foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Koncepcja Pracy Przedszkola Prywatnego Eko-Park

ul. Rumiankowa 50, 32-005 Niepołomicach

Na lata 2014-2020

 

...”WYCHOWANIE DZIECKA, TO NIE MIŁA ZABAWA , A ZADANIE , W KTÓRE TRZEBA WŁOŻYĆ (...) KAPITAŁ CIĘŻKICH PRZEŻYĆ I WIELE MYŚLI”... (J. Korczak)

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom i środowisku.

Realizowany system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.

Nasze przedszkolaki czują się ważne i potrzebne.

DLA DZIECKA

 1. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo uwzględniając jego potrzeby i możliwości.
 2. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 3. Staramy się, aby realizowana oferta programowa i szereg zajęć dodatkowych wpływały na harmonijny rozwój dzieci, kształtowały ich zamiłowania i zainteresowania.
 4. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
 5. Kształtujemy postawy proekologiczne i prozdrowotne od najmłodszych lat.
 6. Wspólnie z dziećmi poznajemy nasz region i ojczyznę.

KADRA

 1. Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę i specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii i korekty wad postawy.
 2. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoje kompetencje pedagogiczne.
 3. Tworzymy na każdy rok kalendarz imprez i wydarzeń co czyni naszą placówkę odrębną i niepowtarzalną .
 4. Promujemy osiągnięcia dzieci w środowisku lokalnym.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasi wychowankowie po zakończeniu edukacji przedszkolnej będą ludźmi odważnymi, kreatywnymi o szerokich zainteresowaniach i różnorodnych umiejętnościach. Ogromną wartością dla dzieci będzie umiejętność radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych oraz podczas przeżywania sukcesów. Dzieci będą znały i szanowały tradycję ,kulturę lokalną i narodową , dom, rodzinę.

Będą mądrze gospodarowały zasobami naszej Ziemi. Podczas obcowania z nowoczesną techniką , będą umiały sobie ja podporządkować i wykorzystać w zabawie i pracy. Dzięki znajomości zdrowego, aktywnego, higienicznego trybu życia, przedszkolaki będą w przyszłości dbały o zdrowie swoje i swoich bliskich.

Nasze przedszkole będzie nowocześnie wyposażone , a personel będzie doskonalił swoją wiedzę i umiejętności.

 

RODZICE

 1. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy;
 2. Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, aktywnie w nim uczestniczą;
 3. Rodzice są partnerami, współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: Wychowawczym i organizacyjnym.
 4. Przedszkole wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci poprzez dobry przepływ informacji, kontakty z nauczycielami oparte na współpracy i zaufaniu;
 5. Rodzice współpracują z nauczycielami w rozwijaniu umiejętności swojego dziecka oraz zmniejszaniu deficytów rozwojowych;
 6. Rodzice otrzymują informacje na temat osiągnięć i niepowodzeń dziecka, zapoznawani są z wynikami obserwacji oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

ŚRODOWISKO

 1. Efektywne osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami lokalnymi.
 2. Działania prowadzone są zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

 

Szczególnie współpracujemy z:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Niepołomicach;
 • Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej;
 • Szkoła Podstawowa w Podgrabiu;
 • Przedszkole Samorządowe w Niepołomicach;
 • Żłobek Eko-Park w Niepołomicach;
 • Biblioteka Publiczna w Niepołomicach,
 • Straż Pożarna;
 • Komenda Policji;
 • Muzeum na Zamku w Niepołomicach;
 • Stadnina Koni w Woli Zabierzowskiej;
 • Szkoła Sportowa nr 87 w Krakowie;
 • Jednostką Wojskową w Krakowie ul. Ułanów;
 • Nowohuckim Centrum Kultury w Nowej Hucie;
 • Grupa Wydawnicza „Akord” ul. Ludmiły 49 Poznań;
 • Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.

 


 

ZAŁĄCZNIK NR.1 DO KONCEPCJI PRACY

PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO EKO-PARK

Z DNIA 30.08.2015

 

TEMAT WIODĄCY:

 1. Rozszerzenie zakresu wiedzy prozdrowotnej i proekologicznej pośród dzieci i rodziców.
 2. Kontynuowanie współpracy z rodzicami w celu podnoszenia efektywności działań wychowawczo- dydaktycznych.

