foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Nasze ciało.

Termin realizacji: 27.11 - 01.12. 2023 r.

 • Utrwalanie nazw części ciała
 • Poznanie zawodu lekarza
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania emocji
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • Poznanie podstawowych informacji na temat zmysłów i narządów zmysłów
 • Poznanie litery y, Y
 • Utrwalanie nazw części ciała
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Kształcenie zmysłów
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw
 • Poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej
 • Poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów służących do utrzymania czystości
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji, odwzorowywania, wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu
 • Kształtowanie umiejętności współpracy
 • Poznanie nazw różnych aktywności fizycznych
 • Kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych, sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • Poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia
 • Kształcenie umiejętności wielozmysłowego
 • Poznawania różnych przedmiotów
 • Kształcenie motoryki małej
 • Zachęcanie do odkrywania nowych smaków
 • Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Temat: Przygotowania do zimy.

Termin realizacji: 20-24.11. 2023 r.

 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych
 • Poznanie zasad zachowania się w lesie
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem
 • Wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę
 • Budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • Poznanie sposobów, w jakie zwierzęta przygotowują do zimy siebie oraz swoje domy
 • Poznanie litery d, D
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Kształtowanie sprawności manualnej
 • Wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody i obserwowania jej
 • Poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski i pozostających w niej oraz ich zwyczajów żywieniowych
 • Kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • Poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej, dokładne wykonywanie wszystkich ćwiczeń i zadań
 • Utrwalenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Kształcenie zmysłów
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • Wdrażanie do zgodnego działania z innymi podczas zabawy
 • Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Temat: W świecie wyobraźni.

Termin realizacji: 13-17.11. 2023 r.

 • Wprowadzenie pojęcia „ wyobraźnia”
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami
 • Rozwijanie wrażliwości zapachowej
 • Nauka relaksacji
 • Kształtowanie empatii
 • Opowiadanie Anny Aschenbach pt. „ Piraci”
 • Rozpoznawanie litery t, T
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego
 • Wprowadzenie do czytania i pisania
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i czekania na swoja kolej
 • Rozpoznawanie cyfry 5
 • Ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • Poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego
 • Sprawne poruszanie się w przestrzeni
 • Doskonalenie współpracy w parach
 • Rozpoznawanie żartów językowych
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • Poszerzenie słownictwa
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych
 • Prace plastyczne zgodne z tematyka tygodnia.

Temat: Mała i duża ojczyzna.

Termin realizacji: 30.10-10.11. 2023 r.

 • Poznanie pojęć: mała ojczyzna, mapa, wspólnota.
 • Poszerzanie słownika czynnego.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej.
 • Rozwijanie wrażliwości i umiejętności współpracy.
 • Rozpoznawanie liter m, M.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego.
 • Dokonywania analizy sylabowej i głoskowej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości.
 • Rozpoznawanie cyfry 4.
 • Ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Poznanie nowej piosenki.
 • Rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej.
 • Różnicowanie faktur dotykiem.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli.
 • Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Temat: Deszczowa pogoda!

Termin realizacji: 23 – 27.10. 2023 r.

 • Przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami.
 • Rozwijanie umiejętności określania emocji.
 • Ćwiczenie wyobraźni.
 • Rozwijanie empatii.
 • Wprowadzenie litery e, E.
 • Doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego.
 • Przygotowanie do umiejętności czytania i pisania.
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Rozpoznawanie cyfry 3.
 • Rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 3.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże.
 • Rozwijanie słownika czynnego.
 • Doskonalenie słuchu muzycznego.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Utrwalenie zasad gry w gry planszowe.
 • Utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie.
 • Rozwijanie wrażliwości dotykowej.
 • Doskonalenie umiejętności pracy w parach.
 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa.
 • Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Temat: Jesienny krajobraz!

Termin realizacji: 16 – 20.10. 2023 r.

 • Odróżnianie środowiska parku i lasu.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej.
 • Rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt.
 • Poznanie kształtu litery i, I, rozpoznawanie jej, doskonalenie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w parach.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własną pracę i umiejętności sprawdzania zadania.
 • Rozpoznawanie cyfry 2, określanie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby.
 • Rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Utrwalenie informacji o skarbach jesieni.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych wcześniej liter.
 • Ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wrażliwości muzycznej.
 • Utrwalenie wiedzy o zmianach w przyrodzie jesienią.
 • Doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności.
 • Rozwijanie sprawności. poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych.
 • Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.