foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Jak powstaje…? 

Termin realizacji: 27-31.05.24 r.

 • Kształtowanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem
 • Wzbogacanie wiedzy dotyczącej rodzajów zawodów i przedmiotów potrzebnych do ich wykonywania
 • Rozwijane sprawności ruchowej
 • Doskonalenie umiejętności pracy w grupie poznanie procesu powstania wełnianych ubrań
 • Za poznanie z różnego rodzaju materiałami i przyborami krawcowej
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich
 • Wzbogacanie słownika czynnego
 • Rozwijanie sprawności motorycznej
 • Kształtowania umiejętności współdziałania w grupie rozpoznawanie i podawanie nazw przetworów mlecznych
 • Zapoznanie z etapami produkcji przetworów mlecznych
 • Wdrażanie właściwych nawyków żywieniowych
 • Utrwalanie umiejętności matematycznych (przeliczania, dodawania, odejmowania na konkretnych obiektach, odwzorowywania)
 • Zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków poznanie nazw instrumentów i sposobów wydobywania z nich dźwięków
 • Wzbogacanie słownika czynnego o terminy związane z muzyką, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Utrwalanie poznanej piosenki
 • Uwrażliwianie na dźwięki w otaczającym nas świecie poszerzenie wiedzy na temat sposobu powstawania ciasta oraz produktów z ciasta (pieczywo, makarony itp.), zapoznanie z zawodem piekarza
 • Rozwijanie motoryki małej
 • Stymulowanie wielu zmysłów
 • Doskonalenie umiejętności współpracy
 • Poznanie powiedzenia „masz babo placek”.

Temat: Święto Rodziny. 

Termin realizacji: 13-24.05.24 r.

 • Utrwalanie nazw emocji, rozwijanie świadomości, że emocje są nieodłącznym elementem życia
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się jego temat
 • Rozwijanie postawy szacunku i życzliwości wobec najbliższych umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat
 • Uświadomienie wartości, jaką jest rodzina, w tym rodzeństwo
 • Wspomaganie rozwoju społecznego
 • Poszerzanie słownika czynnego
 • Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
 • Kształtowanie poczucia, obowiązku ćwiczenie umiejętności klasyfikacji ze względu na podaną cechę
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kolorów
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Ćwiczenie słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem
 • Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej i kreatywności poprzez eksperymentowanie zapoznanie z nową piosenką o tematyce rodzinnej
 • Budzenie wrażliwości muzycznej
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Doskonalenie umiejętności dramowych
 • Doskonalenie współpracy w grupie
 • Rozwijanie zdolności manualnych
 • Poznawanie świata różnymi zmysłami
 • Wzbogacanie słownika czynnego
 • Podkreślanie wartości, jaką jest rodzina
 • Wyrażanie radości z własnoręcznego przygotowywania upominków dla najbliższych
 • Podsumowanie zdobytej wiedzy.

Temat: Od pomysłu aż po dach. 

Termin realizacji: 06-10.05.24 r.

 • Poznanie różnych typów budynków
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcje i na budowniczych
 • Ćwiczenie zdolności wypowiadania się całym zdaniem
 • Rozwijanie kreatywności podczas wykonywania różnorodnych technik plastycznych
 • Kształtowanie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
 • Wprowadzenie litery h, H
 • Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, uważne słuchanie
 • Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
 • Rozpoznawanie liter, którymi dzieci są zainteresowane na skutek zabawy
 • Poznanie nazw domów budowanych przez zwierzęta
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, rozróżniania figur geometrycznych
 • Rozwijanie zasobu słownictwa
 • Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych i plastyczno – techniczno – sensorycznych
 • Poznanie nazw materiałów budowlanych
 • Utrwalenie nazw związanych z budową domu i osobami pracującymi przy budowie domu
 • Utrwalenie stosunków przestrzennych oraz cech wielkościowych
 • Kształtowanie poczucia pulsu w muzyce
 • Rozwijanie umiejętności społecznych
 • Utrwalenie wiedzy dotyczącej budowy domów w świecie ludzi i zwierząt
 • Doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: Majowe święta. 