 

DZIAŁANIA

Ad 1. Przeprowadzenie cyklu działań mających na celu zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej zdrowego odżywiania, ruchu dla prawidłowego rozwoju oraz świadomości ekologicznej:

 

 

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA

 1.

Zapoznanie dzieci z piramidą żywienia.

Cały rok

D. Czyż, J. Styczeń, A. Zalecka, B. Heichel
2.

Systematyczny udział dzieci w przygotowywaniu kanapek, sałatek owocowo-warzywnych, soków.

Cały rok

D. Czyż, J. Styczeń, B. Heichel
3.

Zorganizowanie konkursu z udziałem rodziców ,,SAŁATKA OWOCOWO-WARZYWNA”.

Maj

D. Czyż
4.

Zorganizowanie DNIA SPORTU z udziałem rodziców, na terenie ogrodu przedszkolnego

Czerwiec

A. Musiał
5.

Zbiórka surowców wtórnych.

Kwiecień

B. Heichel
 6.

Zorganizowanie zbiórki zużytego sprzętu RTV

Kwiecień

A. Zalecka
 7.

Aktywne obchodzenie DNI ZIEMI poprzez sadzenie nowych roślin, drzewek, kwiatów.

Kwiecień

D. Czyż, J. Styczeń, A. Zalecka, B. Heichel
8.

Wycieczka do PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ-współpraca z IZBĄ LEŚNĄ w Niepołomicach.

Maj

J. Styczeń
 9.

Udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA.

Kwiecień

D. Czyż, J. Styczeń, A. Zalecka, B. Heichel
10.

Wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt.

Cały rok

D. Czyż, J. Styczeń, A. Zalecka, B. Heichel,

A. Musiał

11.

Poznawanie zależności między światem ludzi, zwierząt, roślin.

Cały rok

D. Czyż, J. Styczeń, A. Zalecka, B. Heichel

 

Ad 2.

 1. Zapoznanie z organizacją pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu na rok 2015/2016 (programy, harmonogram dnia, zajęcia dodatkowe, zasady bezpieczeństwa, harmonogram i sposób organizacji uroczystości przedszkolnych).
 2. Zapoznanie rodziców z planem pracy wyrównawczo-kompensacyjnej jak i rozwijania umiejętności i zainteresowań w przypadku dziecka zdolnego.
 3. Udzielanie bieżących informacji dotyczących dziecka.
 4. Prowadzenie, aktualizowanie kącików informacyjnych dla rodziców, oraz wystaw prac dziecięcych.
 5. Angażowanie rodziców do pomocy w organizacji uroczystości przedszkolnych.
 6. Pedagogizacja rodziców - organizowanie warsztatów z psychologiem.
 7. Współpraca zarówno dzieci jak i rodziców ze specjalistami tj. psycholog, logopeda, rehabilitant.

 

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO KONCEPCJI PRACY

PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO EKO-PARK

Z DNIA 30.08. 2016

 

 TEMATY WIODĄCE:

 1. Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków, dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych
 2. Kształtowanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia dzieci w wieku przeszklonym.
 3. Tworzenie warunków do obserwowania i badania świata roślin i zwierząt, a także nabywania praktycznych umiejętności w zakresie poznawania jej różnorodności i ochrony.

 

Ad 1.  Rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności poprzez:

