foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Kto nam pomoże?        

Termin realizacji: 22-26.04.2024 

 • Zapoznanie z sytuacjami wymagającymi interwencję
 • Poznanie nazw zawodów z zakresu służb ratunkowych i numeru alarmowego 112
 • Kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • Rozwijanie słuchu muzycznego
 • Poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka oraz lekarza
 • Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej i plastycznej
 • Zdobycie informacji o pracy medyków
 • Ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy
 • Utrwalanie znajomości numerów alarmowych.

Temat: Na wiosennej łące        

Termin realizacji: 15-19.04.2024 

 • Poznanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o pojęcie ( rośliny) pod ochroną
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody
 • Opowiadanie pt. „ Spacer z psem” Marta Krzemińska
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania oraz odpowiadania na pytania
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami zwierząt ( w tym owadów) żyjących na łące
 • Rozbudzanie wyobraźni
 • Poznawanie nazw i sposobu użycia przyrządów służących do dokonywania pomiaru
 • Nabywanie umiejętności określania odległości za pomocą wyrażeń bliżej, dalej
 • Ćwiczenie prawidłowego posługiwania się pojęciami wysoko, nisko
 • Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności
 • Nauka tekstu piosenki
 • Kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Czerpanie satysfakcji estetycznej ze środowiska przyrodniczego
 • Utrwalenie wiedzy na temat mieszkańców łąki
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • Kształtowanie umiejętności starannego wykonywania prac plastyczno – technicznych
 • Doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy.

Temat: Dbamy o naszą planetę        

Termin realizacji: 08-12.04.2024 

 • Poznanie pojęcia globus, ekolog, ekologia
 • Kształtowanie zachowań proekologicznych
 • Budowanie poczucia odpowiedzialności za dobro planety
 • Kształtowanie umiejętności segregowania śmieci
 • Nabycie wiedzy o odnawialnych źródłach energii
 • Kształtowanie postawy przyjaznej przyrodzie
 • Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za stan wód Ziemi
 • Zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody
 • Rozwijanie wyobraźni oraz kreatywności.

Temat: W świecie książek        

Termin realizacji: 02-05.04.2024 

 • Poznanie zasad prawidłowego korzystania z książek
 • Opowiadanie Marty Krzemińskiej pt. „ W bibliotece”
 • Kształtowanie nawyku czytania książek i odkładania ich na półkę
 • Uświadamianie wartości czytelnictwa w życiu człowieka i obcowania z książkami
 • Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wspólne rzeczy
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa o pojęcia biblioteka, księgarnia
 • Poznanie podobieństw i różnic między tymi miejscami
 • Zapoznanie z akcją „ Drugie życie książki”
 • „Biblioteka” wiersz A. Nożyńskiej – Demianiuk
 • Poznanie etapów powstawania książki i zawodów związanych z procesem jej tworzenia
 • Uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia książki
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • Poznanie piosenki tematycznej
 • Rozwijanie słuchu muzycznego
 • Ćwiczenie umiejętności klasyfikowania książek ze względu na tematykę
 • Kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • Utrwalenie wiedzy na temat książek
 • Pobudzanie zmysłów
 • Wdrażanie do samodzielnej pracy
 • Uświadomienie korzyści płynących z regularnej lektury.

Temat: Od kurnika do świątecznego koszyka       

Termin realizacji: 25-29.03.2024 

 • Poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą
 • Rozwijanie wiedzy na temat działania gospodarstwa wiejskiego, pracy gospodarza (rolnika)
 • Utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych i budynków będących częścią gospodarstwa
 • Opowiadanie pt. „ Coś niezwykłego” Barbara Wicher
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta hodowlane
 • Doskonalenie sprawności ruchowej i manualnej
 • Kształtowanie nawyku systematycznej pracy
 • Poznanie i utrwalenie nazw młodych zwierząt hodowlanych oraz dorosłych zwierząt żeńskich
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności wynikającej z posiadania zwierząt
 • Wiersz pt. „Stajnia” Anna Paszkiewicz
 • Poznanie nazw członków ptasich rodzin
 • Kształtowanie umiejętności wyodrębniania ze zbioru jednostki na podstawie podanej cechy
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania zadań w ustalone kolejności
 • Wdrażane do rozumienia wartości, jakie niesie kultywowanie tradycji
 • Nauka kroków tańca ludowego
 • Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania do muzyki
 • Kształtowanie postawy otwartości na różne kultury i religie
 • Utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia
 • Zachęcanie do kultywowania tradycji wielkanocnych.

Temat: W wiosennym ogrodzie      

Termin realizacji: 18-22.03.2024 

 • Poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie
 • Poznani nazw sprzętów ogrodniczych i ich zastosowań
 • Kształtowanie nawyku dbania o porządek w swoim otoczeniu
 • Wdrażanie do szacunku wobec przyrody i pracy ludzi
 • Doskonalenie umiejętności słuchania tekstu literackiego i odpowiadania na pytania
 • Opowiadanie pt. „ Wiosna w ogrodzie” Marta Krzemińska
 • Poznanie nazw wiosennych kwiatów oraz warunków niezbędnych do ich wzrostu
 • Nabywanie wiedzy o sposobie siania i sadzenia kwiatów
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za wzrost posadzonej rośliny
 • Utrwalenie wiedzy o warunkach niezbędnych do życia i wzrostu roślin
 • Poszerzenie zasobu słownictwa o nazwy wiosennych kwiatów
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów zbiorów
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • Usprawnianie aparatu mowy
 • Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole
 • Poznanie nowej piosenki
 • Kształtowanie wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę
 • Zapoznanie z techniką siania nasion
 • Utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin
 • Kształtowanie postawy proekologicznej
 • Rozpoznawanie ziaren za pomocą dotyku
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Copyright © 2024 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.