foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Od pomysłu aż po dach.

Termin realizacji: 08 - 12.05.2023

-Poznanie różnych typów budynków.

-Kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję i na budowniczych.

-Rozwijanie sprawności ruchowej.

-Ćwiczenie zdolności wypowiadania się całym zdaniem.

-Rozwijanie kreatywności podczas wykorzystywania różnorodnych

technik plastycznych.

-Kształtowanie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków.

-Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

-Wprowadzenie litery h, H, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, uważne słuchanie.

-Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych.

-Rozpoznawanie liter, którymi dzieci są zainteresowane na skutek zabawy.

-Rozwijanie umiejętności współpracy.

-Poznanie nazw domów budowanych przez zwierzęta.

-Doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, rozróżniania figur geometrycznych.

-Rozwijanie zasobu słownictwa.

-Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych i plastyczno-techniczno-sensorycznych.

-Poznanie nazw materiałów budowlanych.

-Utrwalenie nazw związanych z budową domu i osobami pracującymi przy budowie domu.

-Utrwalanie stosunków przestrzennych oraz cech wielkościowych.

-Kształtowanie poczucia pulsu w muzyce.

-Rozwijanie umiejętności społecznych.

-Utrwalanie wiedzy dotyczącej budowy domów w świecie ludzi i zwierząt.

-Doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych.

-Rozwijanie kreatywności.

-Rozwijanie integracji sensorycznej.

-Budowanie poczucia wspólnoty.                                                       

-Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Temat: Kto nam pomoże?

Termin realizacji: 01 - 05.05.2023

-Zapoznanie ze sposobami wzywania pomocy w razie nagłego wypadku.

-Uważne słuchanie tekstu literackiego i budowanie wypowiedzi na jego temat. -Zapoznanie z pracą straży pożarnej.

-Rozwijanie logicznego myślenia i poczucia następstwa czasu.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Poznanie specyfiki pracy policji.

-Wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętego prawa.

-Doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat. -Rozwijanie aparatu mowy.

-Ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych.

-Poszerzenie wiedzy na temat pracy strażaków,

-Ćwiczenie umiejętności kontaktowania się ze służbami ratunkowymi w nagłym wypadku.

-Wykonywanie prostych operacji na zbiorach.

-Ćwiczenie umiejętności odwzorowywania.

-Kształtowanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych i naśladowczych.

-Zapoznanie z pracą lekarza.

-Uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające

percepcję wzrokowo-słuchową.

-Zapoznanie ze zdrowym stylem życia.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Utrwalenie znajomości piosenki.

-Zachęcanie do podejmowania wyzwań kulinarnych.

-Utrwalanie numerów alarmowych.

-Kształtowanie umiejętności wzywania pomocy w nagłych wypadkach.

-Uwrażliwianie zmysłu dotyku poprzez zabawy techniczne i plastyczne, w tym z wykorzystaniem materiału naturalnego.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Temat: Święta Majowe.

Termin realizacji: 24 - 28.04.2023

-Poznanie legendy o początkach państwa polskiego.

-Poznanie symboli narodowych.

-Kształtowanie świadomości różnic kulturowych i językowych między mieszkańcami poszczególnych krajów.

-Kształtowanie poczucia przynależności do narodu.

-Rozbudzanie postawy patriotycznej.

-Poznanie symboli narodowych.

-Kształtowanie postawy patriotycznej.

-Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania.

-Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz słuchu fonemowego.

-Ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych.

-Poznanie wybranych charakterystycznych miejsc Polski, symboli miast.

-Ćwiczenie logicznego myślenia.

-Umiejętności odwzorowywania i kodowania.

-Rozbudzanie zainteresowania przeprowadzaniem prostych eksperymentów przyrodniczych.

-Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy.

-Zapoznanie z wybranymi tańcami ludowymi i strojami regionalnymi.

-Nauka tańca ludowego.

-Uwrażliwienie na różnorodność muzyczną poszczególnych regionów Polski. -Budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny.

-Utrwalanie wiadomości na temat symboli narodowych.

-Kształtowanie postawy patriotycznej.

-Wprowadzenie podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej i niektórych państw członkowskich.

-Rozwijanie wielu zmysłów.

-Budowanie wypowiedzi.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Temat: Na wiosennej łące.

Termin realizacji: 17 - 21.04.2023

-Uwrażliwianie na otaczającą przyrodę.

-Budowanie pozytywnej postawy wobec pracy owadów zapylających.

-Reagowanie na wskazówki N.

-Uważne słuchanie.

-Budowanie wypowiedzi.