 1. Przypomnienie i aktualizacja zasad korzystania z książek. Umieszczenie regulaminu w kąciku (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 2. Zapoznanie z różnymi gatunkami literackimi (bajka, baśń, legenda, opowiadanie, poezja) (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 3. Cykliczne czytania książek w określonych porach dnia.
 4. Wykorzystanie literatury w procesie dydaktyczno wychowawczym ( wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych) (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 5. Rozwijanie wyobraźni i fantazji przy tworzeniu samodzielnych opowiadań. Tworzenie baśni opartych o karty dialogowe (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 6. Tworzenie prostych inscenizacji z podziałem na role. Wykorzystanie znanych utworów literackich i własnych pomysłów twórczych (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 7. Wykorzystanie edukacyjnych filmów w celu rozwijania zainteresowań światem książki (druk, proces powstawania książki) (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 8. Jak powstaje książka? Zapoznanie z kolejnymi etapami powstawania (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 9. Wzbogacenie księgozbioru przedszkola oraz grupowych kącików czytelniczych w salach (osoby odpowiedzialne: Beata Heichel).
 10. Kontynuacja współpracy z biblioteką publiczną (wypożyczanie książek, udział w zajęciach-ustalenie tematyki i terminów(osoby odpowiedzialne: Jolanta Styczeń, Beata Heichel).
 11. Bal karnawałowy W świecie baśni wspólne tworzenie dekoracji(osoby odpowiedzialne: Angelika Wilk, Beata Biernat).
 12. Udział w środowiskowych konkursach i przeglądach teatralnych oraz literackich (promowanie osiągnięć przedszkolaków) (osoby odpowiedzialne Danuta Czyż, Anna Musiał).
 13. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami wymiana doświadczeń) – występy Dzieci dzieciom(osoby odpowiedzialne: Beata Heichel).
 14. Konkurs plastyczny „Okładka na książkę” (osoby odpowiedzialne: Joanna Czyż, Jolanta Styczeń).
 15. Współpraca z Rodzicami (teatr, czytanie dzieciom, biesiady literackie) (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 16. Wycieczki do teatru (osoby odpowiedzialne: Beata Heichel).

Zadnia jakie pełni literatura w życiu dziecka:

 • poszerzanie możliwości poznania świata
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej
 • wzbogacenie zasobu wiadomości, które dziecko zdobyło w toku obserwacji otaczającego je środowiska, świata przyrody i społeczeństwa
 • wyzwalanie ekspresji słownej, plastycznej i innej
 • dostarczanie wzorów pięknej mowy ojczystej
 • wzbogacenie zasobu pojęć i słów
 • kształcenie mowy i wymowy
 • rozwijanie inwencji twórczej
 • aktywizowanie myślenia, uczenie wyciąganie wniosków i morału, ćwiczenie pamięci i uwagi
 • inspirowanie zabaw w teatr, inscenizowanie utworów

Ad 2. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną poprzez:

 1. Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami wskazującymi położenie i kierunek. Orientacja przestrzenna.
 2. Organizowanie sytuacji, ćwiczeń prowokujących do wychwytywania rytmów, kontynuowania ich oraz przenoszenia dostrzeżonej regularności z jednej reprezentacji do innej.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia i przeliczania i rachowania.
 4. Wspomaganie dzieci w sprawniejszym wiązaniu przyczyn ze skutkami i przewidywaniem następstw.
 5. Klasyfikowanie, systematyzowanie i zbiory.
 6. Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie koniecznym do kształtowania liczby naturalnej.
 7. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.
 8. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów i długości, płynów,.
 9. Przybliżenie dzieciom sensu ważenia, kształtowanie umiejętności ustalania ciężaru różnych obiektów.
 10. Przyswajanie określeń czasu.
 11. Kształtowanie intuicji geometrycznych i przekształcanie ich w pojęcia geometryczne. Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych.
 12. Przybliżenie małej domowej ekonomii.
 13. Konstruowanie gier dla dzieci i przez dzieci.
 14. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej i rozwijanie zdolności do wysiłku umysłowego w sytuacjach trudnych.

Proponowane działania towarzyszące realizacji

 • Rada szkoleniowa pt. Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej (osoby odpowiedzialne: Danuta Czyż, Jolanta Styczeń)
 • Konkurs plastyczny wewnątrz przedszkolny „Jesienne cyferki” – konkurs grupowy, praca zespołowa - ozdabianie cyfry jesiennymi darami natury (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 • Konkurs plastyczny „Mozaikowa pisanka” – ozdabianie pisanek figurami geometrycznymi (osoby odpowiedzialne Joanna Czyż, Anna Musiał).
 • Wzbogacenie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć matematycznych (osoba odpowiedzialna Beata Heichel).
 • Doskonalenie nauczycieli w warsztatach

Ad 3.  Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych poprzez:

