniarki.
 • Poszerzanie wiedzy o świecie.
 • Doskonalenie umiejętności reagowania na polecenia N.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wezwania pomocy w razie wypadku.
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej.
 • Budzenie wrażliwości na drugiego człowieka.

Temat: Na wiosennej łące. 

Termin realizacji: 15-19.04.2024 

 • Uwrażliwianie na otaczającą przyrodę.
 • Budowanie pozytywnej postawy wobec owadów zapylających.
 • Reagowanie na wskazówki N.
 • Uważne słuchanie.
 • Poprawne budowanie wypowiedzi.
 • Umiejętność rozpoznawania własnych emocji.
 • Zapoznanie z nazwami i wyglądem mieszkańców łąki.
 • Rozwijanie mowy.
 • Rozwijanie motoryki małej poprzez działalność twórczą i ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia na sylaby.
 • Kształtowanie umiejętności określania odległości: bliżej i dalej.
 • Wyjaśnienie znaczenia określeń: wysoko, nisko, głęboko.
 • Kształtowanie umiejętności określania położenia: nad, na, ponad.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego.
 • Reagowanie na zmianę tempa granej muzyki.
 • Kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej.
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej.
 • Zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań.
 • Rozwijanie zdolności manualnych.
 • Rozpoznawanie rzeczy dotykiem.
 • Rozpoznawanie kolorów.
 • Reagowanie na polecenia N.

Temat: Dbamy o naszą planetę.

Termin realizacji: 08-12.04.2024 

 • Utrwalenie pojęcia globus.
 • Kształtowanie nawyku segregowania śmieci oraz oszczędzania wody i energii.
 • Budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę w kontekście przyszłych pokoleń.
 • Zapoznanie z zasadami segregowania odpadów i kształtowanie tej umiejętności.
 • Rozwijanie zachowań proekologicznych.
 • Zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i odwzorowywania.
 • Kształtowanie zachowań proekologicznych.
 • Zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody.
 • Ćwiczenie chodzenia za prowadzącym.
 • Kształtowanie poczucia pulsu w muzyce.
 • Rozwijanie motoryki małej.
 • Kształtowanie nawyku oszczędzania wody.
 • Utrwalenie wiedzy dotyczącej dbania o Ziemię.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.
 • Kształtowanie postawy: nie wyrzucaj – wykorzystaj.

Copyright © 2024 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.