foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Deszczowa pogoda

Termin realizacji: 23-27.10.2023 

 • Przypomnienie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • Wprowadzenie pojęcia „troska”
 • Doskonalenie umiejętności określania i opisywania emocji i odczuć
 • Rozwijanie wyobraźni i empatii
 • Opowiadanie B. Wicher „ Ale przygoda!”
 • Poznanie znaczenia słowa „ szaruga”
 • Kształtowanie świadomości fonologicznej
 • Doskonalenie umiejętności współpracy i pracy w parach
 • Wiersz pt. „ Smutna jesień” M. Strzałkowskiej
 • Nabywanie umiejętności określania kierunków w przestrzeni i podawania ich nazw
 • Wdrażanie do sprawnego poruszania się według instrukcji
 • Rozwijanie samodzielności i umiejętności współpracy
 • Utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże
 • Poszerzenie zasobu słownictwa
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego
 • Doskonalenie słuchu muzycznego
 • Utrwalenie informacji o deszczowej pogodzie jesienią
 • Utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: Jesienny krajobraz

Termin realizacji: 16-20.10.2023 

 • Poznanie podstawowych cech środowiska parku i lasu
 • Poszerzanie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie
 • Utrwalanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie empatii wobec zwierząt
 • Opowiadanie pt. „ Spotkanie z wiewiórką” M. Krzemińskiej
 • Poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane ze skarbami jesieni
 • Uporządkowanie wiedzy na temat budowy ptaków
 • Wiersz pt. „ Ptak” J. Tuwim
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego
 • Nabywanie świadomości pojęć : mniej, więcej, tyle samo,
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, manipulowania przedmiotami, prowadzenia eksperymentów
 • Wdrażanie do planowania pracy
 • Rozwijanie samodzielności
 • Utrwalenie wiedzy o skarbach jesieni oraz jesiennych zmianach w przyrodzie
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, percepcji słuchowej i sprawności ruchowej
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozwijanie kreatywności
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Temat: Jesień w ogrodzie

Termin realizacji: 09-13.10.2023 

 • Rozpoznawanie niektórych warzyw i podawanie ich nazw
 • Poszerzanie zasobu słownictwa
 • Opowiadanie pt.” Najlepsza zupa na świecie” B. Wicher
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Poznanie sposobu wręczania kwiatów
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Kształtowanie umiejętności wycinania nożyczkami i orientacji w przestrzeni
 • Wyrabianie zdolności czekania na swoją kolej
 • Nabywanie wiedzy na temat wzrostu niektórych warzyw ( nad ziemią, pod ziemią)
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i ich odtwarzania (rytmy)
 • Wiersz pt. „ Jedzie rowerek na spacerek” Agnieszka Frączek
 • Nabywanie wiedzy na temat części jadalnych niektórych warzyw
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania
 • Poznanie prostej formy tanecznej (korowodu)
 • Zabawy z muzyką klasyczną „Jesień” z cyklu „ Cztery pory roku Antonio Vivaldi
 • Utrwalanie zdolności pracy w parach
 • Wyrabianie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej
 • Wzbogacanie wiedzy o budowie warzyw
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Temat: Jesienne zbiory

Termin realizacji: 02-06.10.2023 

 • Poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Utrwalanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Poznanie nazw niektórych drzew owocowych
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Rozwijanie zmysłów poprzez działania z wykorzystaniem owoców
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Kształtowanie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • Poznanie sposobów przetwarzania owoców
 • Kształtowanie zmysłów (wzroku, dotyku)

Temat: Bezpieczni na drodze

Termin realizacji: 25-29.09.2023 

 • Poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Kształtowanie logicznego myślenia
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania. Opowiadanie B. Wicher „Policjant i zebra”
 • Poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw
 • Kształtowanie empatycznej postawy wobec innych dzieci w grupie
 • Poznanie wybranych znaków drogowych
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • Utrwalenie znajomości podstawowych figur geometrycznych – zabawa matematyczna „Dopasuj figurę”
 • Poznanie różnych dźwięków z otoczenia
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej
 • Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych znaków drogowych
 • Prace plastyczne zgodne z tematyka tygodnia.

Temat: Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

Termin realizacji: 18-22.09.2023 

 • Poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozwijanie uważności
 • Doskonalenie orientacji w schemacie ciała
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat
 • Poszerzenie słownictwa o nazwy części ciała
 • Doskonalenie umiejętności współpracy
 • Stwarzanie okazji do zacieśniania więzi w grupie
 • Nabywanie umiejętności dzielenia imion na sylaby
 • Poszerzanie słownictwa o pojęcia: „ wysoko”, „ nisko”, „wysoki”, „niski”
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania
 • Utrwalenie znajomości kolorów
 • Wzbogacenie wiedzy na temat cech wspólnych dzieci w grupie
 • Rozwijanie motoryki dużej i motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie
 • Kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • Prace plastyczne zgodne z tematyka tygodnia.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.