 1. Udział w akcji „ Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Powitanie wiosny” organizowanej na terenie ogródka przedszkolnego oraz wokół przedszkola(osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 2. Założenie hodowli roślin w kąciku przyrody – przygotowanie metryczek – nazwa, wymagania oznaczone symbolami dotyczącymi światła, wody – wykorzystanie katalogów roślin (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 3. Systematyczna wymiana ekspozycji w kąciku przyrody związana z porą roku lub omawianą tematyką (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 4. Poznawanie różnych ekosystemów – planowanie tematów kompleksowych (rośliny, zwierzęta, korzyści dla człowieka pochodzące ze świata uprawianych roślin, normy zachowania) np.:
 • Park – kasztany, żołędzie, szyszki, karma dla zwierząt
 • Las – wykorzystanie grzybów , jagód, drewna
 • Łąka – zioła, trawa jako karma dla zwierząt
 • Pole – produkty, z których produkowana jest żywność,
 • poznanie wybranych cyklów produkcyjnych np. powstawania chleba, cukru i przetworów
 • Sad – owoce i przetwory
 • Ogród warzywny i kwiatowy

         (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).

 1. Systematyczne włączanie zabaw badawczych i doświadczeń do metod realizacji tematów kompleksowych

Poznanie zasad selektywnej zbiórki odpadów

 • szukanie kolorowych pojemników w okolicy przedszkola
 • czytanie instrukcji i praktyczna nauka segregacji
 • poznanie poprawnych zachowań (porządek)w oparciu o literaturę
 • wykorzystanie gazet, butelek i opakowań do aktywności ruchowej, plastycznej i muzycznej

(osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).

 1. Systematyczne obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym oraz w okolicy przedszkola:
 • Zmiany w pogodzie
 • Zmiany w przyrodzie dotyczące pory roku
 • Różnorodność w przyrodzie - barwy, kształty, itd.
 • Zwyczaje zwierząt
 • Inne

(osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).

 1. Udział w Warsztatach prowadzonych pt. „CO W PUSZCZY PISZCZY?”

Plan zajęć:

 • Madre rośliny i ich pragnienia (zajęcia botaniczne).
 • W świecie zwierząt (zoologia).
 • Jak zobaczyć to czego nie widać gołym okiem (przegląd narzędzi do powiększania – mikroskopu, podstawy optyki, składanie prawdziwego mikroskopu).
 • Świat pod mikroskopem – mały badacz (samodzielne wykonanie preparatów do badania, obserwacje pod mikroskopem).
 • Czy licho w Puszczy piszczy (zajęcia terenowe)

(osoby odpowiedzialne: rodzice)

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO KONCEPCJI PRACY

PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO EKO-PARK

Z DNIA 30.08. 2017

 

 1. „Książka – przyjaciel który bawi, uczy i wychowuje” – rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą jako źródła wiedzy o świecie i informacji z różnych dziedzin życia.
 2. „Z ekologią za Pan Brat” - zbliżenie dziecka do świata przyrody oraz rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

 

Ad. 1.  „Książka – przyjaciel który bawi, uczy i wychowuje” – rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą jako źródła wiedzy o świecie i informacji z różnych dziedzin życia.

Głównym założeniem programu jest rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki, rozwijanie zainteresowań czytelniczych zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą, Dziecko w wieku przedszkolnym jest wrażliwe na wszystkie formy sztuki, a na jego psychikę szczególnie oddziałuje literatura piękna. Książki są źródłem niewyczerpanych wrażeń, przeżyć i wzruszeń, uczą mowy ojczystej, wzbogacają słownik dziecka, rozwijają zainteresowania, pomagają dzieciom w przyswajaniu pewnych wartości programowych.

