foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Od pomysłu aż po dach.

Termin realizacji: 15 - 19.05.2023

 1. Poznawanie etapów powstawania domów; poznawanie wyglądu i nazw domów zwierząt;
 2. Poznawanie zawodów osób, które biorą udział w budowie domu;
 3. Wprowadzenie wielkiej i małej litery H,h; wprowadzenie do czytania i pisania;
 4. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i budowania wypowiedzi;
 5. Poznanie znaków większości i mniejszości, porównywanie liczebności, klasyfikowanie wg podanych cech;
 6. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
 7. Poznawanie informacji i ciekawostek na temat budowy domu,doskonalenie motoryki małej;
 8. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez różnorodne zabawy ruchowe;
 9. Uwrażliwianie na muzykę klasyczną;
 10. Rozwijanie integracji sensorycznej;
 11. Wykonywanie prac plastycznych i plastyczno-technicznych związanych z tematem.

Temat: Jestem Polką, jestem Polakiem.

Termin realizacji: 08 - 12.05.2023

 1. Kształtowanie poczucia przynależności  do narodu,
 2. Budzenie postawy patriotycznej,
 3. Wyrażanie szacunku wobec innych osób;
 4. Utrwalenie właściwego zachowania podczas słuchania i śpiewania hymnu narodowego;
 5. Zapoznanie z wybranymi zabytkami Warszawy;
 6. Rozwijanie umiejętności analizy głoskowej i sylabowej wyrazów;
 7. Poznanie nazw największych miast Polski; lokalizowanie ich na mapie;
 8. Doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania;
 9. Nauka Krakowiaka; rozwijanie sprawności ruchowej, poznanie znaczenia słowa „tradycja”;
 10. Zapoznanie z nazwą Europa, Przybliżenie celów współdziałania państw Unii Europejskiej;
 11. Poznanie nazw wybranych państw europejskich, określenie gdzie znajdują się na mapie;
 12. Rozwijanie wrażliwości sensorycznej.

Temat: Kto nam pomoże?

Termin realizacji: 02 - 05.05.2023

 1. Wdrażanie do posługiwania się swoim adresem;
 2. Wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych;
 3. Poznanie nazw zawodów służb ratunkowych oraz numerów alarmowych;
 4. Wzbogacanie słownictwa, wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami;
 5. Nauka postępowania w sytuacjach wymagających wezwania pomocy;
 6. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, nazywanie, klasyfikowanie figur geometrycznych, tworzenie zbiorów;
 7. Utrwalenie wiadomości na temat pracy, strażaka, policjanta, lekarza;
 8. Rozwijanie wrażliwości sensorycznej, doskonalenie percepcji słuchowo-ruchowej;
 9. Wykonanie pracy plastycznej i plastyczno-technicznej związanej z tematem.

Temat: Na wiosennej łące.

Termin realizacji: 24 - 28.04.2023

 • Uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, zapoznanie z wyglądem i nazwami wiosennych kwiatów, owadów;
 • Poznanie sposobów pomagania zwierzętom;
 • Poznanie kształtu litery Ł, ł, wprowadzenie do pisania i czytania,
 • Doskonalenie umiejętności słuchania utworów literackich;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie motoryki małej,
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych w aspekcie miarowym,
 • Doskonalenie określania położenia przedmiotów w przestrzeni oraz w odniesieniu do innych przedmiotów,
 • Uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję słuchową,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • Wykonywanie prac plastyczno-technicznych związanych z tematem.

Temat: Od kurnika do świątecznego koszyka.

Termin realizacji: 27.03 - 07.04.2023

 • Utrwalenie wiadomości na temat życia i pracy na wsi
 • Nauka odpowiednich zachowań i postaw w stosunku do zwierząt i przyrody
 • Kształtowanie nawyku systematycznej pracy
 • Zapoznanie z domami zwierząt i utrwalenie wiedzy na ich temat
 • Kształtowanie postawy otwartej na na przyrodę i jej dobra
 • Rozpoznawanie i wyodrębnianie poszczególnych członków rodzin zwierząt
 • Zapoznanie i utrwalenie nazw członków ptasich rodzin
 • Wyodrębnianie z szeregu jednostki o cechach charakterystycznych
 • Uświadamianie wartości rodziny wśród ludzi i zwierząt
 • Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi
 • Ukazanie wartości jakie niosą za sobą tradycje
 • Kształtowanie postawy otwartości na różne kultury i religie
 • Zapoznanie z technikami ozdabiania jaj
 • Utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyka wielkanocnego
 • Zachęcanie to kultywowanie tradycji rodzinnych, religijnych itp.
 • Tworzenie prac plastycznych oraz technicznych o tematyce wielkanocnej

Temat: W świecie książek.

Termin realizacji: 20 - 24.03.2023

 • Utrwalenie wiedzy na temat rodzajów garderoby i ich zastosowania
 • Utrwalenie zasad prawidłowego korzystania z książek
 • Kształtowanie nawyku odkładania książek na półkę
 • Kształtowanie nawyku czytania książek
 • Kształtowanie odpowiednich zachowań podczas oglądania/czytania książek
 • Wprowadzenie litery F,f
 • Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej
 • Utrwalenie wiedzy na temat biblioteki i księgarni
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z biblioteki
 • Zachęcanie do dzielenia się, wymiany, wielokrotnego używania książek
 • Zapoznanie ze znakiem –
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych
 • Zapoznanie z procesem powstania książki
 • Uświadomienie wartości pracy każdego człowieka
 • Poznanie wielu tytułów książek
 • Rozwijanie słuchu muzycznego
 • Rozwijanie empatii, wrażliwości oraz wyobraźni
 • Trening integracji sensorycznej
 • Pobudzanie zmysłów
 • Wdrażanie do samodzielnej pracy
 • Odwiedziny seniorów w domu opieki w Woli Batorskiej oraz Zabierzowie Bocheńskim z wiosennym przedstawieniem
 • Prace plastyczne związane z tematem tygodnia

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.