foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Wszystko jest muzyką.

Termin realizacji: 30.01-03.02.2023

-Uświadomienie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu.

-Skłonienie do zastanawiania się, czym jest cisza.

-Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem.

-Utrwalanie zasad komunikacji.

-Kształtowanie sprawności fizycznej.

-Zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry.

-Wprowadzenie litery n, N.

-Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej.

-Zapoznanie z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku, utrwalenie ich nazw.

-Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej.

-Poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności matematycznych, przeliczania w zakresie 10, kształtowanie pojęcia liczby (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym).

-Wprowadzenie pojęcia „rytm”, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów.

-Utrwalenie znajomości nazw emocji.

-Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji.

-Wspomaganie rozwoju społecznego.

-Poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.

-Rozwijanie tężyzny fizycznej, kształtowanie umiejętności dokładnego wykonywania ćwiczeń i zadań.

-Pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej.

-Stymulacja wielu zmysłów.

-Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych.

-Poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania podczas koncertu.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

 

Temat: Karnawał.

Termin realizacji: 23 – 27.01.2023

-Poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie.

-Rozwijanie tężyzny fizycznej.

-Rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

-Poznanie litery b, B.

-Poszerzanie słownictwa w języku angielskim.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem, słuchu fonematycznego, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

-Wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich zadań.

-Poznanie cyfry 0.

-Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego.

-Doskonalenie umiejętności przeliczania, logicznego myślenia.

-Kształtowanie pojęcia liczby 0 (w aspekcie kardynalnym,

porządkowym, graficznym).

-Rozwijanie umiejętności odwzorowywania i sprawności manualnej.

-Poznanie pojęcia „taniec”.

-Zapoznanie z tradycjami tłustego czwartku.

-Rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie tężyzny fizycznej.

-Uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką.

-Utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału.

-Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej, poszerzanie doświadczeń plastycznych.

-Rozwijanie umiejętności poznawania otaczającego świata za pomocą wielu zmysłów.

-Zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych.

Temat: Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Termin realizacji: 16 – 20.01.2023

-Poznanie znaczenia słowa „szacunek” w odniesieniu do osób starszych.

-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

-Kształtowanie pozytywnych cech charakteru.

-Rozwijanie tężyzny fizycznej.

-Uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych.

-Poznanie litery s, S.

-Poszerzanie słownictwa w języku angielskim.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem, słuchu fonematycznego, sprawności

manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

-Ukazywanie walorów posiadania rodziny, głównie dziadków.

-Poznanie cyfry 9.

-Utrwalanie nazw członków rodziny.

-Doskonalenie umiejętności liczenia i odwzorowywania.

-Kształtowanie pojęcia liczby 9 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym).

-Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich.

-Rozwijanie sprawności manualnej.

-Zachęcanie do udziału w eksperymentach.

-Poznanie nowej piosenki, umuzykalnianie.

-Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych.

-Poznanie kolejności działań podczas wykonywania laurki ze zdjęciem.

-Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich upodobań i emocji. -Zdobywanie doświadczeń plastycznych.

-Rozwijanie czułości zmysłu dotyku.

-Zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami.

Temat: Sporty zimowe.

Termin realizacji: 09 – 13.01.2023

-Poznanie zasad sportowego zachowania.

-Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania własnych uczuć.

-Rozwijanie tężyzny fizycznej.

-Zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw.

-Poznanie litery u, U.

-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

i słuchania ze zrozumieniem.

-Rozwijanie słuchu fonematycznego.

-Kształtowanie sprawności manualnej.

-Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zjeżdżania na sankach.

-Poznanie cyfry 8.

-Zapoznanie z łyżwiarstwem figurowym.

-Kształtowanie pojęcia liczby 8 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym).

-Doskonalenie umiejętności odwzorowywania.

-Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich.

-Rozwijanie logicznego myślenia przez wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu.

-Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.

-Poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej.

-Kształtowanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu, wyobraźni dźwiękowej i ruchowej.

-Rozwijanie tężyzny fizycznej.

-Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie.

-Usystematyzowanie wiadomości związanych ze sportami zimowymi.

-Poznanie historii flagi olimpijskiej.

-Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

-Rozwijanie czułości zmysłu dotyku.

-Zachęcanie do dzielenia się przyborami podczas wykonywania pracy plastycznej.

Temat: Nadchodzi Nowy rok.

Termin realizacji: 27.12 – 06.01.2023

-Poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego.

-Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

-Rozwijanie tężyzny fizycznej.

-Zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym.

-Poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy.

-Dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy.

-Poznanie litery l, L.

-Poszerzanie słownictwa w języku angielskim.

-Kształtowanie sprawności manualnej.

-Wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie.

-Utrwalanie nazw dni tygodnia.

-Kształtowanie pojęcia liczby 7 (w aspekcie kardynalnym, porządkowym, graficznym).

-Doskonalenie umiejętności odwzorowywania.

-Dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia.

-Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich.

-Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

-Zapoznanie z nazwami miesięcy i cyklicznością pór roku.

-Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie.

-Poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności.

-Poszerzanie doświadczeń plastycznych.

-Usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem.

-Zdobywanie nowych wiadomości za pomocą wielu zmysłów.

-Zachęcanie do współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw.

Temat: Hej, kolęda, kolęda.

Termin realizacji: 19 – 23.12.2022

-Poznanie pojęcia „życzliwość”.

-Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia.

-Rozwijanie tężyzny fizycznej.

-Zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta.

-Poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów.

-Rozwijanie umiejętności koncentracji na słowie czytanym.

-Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej.

-Doskonalenie sprawności manualnej.

-Wdrażanie do współpracy podczas zabaw dydaktycznych, ruchowych i swobodnych.

-Utrwalenie nazw figur geometrycznych.

-Poszerzanie słownictwa z języka angielskiego.

-Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego.

-Doskonalenie umiejętności liczenia i odwzorowywania.

-Dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu.

-Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych.

-Poznanie historii związanych z Bożym Narodzeniem i wybranej kolędy.

-Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.

-Ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia.

-Utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia.

-Ćwiczenie pamięci.

-Dostarczanie wrażeń sensorycznych.

-Rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej.

-Ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.