Plan realizowany będzie poprzez:

 • Wykorzystanie literatury w procesie dydaktyczno wychowawczym ( wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych) (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 • Przypomnienie i aktualizacja zasad korzystania z książek. Umieszczenie regulaminu w kąciku (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 • Zapoznanie z różnymi gatunkami literackimi (bajka, baśń, legenda, opowiadanie, poezja) (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 • Cykliczne czytania książek w określonych porach dnia.
 • Doposażenie i modernizowanie bazy przedszkola, uatrakcyjnienie kącików książki w salach przedszkolnych (osoby odpowiedzialne: Beata Heichel).
 • Zainspirowanie oraz zachęcanie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom w domu (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 • Zapraszanie rodziców oraz wyjątkowych gości do przedszkola w ramach spotkań „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup, Beata Heichel).
 • Kontynuacja współpracy z biblioteką publiczną (wypożyczanie książek, udział w zajęciach- ustalenie tematyki i terminów (osoby odpowiedzialne: Jolanta Styczeń, Beata Heichel). na
 • Organizacja wieczorku poetyckiego o tematyce jesiennej - spotkanie ze słowem i dźwiękiem w formie poetycko – muzycznej „Jesienna zaduma” (osoby odpowiedzialne: Danuta Czyż, Anna Musiał) .
 • Udział w środowiskowych konkursach i przeglądach teatralnych oraz literackich (promowanie osiągnięć przedszkolaków) (osoby odpowiedzialne Angelika Wilk, Jolanta Styczeń)
 • Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami wymiana doświadczeń) – występy Dzieci dzieciom(osoby odpowiedzialne: Beata Heichel).
 • Konkurs plastyczny miedzy poszczególnymi grupami „Książka mój przyjaciel” (osoby odpowiedzialne panie z poszczególnych grup).
 • Udział w konkursach ogólnopolskich związanych z tematyką literacką (osoby odpowiedzialne Anna Musiał, Angelika Wilk).
 • Wycieczki do teatru (osoby odpowiedzialne: Beata Heichel, Danuta Czyż).

 

Ad 2.  „Z ekologią za Pan Brat” - zbliżenie dziecka do świata przyrody oraz rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

 

Głównym założeniem programu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Ważnym zadaniem podczas realizacji treści zawartych w programie jest takie ich opracowanie, aby potrzeba poznania przyrody i jej ochrona wynikała z zainteresowania samych dzieci. Poznawanie świata za pomocą działania i zmysłów jest dla przedszkolaków sprawą naturalną. Realizacja programu zachęci dzieci do spontanicznego, aktywnego badania i odkrywania rzeczywistości, rozwijania swoich możliwości psychofizycznych oraz do doświadczania i przeżywania. Wiedza zdobyta poprzez samodzielne doświadczenia i umiejętności jest dla przedszkolaków najtrwalsza i najwartościowsza.

Plan realizowany będzie poprzez:

 • „Nie ma śmieci - są surowce"– udział całego przedszkola w 24 akcji Sprzątanie Świata organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia (osoby odpowiedzialne panie z poszczególnych grup).
 • Zakładanie kącików przyrody odpowiednich do danej pory roku, gromadzenie materiału przyrodniczego(osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 • „Mały przyrodnik” – ułożenie wspólnie z dziećmi kodeksu postępowania(osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 • „Zaczarowany Las” –wycieczka do Nadleśnictwa i Puszczy Niepołomickiej (osoby odpowiedzialne: Beata Heichel).
 • „Zima - trudny czas dla zwierząt „ – budujemy karmniki – warsztaty techniczno – majsterkowe (osoby odpowiedzialne: Anna Musiał, Danuta Czyż).
 • Projekcja bajki edukacyjnej „Rady na odpady” (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 • Eko – Marzanna – wykonanie kukły Marzanny z surowców wtórnych (najstarsze grupy) (osoby odpowiedzialne: panie z dwóch starszych grup).
 • Zorganizowanie balu na powitanie wiosny „Zielono Mi” - z wykorzystaniem surowców wtórnych do wykonania strojów dla dzieci (osoby odpowiedzialne: Angelika Wilk, Danuta Czyż).
 • Zorganizowanie happeningu ekologicznego z okazji Dnia Ziemi na terenie osiedla, symboliczne posadzenie przez dzieci drzewa w ogrodzie przedszkolnym (Osoby odpowiedzialne Beata Heichel, Jolanta Styczeń).
 • Zbiórka elektrośmieci i makulatury „Gwiazda recyklingu”. Akcja dla wszystkich przedszkolaków i ich rodzin(osoby odpowiedzialne: Beata Heichel)..
 • Zbiórka zużytych baterii – akcja dla wszystkich przedszkolaków i ich rodziców. Dzieci wspólnie z rodzeństwem i rodzicami zbierają zużyte baterie i gromadzą je w przedszkolu w przeznaczonych do tego pojemnikach. Na zajęciach w przedszkolu dzieci dowiedzą się o znaczeniu takiej zbiórki (osoby odpowiedzialne: Beata Heichel).
 • Zakręcone miesiące – zbiórka nakrętek plastikowych. Akcja dla wszystkich przedszkolaków i ich rodziców. Akcja uczy selektywnej zbiórki surowców wtórnych i jednocześnie pomaga niepełnosprawnym dzieciom w uzyskaniu potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego(osoby odpowiedzialne: Beata Heichel)..
 • Udział w 8 edycji programu „Mamo, tato, wole wodę”(osoby odpowiedzialne Danuta Czyż, Jolanta Styczń).
 • Udział w konkursach ogólnopolskich związanych z tematyką przyrodniczą (osoby odpowiedzialne Anna Musiał, Angelika Wilk).