Termin realizacji: 29.04-02.05.24 r.

 • Poznanie legendy o początkach państwa polskiego
 • Poznanie symboli narodowych
 • Kształtowanie świadomości różnic kulturowych i językowych między mieszkańcami poszczególnych krajów
 • Kształtowanie poczucia przynależności do narodu
 • Rozbudzanie postawy patriotycznej
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz słuchu fonemowego
 • Ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych
 • Poznanie wybranych charakterystycznych miejsc Polski, symboli miast
 • Ćwiczenie logicznego myślenia, umiejętności odwzorowywania i kodowania
 • Rozbudzanie zainteresowania przeprowadzaniem prostych eksperymentów przyrodniczych
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy
 • Zapoznanie z wybranymi tańcami ludowymi i strojami regionalnymi
 • Uwrażliwienie na różnorodność muzyczną poszczególnych regionów Polski
 • Budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny
 • Prace plastyczne zgodne z tematyka tygodnia.

Temat: Kto nam pomoże?

Termin realizacji: 22-26.04.24 r.

 • Zapoznanie ze sposobami wzywania pomocy w razie nagłego wypadku
 • Uważne słuchanie tekstu literackiego i budowanie wypowiedzi na jego temat
 • Zapoznanie z praca straży pożarnej
 • Rozwijanie logicznego myślenia i poczucia następstwa czasu
 • Poznanie specyfiki pracy policji
 • Wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętego prawa
 • Doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat
 • Rozwijanie aparatu mowy
 • Ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych
 • Poszerzenie wiedzy na temat pracy strażaków
 • Ćwiczenie umiejętności kontaktowania się ze służbami ratunkowymi w nagłym wypadku
 • Wykonywanie prostych operacji na zbiorach
 • Ćwiczenie umiejętności odwzorowywania
 • Kształtowanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych i naśladowczych
 • Zapoznanie z praca lekarza
 • Uwrażliwienie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję wzrokowo – słuchową
 • Zapoznanie ze zdrowym stylem życia
 • Utrwalenie znajomości piosenki
 • Zachęcanie do podejmowania wyzwań kulinarnych
 • Utrwalenie numerów alarmowych
 • Kształtowanie umiejętności wzywania pomocy w nagłych wypadkach
 • Utrwalenie zmysłu dotyku poprzez zabawy techniczne i plastyczne, w tym z wykorzystaniem materiału naturalnego
 • Podsumowanie wiedzy.

Temat: Na wiosennej łące.

Termin realizacji: 15-19.04.24 r.

 • Uwrażliwienie na otaczająca przyrodę
 • Budowanie pozytywnej postawy wobec pracy owadów zapylających
 • Reagowanie na wskazówki nauczyciela, uważne słuchanie, budowanie wypowiedzi
 • Nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • Ćwiczenie percepcji wzrokowej
 • Wprowadzenie litery ł, Ł
 • Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych
 • Uwrażliwienie na otaczającą przyrodę
 • Poznanie nazw i sposobu użycia przyrządów służących do mierzenia
 • Kształtowanie umiejętności określania odległości za pomocą określeń bliżej, dalej
 • Ćwiczenie poprawnego posługiwania się pojęciami wysoko i nisko
 • Doskonalenie motoryki małej
 • Nabywane umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów przyrodniczych
 • Doskonalenie współpracy w grupie rówieśniczej
 • Zdobywanie wiadomości na temat życia pszczół
 • Rozwijanie umiejętności muzycznych
 • Zapoznanie z piosenką o tematyce wiosennej
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Czerpanie satysfakcji estetycznej z obcowania ze środowiskiem przyrodniczym
 • Utrwalenie wiedzy na temat mieszkańców łąki
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • Kształtowanie umiejętności starannego wykonywania prac plastyczno – technicznych
 • Doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Copyright © 2024 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.