foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat kompleksowy:  Bezpieczni na drodze

Termin realizacji: 25-29.09.2023

 

 • Poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi
 • Poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego oraz umiejętności językowych
 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych
 • Rozwijanie sprawności  manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw
 • Poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu, zakazu
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych, klasyfikacja, przeliczanie
 • Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia; kształcenie słuchu muzycznego poprzez śpiewanie piosenek, zabawy rytmiczno-muzyczne
 • Kształcenie  umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów
 • Rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała.

Temat kompleksowy: „ Jesteśmy podobni, jesteśmy różni”

Termin realizacji: 18-22.09.2023

 

 • Poznanie sposobów kulturalnego powitania ; wdrażanie do używania słów grzecznościowych
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej
 • Doskonalenie orientacji w schemacie ciała
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania
 • Definiowanie cech charakterystycznych dzieci w grupie
 • Poznanie słów oznaczających przeciwieństwa
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania
 • Kształtowanie słuchu fonemowego; analizy sylabowej
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie oraz do wzajemnej odpowiedzialności za siebie
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, motoryki dużej i małej.

Temat kompleksowy: W naszym przedszkolu

Termin realizacji: 11-15.09.2023

 

 • Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania; kształtowanie miejętności wypowiadania się
 • Poznanie nazw stanowisk osób pracujących w przedszkolu
 • Rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu
 • Rozwijanie sprawności fizycznej , motoryki małej
 • Integracja grupy; nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • Poszerzanie wiedzy o zabawkach oraz sprzętach znajdujących się w przedszkolu oraz na placu zabaw; poszerzenie słownika czynnego
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na placu zabaw
 • Ćwiczenia analizy sylabowej wyrazów
 • Poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny
 • Ćwiczenia zauważania związków przyczynowo-skutkowych;
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego, sprawności językowej
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Temat kompleksowy: Poznajmy się

Termin realizacji: 01-08.09.2023

 

 • Poznanie imion dzieci w grupie i sposobów witania się z różnymi osobami
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Nawiązywanie relacji rówieśniczych; integracja grupy
 • Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała
 • Poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu
 • Doskonalenie przeliczania i klasyfikacji; utrwalenie nazw figur geometrycznych
 • Formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, wdrażanie do ich przestrzegania
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci słuchowej, ćwiczenia umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki
 • Nazywanie i rozpoznawanie niektórych stanów emocjonalnych
 • Kształcenie zmysłów ( wzroku, dotyku)
 • Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.