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO KONCEPCJI PRACY

PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO EKO-PARK

Z DNIA 28.08.2018 

 

 1. „Kocham Cię Polsko – Mali patrioci” – kształtowanie wiedzy o Polsce, jej historii, tradycji, bohaterach, ważnych wydarzeniach i miejscach. Rozbudzenie miłości do swojego kraju.
 2. „Kodowanie super sprawa to nauka i zabawa” – wprowadzenie dzieci w świat kodowania i programowania. 

 

Ad. 1. „Kocham Cię Polsko – Mali patrioci” – kształtowanie wiedzy o Polsce, jej historii, tradycji, bohaterach, ważnych wydarzeniach i miejscach. Rozbudzenie miłości do swojego kraju. 

Czasem człowiek dziwi się, że dorośli niewiele wiedzą z zakresu historii Polski, a prawda jest taka, że wiedzę tę chłonie się od najmłodszych lat.
Głównym założeniem programu jest wsparcie rozwoju świadomości patriotycznej wśród dzieci, wzbogacenie wiedzy o ojczyźnie, kształtowanie postaw patriotycznych.
Wzmacnianie więzi z rodziną, która stanowi doniosłą rolę w kształtowaniu postaw społecznych i patriotycznych w wieku przedszkolnym, jest ona bowiem czynnikiem inspiracji i kontroli.Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka i umożliwienie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych. 

 Plan realizowany będzie poprzez: 

 • Wykorzystanie literatury w procesie dydaktyczno-wychowawczym (wprowadzenie dziecka w świat wartości patriotycznych), przybliżenie dzieciom historii Polski (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup). 
 • Zakup książek o tematyce historycznej (osoby odpowiedzialne Beata Heichel). 
 • Zapoznanie dzieci ze sławnymi Polakami i ich osiągnięciami (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup). 
 • Występ dzieci z piosenkami i tańcami związanymi z Polską z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup). 
 • Zaproszenie gości: żołnierzy, którzy przedstawią po krótce swój zawód (osoby odpowiedzialne: Beata Heichel). 
 • Wycieczka do Krakowa robienie obwarzanków „Żywe muzeum obwarzanka” (osoby odpowiedzialne: Anna Musiał). 
 • Zwiedzanie swojej najbliższej okolicy, wizyta na Zamku w Niepołomicach (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup, Beata Biernat). 
 • Zainspirowanie oraz zachęcanie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom w domu legend, opowiadanie historii Polski (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 • Udział w środowiskowych konkursach i przeglądach teatralnych oraz literackich (promowanie osiągnięć przedszkolaków) (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup.
 • Konkurs plastyczny między grupami „Polska – mój dom” (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 • Udział w konkursach ogólnopolskich związanych z patriotyczną (osoby odpowiedzialne: Angelika Wilk, Joanna Stachel).
 • Wycieczki do teatru (osoby odpowiedzialne: Beata Heichel).
 • Poznanie tradycji patriotycznych oraz znanych pieśni wojennych. Słuchanie kompozycji kompozytorów piszących w duchu i sławiących nasz kraj poza granicami, takich jak Chopin, Moniuszko, Paderewski (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup). 