-Nawiązywanie relacji rówieśniczych.

-Rozwijanie tężyzny fizycznej.

-Ćwiczenie percepcji wzrokowej.

-Wprowadzenie litery ł, Ł, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej.

-Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

-Ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych.

-Uwrażliwienie na otaczającą przyrodę.

-Poznanie nazw i sposobu użycia przyrządów służących do mierzenia.

-Kształtowanie umiejętności określania odległości za pomocą określeń bliżej, dalej.

-Ćwiczenie poprawnego posługiwania się pojęciami wysoko i nisko.

-Doskonalenie motoryki małej.

-Nabywanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów przyrodniczych.

-Doskonalenie współpracy w grupie rówieśniczej.

-Zdobywanie wiadomości na temat życia pszczół.

-Rozwijanie umiejętności muzycznych.

-Zapoznanie z piosenką o tematyce wiosennej.

-Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Czerpanie satysfakcji estetycznej z obcowania ze środowiskiem przyrodniczym.

-Utrwalenie wiedzy na temat mieszkańców łąki.

-Rozwijanie wrażliwości sensorycznej.

-Kształtowanie umiejętności starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych.

-Doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy.

Temat: Dbamy o naszą planetę.

Termin realizacji: 10 - 14.04.2023

-Zapoznanie z pojęciem i przedmiotem „globus”.

-Kształtowanie nawyku sprzątania.

-Budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę.

-Wpajanie przekonania, że Ziemia to nasz dom o który trzeba dbać.

-Poznanie zachowań proekologicznych.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Poszerzenie wiedzy na temat kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać.

-Kształtowanie zachowań proekologicznych, w tym umiejętności segregowania śmieci.

-Rozwijanie świadomości językowej.

-Poszerzenie słownika czynnego.

-Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych.

-Zapoznanie z informacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii.

-Doskonaleni czynności matematycznych, w tym przeliczania i pomiaru długości, utrwalenie cech wielkościowych.

-Kształtowanie zachowań proekologicznych.

-Zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody.

-Kształtowanie proekologicznego stylu życia, w tym nawyku oszczędzania wody.

-Rozwijanie orientacji w przestrzeni, wyobraźni ruchowej, dźwiękowej.

-Ćwiczenie poczucia „pulsu” w muzyce.

-Rozwiązywanie zagadek.

-Utrwalanie wiedzy o sprzętach domowych związanych z wodą (pralka, zmywarka, umywalka, wanna, kabina prysznicowa, czajnik, sitko itp.)

-Utrwalenie pojęcia ,,recykling”.

-Wykorzystanie odpadów do zrobienia nowych przedmiotów (instrumentów muzycznych, zabawek) – zachęcanie do nadawania odpadom drugiego życia.

-Stymulowanie wielu zmysłów.

-Utrwalanie wiedzy na temat zachowań proekologicznych.

-Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

Temat: Od kurnika do świątecznego koszyka.

Termin realizacji: 27.03 - 07.04.2023

-Zapoznanie z życiem i pracą na wsi.

-Utrwalenie nazw zwierząt gospodarskich oraz budynków, w których mieszkają. -Ćwiczenie percepcji wzrokowej.

-Utrwalanie kształtu poznanych liter.

-Wyrażanie radości z udziału w tradycyjnych zabawach ruchowych.

-Rozwijanie tężyzny fizycznej.

-Utrwalenie wiedzy na temat domów zwierząt.

-Kształtowanie otwartej postawy na przyrodę i dobra natury.

-Rozpoznawanie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych i utrwalanie ich nazw.

-Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych.

-Zachęcanie do wyrażania ekspresji twórczej podczas zabaw plastycznych.

-Utrwalenie znajomości nazw samic, samców i młodych wybranych ptaków. –Wyodrębnianie z szeregu jednostki po cechach charakterystycznych/

-Utrwalanie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów.

-Zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków.

-Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw plastycznych.

-Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi.

-Ukazanie wartości tradycji.

-Kształtowanie postawy otwartości na różne kultury, religie i zwyczaje.

-Utrwalanie cech wielkościowych.

-Rozwijanie sprawności fizycznej.

-Zapoznanie z technikami ozdabiania jajek i ich nazwami.

-Utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego.

-Zachęcanie do kultywowania tradycji.

-Stymulowanie wielu zmysłów podczas zabaw sensorycznych.

-Podsumowanie wiedzy dzieci (dzięki zagadkom i quizowi).

-Tworzenie prac plastycznych zgodnie z tematyką tygodnia.

 

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.