foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Do widzenia!

Termin realizacji: 20 - 24.06.2022

 • Nauka pokonywania trudności
 • Nabywanie odporności psychicznej
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego działania
 • Rozwijanie pamięci w zabawach językowych
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego
 • Odczuwanie przyjaznego szacunku do środowiska przyrodniczego
 • Rozumienie pojęcia: jeden do jednego
 • Nabywanie nowych umiejętności matematycznych
 • Wychowanie do poszanowania zdrowia
 • Rozwijanie zdolności wokalnych i ruchowych
 • Umiejętność reagowania ruchem na sygnał słowny
 • Wdrażanie do skupienia uwagi podczas zajęć muzycznych
 • Rozwijanie sprawności motorycznych podczas zabaw plastycznych
 • Czerpanie radości w trakcie zabaw z bańkami mydlanymi.

Temat: Żegnamy przedszkole.

Termin realizacji: 13 - 17.06.2022

 • Pobudzanie zmysłów, zdobywanie samodzielnych doświadczeń sensorycznych
 • Nabywanie samodzielności podczas wykonywania codziennych czynności
 • Rozumienie znaczeń znaków i symboli
 • Szyfrowanie słów
 • Dzielenie się przeżyciami z najbliższymi
 • Łączenie elementów w zbiory
 • Rozwijanie zdolności matematycznych podczas zabawy z kodowaniem
 • Doskonalenie koncentracji podczas wykonywania zajęć
 • Poznanie zabaw ruchowych z wykorzystaniem różnego rodzaju piłek
 • Kształtowanie sprawności fizycznej i doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych podczas zabaw ruchowych z piłką
 • Wyrażanie siebie poprzez różnorodną sztukę
 • Odczuwanie satysfakcji z wykonanej pracy plastycznej.

Temat: Kolorowe lato.

Termin realizacji: 30.05 - 08.06.2022

 • Poznanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące
 • Rozumienie i dostrzeganie potrzeby współdziałania w grupie na podstawie obserwacji życia mrówek
 • Kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody
 • Zygmuś Świnuś i mrówki” – rozmowa o przyjaźni na podstawie opowiadania
 • Wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami
 • Dokonywanie syntezy słownej
 • Kształtowanie logicznego myślenia
 • Rozumienie znaczenia pszczół w życiu człowieka
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i opowiadania jego treści własnymi słowami Wanda Chotomska pt. „Ślimak”
 • Rozpoznawanie oznak lata
 • Nazywanie zjawisk pogodowych upał, burza
 • Rozumienie potrzeby nawadniania organizmu podczas upału
 • Rozwijanie zdolności gry na instrumentach muzycznych
 • Kształtowanie wrażliwości na muzykę
 • Wyrażanie radości z pory roku w utworze muzycznym
 • Umiejętność lepienia z plasteliny zwierząt żyjących w trawie
 • Rozwijanie motoryki małej w różnych działaniach plastycznych
 • Rozumienie, że przyjacielem może zostać zwierzę żyjące na wolności
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: Lato – czas zabawy (Przyjaźń).

Termin realizacji: 23 - 27.05.2022

 • Stwarzanie warunków do wyrażania emocji ciałem
 • Zachęcanie do radosnej zabawy w grupie
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych
 • Kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie
 • Uświadomienie, że w otoczeniu są osoby, do których można zwrócić się po pomoc
 • Rozkładanie elementów według zasady po tyle samo
 • Ćwiczenie w posługiwaniu się wyrażeniem po równo
 • Ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania
 • Rozbudzenie zainteresowania zwierzętami egzotycznymi poprzez zabawy ruchowe
 • Rozwijanie percepcji słuchowej
 • Kształtowanie wrażliwości na odgłosy zwierząt
 • Rozwijanie prawidłowej percepcji i znajomości nazw kolorów
 • Kształtowanie aktywności twórczej i wyobraźni
 • Zachęcanie do dzielenia się swoimi doświadczeniami
 • Prace plastyczne zgodne z tematyka tygodnia.

Temat: Ja i moi bliscy.

Termin realizacji: 16 - 20.05.2022

 • Tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną
 • Umiejętność przeżywania bliskości
 • Kształtowanie kultury współżycia
 • Powtórzenie i utrwalenie nazw dni tygodnia
 • Ćwiczenie wyrażania myśli w formie prostego zdania
 • Poznanie i ćwiczenie zasad prowadzenia rozmowy
 • Definiowanie i dzielenie elementów na zbiory
 • Utrwalanie pojęcia zbiór
 • Kształtowanie umiejętności zachowywania umiaru w spożywaniu słodyczy
 • Rytmiczne recytowanie słów
 • Interpretowanie piosenki za pomocą ruchu
 • Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa we wszystkich zabawach przy muzyce
 • Ćwiczenie pamięci podczas wykonywania pracy plastycznej
 • Wyrażanie uczuć w różnych formach plastycznych
 • Budzenie otwartości na uczucia.

Temat: Rodzina razem się trzyma (Życie).

Termin realizacji: 09 - 13.05.2022

 • Umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny
 • Odczuwanie więzi z członkami rodzin
 • Kulturalne wyrażanie siebie w kontaktach z rodziną
 • Rozwijanie zdolności językowych
 • Ćwiczenie umiejętności wyrażania radości w mowie
 • Nauka kulturalnego zwracania się do członków rodziny
 • Nazywanie i przeliczanie części ciała
 • Ćwiczenie umiejętności odzwierciedlania liczby elementów ciała
 • Kształtowanie świadomości siebie
 • Doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych
 • Kształtowanie harmonii ruchu
 • Stwarzanie sytuacji muzyczno – ruchowych integrujących grupę
 • Przygotowanie prezentu według instrukcji słownej
 • Kształtowanie poczucia estetyki
 • Wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań.

Copyright © 2022 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.