 

Ad. 2. „Kodowanie super sprawa to nauka i zabawa” – wprowadzenie dzieci w świat kodowania i programowania

Głównymi założeniem programu jest zapoznanie nauczycieli z tajnikami programowania oraz kodowania tak, aby oni z kolei przygotowani mogli tą wiedze przekazywać dzieciom. Zapoznanie dzieci z tajnikami programowania i kodowania powinno odbywać się poprzez ćwiczenia i zadania rozwijające logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość a także koordynacje wzrokowo-ruchową, umiejętność pracy w zespole i współdziałania, wsparcie inteligencji emocjonalnej. 

Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego myślenia, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów. Dzięki czemu dzieci będą mogły lepiej zrozumieć i w przyszłości wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne.  

 

Etapy i termin realizacji projektu: 

Wrzesień 2018 – styczeń 2019 Zapoznanie nauczycieli z różnymi artykułami i książkami dotyczącymi programowania i kodowania w przedszkolu. Przygotowanie scenariuszy zajęć programowaniem w poszczególnych grupach wiekowych. 

Luty 2019 – marzec 2019 Zaopatrzenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji projektu. 

Maj 2019 – Szkolenie dla nauczycieli 

Czerwiec 2019 – Czerwiec 2020 – Realizacji projektu w najstarszych grupach przedszkolnych. 

Listopad 2019 – Czerwiec 2020 - Realizacji projektu w młodszych grupach przedszkolnych.

 


 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO KONCEPCJI PRACY

 

PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO EKO-PARK

 

Z DNIA 28.08.2019

 

 1. „Kodowanie super sprawa to nauka i zabawa” – wprowadzenie dzieci w świat kodowania i programowania.
 2. „Kraina uczuć rozmaitych” – kształtowanie inteligencji emocjonalnej u przedszkolaków.

 

Ad. 1. „Kodowanie super sprawa to nauka i zabawa” – wprowadzenie dzieci w świat kodowania i programowania. 

Głównymi założeniem programu jest zapoznanie nauczycieli z tajnikami programowania oraz kodowania tak, aby oni z kolei przygotowani mogli tą wiedzę przekazywać dzieciom. Zapoznanie dzieci z tajnikami programowania i kodowania powinno odbywać się poprzez ćwiczenia i zadania rozwijające logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość a także koordynacje wzrokowo-ruchową, umiejętność pracy w zespole i współdziałania, wsparcie inteligencji emocjonalnej. 

Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego myślenia, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów. Dzięki czemu dzieci będą mogły lepiej zrozumieć i w przyszłości wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne. 

  

Etapy i termin realizacji projektu: 

Wrzesień 2018 – styczeń 2019 Zapoznanie nauczycieli z różnymi artykułami i książkami dotyczącymi programowania i kodowania w przedszkolu. Przygotowanie scenariuszy zajęć programowaniem w poszczególnych grupach wiekowych. 

Luty 2019 – marzec 2019 Zaopatrzenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji projektu. 

Maj 2019 – Szkolenie dla nauczycieli 

Czerwiec 2019 – Czerwiec 2020 – Realizacji projektu w najstarszych grupach przedszkolnych. 

Listopad 2019 – Czerwiec 2020 - Realizacji projektu w młodszych grupach przedszkolnych 

 

Ad. 2. „Kraina uczuć rozmaitych” – kształtowanie inteligencji emocjonalnej u przedszkolaków. 

Emocje to całe nasze życie. Człowiek inteligentny emocjonalnie doświadcza całego ich spektrum.

Nie ma dobrych czy złych emocji – one po prostu są. Nie mamy wpływu ani kontroli nad tym czy emocje się pojawiają, ale dorośli mają możliwość decydowania o sposobie reagowania na nie.

Podobnie jest z emocjami dzieci, ich emocje również pojawiają się bez kontroli w reakcji na sytuacje i bodźce, których ono doświadcza. Świat emocji dziecka charakteryzuje się jednak spontanicznością, ekspresją oraz spotęgowaną siłą wyrażania.

W tym świecie (przynajmniej na początku) nie ma zazwyczaj analizy i refleksji nad tym jak wypada zareagować a jak nie gdy dana emocja się pojawi.

