foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

OFERTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

    W naszym przedszkolu realizujemy program zgodny Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego wskazaną w Rozporządzeniu MEN z dnia 23.12.2008r. Program zakłada następujące zadania wyznaczające kierunek pracy nauczyciela z dziećmi:

 • dążenie do rozwoju wychowanków, zgodnego z ich możliwościami i zdolnościami
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • monitorowanie i stymulowanie  rozwoju psychofizycznego
 • kształtowanie postaw moralnych poprzez uczenie wartości uniwersalnych
 • propagowanie wzorców norm i zachowań społecznie akceptowanych, w tym kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra i zła
 • umożliwianie odnoszenia sukcesów i prezentowania własnej indywidualności
 • tworzenie warunków do odczuwania radości z podejmowanej aktywności umysłowej i ruchowej
 • wspomaganie rozwoju
 • organizowanie dobrej współpracy z rodziną, sprzyjającej spójnym oddziaływaniom wychowawczym
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej zainteresowanie rolą ucznia poprzez sumienne przygotowanie do obowiązku nauki w szkole

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU

    Podstawową formą działalności dzieci w przedszkolu jest ZABAWA. Zadania programowe są realizowane poprzez organizowanie warunków  do podejmowania zabaw swobodnych i umożliwiania ich rozwoju: od prostego manipulowania do rozbudowanych zabaw konstrukcyjnych i tematycznych. Ciekawe propozycje naszych nauczycieli nie tylko wzbogacą i poszerzą  zakres wiadomości i umiejętności, lecz będą inspiracją  do samodzielnego podejmowania działań przez dzieci. W zajęciach dydaktycznych, muzycznych, plastycznych i ruchowych organizowanych codziennie przez nauczycieli realizowane są główne cele wychowania przedszkolnego tj. ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami, w kontakcie ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym i technicznym - wspomaganie uzdolnień i stymulowanie rozwoju dzieci w przygotowaniu do podjęcia obowiązku szkolnego.
    W naszym przedszkolu oprócz codziennych zajęć edukacyjnych przygotowywanych i przeprowadzanych przez nauczycieli w grupach proponujemy jeszcze dzieciom szereg zajęć nieodpłatnych, których koszty pokrywa czesne.

 Zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

 • język angielski 1 raz 30 min.
 • rytmika 1 raz 30 min.
 • gimnastyka korekcyjna 1 raz 30 min.
 • logopeda 1 raz w tygodniu w zależności od potrzeb
 • psycholog 1 raz w miesiącu w zależności od potrzeb

 Zajęcia dodatkowe odpłatne:

 • zajęcia ruchowe z kangurem 1 raz 30 min.
 • taniec nowoczesny 1 raz 30 min.
 • karate 1 raz 30 min.
 • robotyka 1 raz 60 min.
 • basen 1 raz 45 min.
 • korygowanie wad rozwojowych - zajęcia indywidualne z rehabilitantem
 • zajęcia z rozpoznawania emocji
 • język angielski TEDDY EDDIE 2 razy w tygodniu

 METODY PRACY

W pracy naszego przedszkola znajdują zastosowanie metody proponowane przez:

 • Edytę Gruszczyk-Kolczyńską w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych
 • Irenę Majchrzak - wprowadzenie dziecka w świat liter
 • Martę Bogdanowicz - metoda dobrego startu
 • Weronikę Sherborne - metoda ruchu rozwijającego
 • Klanza - pedagogika zabawy
 • Plan daltoński lub jego elementy
 • Metoda Projektu

 W ŚWIECIE MUZYKI 

Dużą wagę w naszym przedszkolu przywiązujemy do muzycznego rozwoju przedszkolaków. Muzyka towarzyszy nam każdego dnia. Oferujemy dzieciom bogaty program z zakresu kształcenia muzycznego:

 • zajęcia muzyczno - ruchowe
 • słuchanie muzyki
 • muzykoplastyka
 • gra na instrumentach perkusyjnych
 • nauka tańców
 • uczestnictwo w koncertach i audycjach muzycznych
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 
6:30 - 7:30

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Dowolne rysunki dzieci. Rozmowy z rodzicami.

7:30 - 8:00

Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno – porządkowe.

8:00 - 8:30

Śniadanie.

8:30 - 9:30

Praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe wspomaganie i korygowanie rozwoju a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi (pozostałe dzieci zabawy dowolne).

9:30 - 10:30

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone wg planów pracy.

10:30 - 11:20

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Spacery do parku, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe. Gry i zabawy organizowane w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych, inspirowane głównie przez dzieci.

11:20 - 11:30

Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu.

11:30 - 12:30

Obiad.

12:30 - 14:00

Odpoczynek dzieci; słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej. Realizacja ofert proponowanych przez nauczyciela; dla dzieci: praca indywidualna w małych zespołach i z całą grupą - ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne, artykulacyjne.

14:00 - 14:30

Zabawy ruchowe i czynności higieniczno – porządkowe.

14:30 - 15:00

Podwieczorek.

15:00 - 18:00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze w sali: praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem, zabawy/zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań, gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne.

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.