foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

OFERTA NASZEGO PRZEDSZKOLA 👨‍🎓

W naszym przedszkolu realizujemy program zgodny Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego wskazaną w Rozporządzeniu MEN z dnia 23.12.2008r. Program zakłada następujące zadania wyznaczające kierunek pracy nauczyciela z dziećmi:

 • dążenie do rozwoju wychowanków, zgodnego z ich możliwościami i zdolnościami
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • monitorowanie i stymulowanie  rozwoju psychofizycznego
 • kształtowanie postaw moralnych poprzez uczenie wartości uniwersalnych
 • propagowanie wzorców norm i zachowań społecznie akceptowanych, w tym kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra i zła
 • umożliwianie odnoszenia sukcesów i prezentowania własnej indywidualności
 • tworzenie warunków do odczuwania radości z podejmowanej aktywności umysłowej i ruchowej
 • wspomaganie rozwoju
 • organizowanie dobrej współpracy z rodziną, sprzyjającej spójnym oddziaływaniom wychowawczym
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej zainteresowanie rolą ucznia poprzez sumienne przygotowanie do obowiązku nauki w szkole

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU 🌼

Podstawową formą działalności dzieci w przedszkolu jest ZABAWA. Zadania programowe są realizowane poprzez organizowanie warunków  do podejmowania zabaw swobodnych i umożliwiania ich rozwoju: od prostego manipulowania do rozbudowanych zabaw konstrukcyjnych i tematycznych. Ciekawe propozycje naszych nauczycieli nie tylko wzbogacą i poszerzą  zakres wiadomości i umiejętności, lecz będą inspiracją  do samodzielnego podejmowania działań przez dzieci. W zajęciach dydaktycznych, muzycznych, plastycznych i ruchowych organizowanych codziennie przez nauczycieli realizowane są główne cele wychowania przedszkolnego tj. ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami, w kontakcie ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym i technicznym - wspomaganie uzdolnień i stymulowanie rozwoju dzieci w przygotowaniu do podjęcia obowiązku szkolnego.

W naszym przedszkolu oprócz codziennych zajęć edukacyjnych przygotowywanych i przeprowadzanych przez nauczycieli w grupach proponujemy jeszcze dzieciom szereg zajęć nieodpłatnych, których koszty pokrywa czesne.

 🌸Zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

 • j.angielski  1 x w tygodniu 30 min. (grupa najmłodsza od drugiego półrocza)
 • rytmika 1 raz w tygodniu 30 min.
 • logopeda w zależności od potrzeb
 • psycholog w zależności od potrzeb

 🌸Zajęcia dodatkowe odpłatne:

 • zajęcia ruchowe z kangurem 1 raz 30 min.
 • taniec nowoczesny 1 raz 30 min.
 • karate 1 raz 30 min.
 • robotyka 1 raz 60 min.
 • zajęcia z rozpoznawania emocji
 • język angielski TEDDY EDDIE 2 razy w tygodniu

 METODY PRACY 🍀

W pracy naszego przedszkola znajdują zastosowanie metody proponowane przez:

 • Edytę Gruszczyk-Kolczyńską w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych
 • Irenę Majchrzak - wprowadzenie dziecka w świat liter
 • Martę Bogdanowicz - metoda dobrego startu
 • Weronikę Sherborne - metoda ruchu rozwijającego
 • Klanza - pedagogika zabawy
 • Plan daltoński lub jego elementy
 • Metoda Projektu

 W ŚWIECIE MUZYKI 🎵

Dużą wagę w naszym przedszkolu przywiązujemy do muzycznego rozwoju przedszkolaków. Muzyka towarzyszy nam każdego dnia. Oferujemy dzieciom bogaty program z zakresu kształcenia muzycznego:

 • zajęcia muzyczno - ruchowe
 • słuchanie muzyki
 • muzykoplastyka
 • gra na instrumentach perkusyjnych
 • nauka tańców
 • uczestnictwo w koncertach i audycjach muzycznych

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.