foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Przygotowania do zimy!

Termin realizacji: 13 - 17.11.2023

 

 • Poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej.
 • Rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokoworuchowej.
 • Wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie chęci niesienia pomocy ptakom w czasie zimy.
 • Poznanie podstawowych wiadomości na temat niedźwiedzia.
 • Rozwijanie umiejętności podziału słów na sylaby.
 • Rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia mięśni narządów artykulacyjnych.
 • Kształtowanie sprawności manualnej.
 • Integrowanie grupy.
 • Niwelowanie strachu przed udziałem w zabawie.
 • Poszerzanie wiedzy na temat ptaków.
 • Kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni.
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości.
 • Poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego.
 • Kształcenie słuchu i pamięci muzycznej.
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej.
 • Zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań.
 • Poznanie jeża i jego przygotowań do snu zimowego.
 • Utrwalenie wiadomości na temat wiewiórki i niedźwiedzia.
 • Kształcenie zmysłów.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
 • Wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie.

Temat: Mała i duża ojczyzna!

Termin realizacji: 06 - 10.11.2023

 

 • Poznanie pojęć: mapa, Polska.
 • Poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z Polską.
 • Rozwijanie wrażliwości.
 • Wysłuchiwanie rymów w wierszu.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej.
 • Rozwijanie samodzielności.
 • Poszerzenie wiedzy o wyglądzie miast.
 • Poznanie niektórych liczebników porządkowych.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia eksperymentów.
 • Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Rozwijanie odpowiedzialności.
 • Poznanie nowej piosenki.
 • Odróżnianie krajobrazu miasta i wsi.
 • Rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego. : rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej.
 • Różnicowania faktur dotykiem.
 • Doskonalenie współpracy.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli.

Temat: W świecie wyobraźni!

Termin realizacji: 30.10 - 03.11.2023

 

 • Wprowadzenie pojęcia wyobraźnia.
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli gestem.
 • Rozwijanie wrażliwości zapachowej.
 • Nauka relaksacji.
 • Kształtowanie wrażliwości.
 • Kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości. : poszerzanie słownika czynnego.
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego.
 • Odróżnianie fikcji od rzeczywistości.
 • Rozumienie pojęcia marzenie.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, świadomości fonologicznej, słownika czynnego.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej i słuchu muzycznego.
 • Ćwiczenie orientacji w przestrzeni.
 • Różnicowanie poruszania się w małej i dużej przestrzeni.
 • Zabawa różnymi brzmieniami.
 • Różnicowanie akompaniamentu ciągłego i efektów dźwiękowych. : rozpoznawanie i nazywanie niektórych zapachów.
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej.
 • Poszerzanie słownictwa.

Temat: Deszczowa pogoda!

Termin realizacji: 23 - 27.10.2023

 

 • Przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią.
 • Wprowadzenie pojęcia przeprosiny.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami.
 • Rozwijanie umiejętności nazywania emocji.
 • Ćwiczenie wyobraźni.
 • Rozwijanie empatii.
 • Doskonalenie umiejętności opisywania emocji poznanie znaczenia słowa szaruga.
 • Doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego.
 • Doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy.
 • Ćwiczenie i nazywanie kierunków w przestrzeni, poruszanie się według instrukcji.
 • Rozwijanie słownictwa.
 • Rozwijanie samodzielności.
 • Rozwijanie współpracy utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże.
 • Rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego.
 • Doskonalenie słuchu muzycznego.
 • Utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie.
 • Doskonalenie umiejętności pracy w parach.
 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa.

Temat: Jesienny krajobraz!

Termin realizacji: 16 - 20.10.2023

 

 • Odróżnianie środowiska parku i lasu.
 • Poszerzanie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie.
 • Rozwijanie empatii i odpowiedzialności poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane ze skarbami jesieni.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej.
 • Planowanie pracy.
 • Rozwijanie samodzielności określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo.
 • Rozwijanie umiejętności manipulowania przedmiotami.
 • Prowadzenia eksperymentów.
 • Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi.
 • Rozwijanie współpracy utrwalenie informacji o skarbach jesieni.
 • Ćwiczenie pamięci.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, percepcji słuchowej.
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej.
 • Doskonalenie współpracy : utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie.
 • Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie kreatywności.
 • Rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych.

Temat: Jesień w ogrodzie!

Termin realizacji: 09 - 13.10.2023

 

 • Rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Zachęcanie do udzielania pomocy.
 • Poszerzanie słownictwa czynnego.
 • Nauka wycinania nożyczkami.
 • Rozwijanie współpracy.
 • Doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej.
 • Odróżnianie, które warzywa rosną pod ziemią, a które nad ziemią.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej.
 • Poznanie niektórych właściwości warzyw, klasyfikowanie.
 • Rozwijanie umiejętności muzycznych i sprawności ruchowej.
 • Doskonalenie umiejętności pracy w parach.
 • Rozwijanie świadomości ciała.
 • Ćwiczenie różnych sposobów poruszania się.
 • Rozbudzanie wyobraźni dźwiękowej.
 • Rozwijanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek i miąższu.
 • Doskonalenie sprawności językowej, manualnej.
 • Nazywanie kolorów.
 • Rozwijanie ciekawości badawczej.
 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.