foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat kompleksowy: Dzień Dziecka

Termin realizacji: 03-07.06.2024 

 • Kształtowanie świadomości istnienia praw i obowiązków dzieci
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 • Wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznej
 • Kształtowanie umiejętności przestrzegania ustalonych zasad w grupie
 • Identyfikowanie poznanych liter, układanie wyrazów i prostych zdań
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych, przeliczanie, dodawanie, odejmowanie
 • Rozbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi, nauka wyciągania wniosków
 • Doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej
 • Nawiązywanie relacji w grupie rówieśniczej.

Temat kompleksowy: Jak powstaje?

Termin realizacji: 27-31.05.2024 

 • Nabywanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania monet
 • Poznawanie etapów powstawania ubrań
 • Rozwijanie świadomości ekologicznej
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i budowania wypowiedzi
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw przetworów mlecznych
 • Rozwijanie ciekawości badawczej
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania
 • Kształtowanie słuchu fonemowego, analizy sylabowej
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie oraz do wzajemnej odpowiedzialności za siebie
 • Rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, motoryki dużej i małej.

Temat kompleksowy: Święto rodziny

Termin realizacji: 13-24.05.2024 

 • Wprowadzenie pojęcia rodzina rozumianego jako wartość ;kształtowanie postaw prorodzinnych; uświadamianie wspierającej roli rodziny
 • Rozwijanie zainteresowania  przeszłością swojej rodziny
 • Ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia wzrokowe, ćwiczenia w czytaniu sylab i wyrazów
 • Rodzinne historie – ćwiczenia językowe; układanie zdań na temat swoich rodzin
 • Poznawanie zawodów, w których pracują rodzice; tworzenie formy męskiej i żeńskiej od nazw zawodów; doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia w zabawach matematycznych i z kodowaniem, zabawy z liczeniem, szacowanie, utrwalanie pojęć więcej, mniej
 • Budzenie zainteresowania zajęciami rodziców; budzenie szacunku do pracy i zajęć  wykonywanych przez rodziców
 • Wykorzystanie różnych technik plastycznych do wykonywania prac na temat rodziny tj. rodzinna fotografia, portret mojej mamy, portret taty, laurka dla mamy i taty
 • Kształtowanie sprawności manualnej podczas malowania, cięcia, składania, naklejania; ozdabiania; ćwiczenia grafomotoryczne podczas ozdabiania ramek do rysunków; kształtowanie sprawności ruchowej podczas zabaw z elementami ruchu
 • Nauka piosenek i wierszy dedykowanych dla mamy i taty; ćwiczenia prawidłowej wymowy i dykcji, zabawy muzyczne, tańce, gra na instrumentach
 • Uświadamianie i nazywanie  emocji związanych z rodziną.

Temat kompleksowy: Majowe święta

Termin realizacji: 29.04-03.05.2024 

 • Kształtowanie  poczucia przynależności do narodu
 • Budzenie postawy patriotycznej
 • Wyrażanie szacunku wobec innych osób
 • Utrwalenie właściwego zachowania podczas słuchania i śpiewania hymnu narodowego
 • Zapoznanie z wybranymi zabytkami Warszawy
 • Rozwijanie umiejętności analizy głoskowej i sylabowej wyrazów
 • Poznanie nazw największych miast Polski; lokalizowanie ich na mapie
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania
 • Nauka Krakowiaka, rozwijanie sprawności ruchowej, poznanie znaczenia słowa „tradycja”
 • Zapoznanie z nazwą Europa, Przybliżenie celów współdziałania państw Unii Europejskiej
 • Poznanie nazw wybranych państw europejskich, określenie gdzie znajdują się na mapie
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej.

Temat kompleksowy: Kto nam pomoże?

Termin realizacji: 22-26.04.2024 

 • Wdrażanie do posługiwania się swoim adresem
 • Wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych
 • Poznanie nazw zawodów służb ratunkowych oraz numerów alarmowych
 • Wzbogacanie słownictwa, wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami
 • Nauka postępowania w sytuacjach wymagających wezwania pomocy
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, nazywanie, klasyfikowanie figur geometrycznych, tworzenie zbiorów
 • Utrwalenie wiadomości na temat pracy, strażaka, policjanta, lekarza
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej, doskonalenie percepcji słuchowo-ruchowej
 • Wykonanie pracy plastycznej i plastyczno-technicznej związanej z tematem.

Temat kompleksowy: Na wiosennej łące

Termin realizacji: 15-19.04.2024 

 • Uwrażliwianie na otaczającą przyrodę
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania czynności wynikających z kalendarza i natury
 • Poznanie literki Ł,ł, rozwijanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej
 • Rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Poznawanie sposobów pomagania owadom
 • Doskonalenie umiejętności słuchania utworów literackich
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych
 • Doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Utrwalenie wiadomości o czynnikach niezbędnych do życia rośliny
 • Uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję słuchową
 • Kształtowanie nawyków współpracy i dobrej zabawy w grupie
 • Kształtowanie postawy proekologicznej

Copyright © 2024 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.