Głównym założeniem programu jest nauczenie dzieci, jak swoje i cudze emocje odczytywać, rozumieć, odpowiednio wyrażać, ale też regulować oraz zaszczepić dzieci zdrowymi wzorcami i nawykami.

 

 Plan realizowany będzie poprzez:

 • Codzienne rozmowy o emocjach „Jak się czujesz?”, „Dlaczego tak się czujesz?”, „Jak chciałbyś się czuć i co możesz zrobić, by poczuć się tak jak chcesz?” (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 • Ćwiczenie kompetencji społecznych poprzez zabawę, rozmowę, karty pracy, przykłady z życia codziennego (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 • Ćwiczenie uważności, koncentracji na tym co dzieje się tu i teraz, nauka oddechu oraz relaksacja, wszystko to pomaga dziecku się wyciszyć odstresować oraz uspokoić (osoby odpowiedzialne: panie z poszczególnych grup).
 • Szkolenia nauczycieli z zakresu inteligencji emocjonalnej dzieci.
 • Zakup książek terapeutycznych dla dzieci (osoby odpowiedzialne: Beata Heichel).
 • Zakup książek oraz pomocy dydaktycznych dla nauczycieli (osoby odpowiedzialne: Beata Heichel).
 • Wykorzystanie przez nauczycieli w swojej pracy wybranych elementów z metod takich jak muzykoterapia, artterapia oraz bajkoterapia.
 • Zorganizowanie wieczorku poetyckiego dla dzieci i rodziców pt. „W krainie uczuć rozmaitych” (osoby odpowiedzialne: Beata Heichel).
 • Konkurs plastyczny między grupami „Jak wygląda złość” (osoby odpowiedzialne: Beata Biernat, Anna Musiał).
 • Udział w konkursach ogólnopolskich związanych z tematyką emocji (osoby odpowiedzialne: Angelika Wilk, Joanna Stachel). 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA EKO-PARK NA ROK SZKOLNY

2019/2020

Przedszkole Prywatne Eko-Park sprawuje funkcje wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą.

 1. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku od godz.6:30 do 18:00.
 2. Przedszkole pracuje we wszystkie miesiące roku kalendarzowego, oprócz dni świątecznych, w tym 24 grudnia, a także przerwy wakacyjnej od dnia 15.08 do 31.08.
 3. W okresie niższej frekwencji zastrzega się możliwość łączenia grup w jedną.
 4. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.
 5. W Przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe.
 6. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest na podstawie programów zatwierdzonych przez MEN dla placówek przedszkolnych
  oraz doświadczenia pedagogicznego nauczycieli.
 7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia i tygodniowe harmonogramy zajęć dla grup umieszczane na tablicach informacyjnych.
 8. W każdy poniedziałek na tablicy informacyjnej wywieszony jest jadłospis na bieżący tydzień.
 9. Przedszkole wydaje 4 posiłków w ciągu dnia:
  • śniadanie w godz. 8:00 - 9:00
  • obiad godz. 11:30
  • podwieczorek godz. 14:30
  • kolacja godz. 17:00
   Pomiędzy posiłkami, bądź w późnych godzinach popołudniowych każde z dzieci może dostać kanapki i napoje przygotowane na jego prośbę.
 10. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe.
 11. W przypadku zaobserwowania objawów choroby Dziecka zapewniamy udzielenie mu pierwszej pomocy. Rodzic (opiekun prawny) po otrzymaniu wiadomości o chorobie dziecka zobowiązany jest do jego odebrania najszybciej jak to jest możliwe.
 12. Dzieci ubezpieczone są od nieszczęśliwych wypadków.
 13. Rodzice zobowiązani są do odbierania dzieci osobiście lub pisemnego upoważnienia innej osoby.
 14. O planowanych wycieczkach poza teren Przedszkola Rodzice są informowani przez wychowawcę i poprzez informacje zamieszczona na tablicy informacyjnej.
 15. Przedszkole działa w oparciu o STATUT PRZEDSZKOLA.
 16. Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.
 17. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez Przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Przedszkola, a Rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

Copyright © 2021 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.