foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Nasze ciało.

Termin realizacji: 28.11 - 02.12.2022

 • Poznanie i utrwalenie nazw części ciała
 • Zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • Poznanie zawodu lekarza
 • Opowiadanie B. Wicher „Mali lekarze”
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • Rozwijanie  sprawności ruchowej
 • Poznanie dotyku jako narzędzia badania właściwości przedmiotów
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego i umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Usprawnianie motoryki małej
 • Rozwijanie zmysłu dotyku
 • Poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej
 • Poznanie zawodu stomatologa
 • Poznanie produktów zdrowych dla zębów
 • Kształtowanie nawyku mycia zębów
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • Poznanie nazw różnych aktywności fizycznych
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych
 • Nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • Poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Temat: Przygotowania do zimy.

Termin realizacji: 21 - 25.11.2022     

 • Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych
 • Poznanie zasad zachowania się w lesie
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę
 • Opowiadanie pt. „ Karmnik dla ptaków ”M. Krzemińskiej
 • Zdobycie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki i niedźwiedzia i utrwalenie wiadomości
 • Rozwijanie umiejętności podziału słów na sylaby
 • Kształtowanie sprawności manualnej
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5
 • Wdrażanie do współdziałania w zabawie ruchowej
 • Poszerzanie wiedzy na temat ptaków
 • Kształtowanie umiejętności określania położenia obiektów w przestrzeni
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • Poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego
 • Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej
 • Poznanie zwyczajów jeża i jego przygotowań do snu zimowego
 • Pobudzanie zmysłów
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Temat: W świecie wyobraźni.

Termin realizacji: 14 - 18.11.2022

 • Zapoznanie z pojęciem „wyobraźnia”
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli gestem
 • Rozwijanie wrażliwości zapachowej, sensorycznej, nauka relaksacji
 • Kształtowanie wrażliwości i umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • Opowiadanie B. Wicher pt. „ Kto widział pieska w kratkę?”
 • Poszerzanie zasobu słownictwa
 • Rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego
 • Poznanie pojęcia marzenie
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, świadomości fonologicznej
 • Rozwijanie wyobraźni i umiejętności współpracy
 • Kształtowanie orientacji w przestrzeni
 • Poznanie nazw niektórych instrumentów i sposobu grania na nich nauka rożnych form ekspresji muzycznej
 • Rozpoznani niektórych zapachów i podawanie ich nazw
 • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań i logicznego myślenia
 • Prace plastyczne zgodne z tematyka tygodnia.

Temat: Mała i duża ojczyzna.

Termin realizacji: 02 - 10.11.2022

 • Poznanie niektórych pojęć związanych z tematem ojczyzny
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa
 • Rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem
 • Rozwijanie wrażliwości, pamięci słuchowej i słuchu muzycznego
 • Opowiadanie Marta Krzemińska pt. „ Wycieczka po okolicy”
 • Wdrażanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w tekstach literackich
 • Stwarzanie okazji do wysłuchiwania rymów, doskonalenie słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej
 • Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności
 • Poszerzenie wiedzy o cechach charakterystycznych miasta
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, dokonywania analizy sylabowej
 • Uwrażliwienie na dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych
 • Wiersz pt. „ Na ulicy” Grażyna Wasilewicz
 • Poznanie piosenki „Dom nasz, Polska” sł. Anna Bernat muz. Barbara Kolago
 • Nabywanie wiedzy na temat cech charakterystycznych krajobrazu miasta i wsi
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych
 • Pobudzanie zmysłu dotyku poprzez różnicowanie faktur
 • Doskonalenie umiejętności współpracy
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: Deszczowa pogoda.

Termin realizacji: 24 - 28.10.2022

 • Przypomnienie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • Wprowadzenie pojęcia „troska”
 • Doskonalenie umiejętności określania i opisywania emocji i odczuć
 • Rozwijanie wyobraźni i empatii
 • Opowiadanie B. Wicher „ Ale przygoda!”
 • Poznanie znaczenia słowa „ szaruga”
 • Kształtowanie świadomości fonologicznej
 • Doskonalenie umiejętności współpracy i pracy w parach
 • Wiersz pt. „ Smutna jesień” M. Strzałkowskiej
 • Nabywanie umiejętności określania  kierunków w przestrzeni i podawania ich nazw
 • Wdrażanie do sprawnego poruszania się według instrukcji
 • Rozwijanie samodzielności i umiejętności współpracy
 • Utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże
 • Poszerzenie zasobu słownictwa
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego
 • Doskonalenie słuchu muzycznego
 • Utrwalenie informacji o deszczowej pogodzie jesienią
 • Utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: Jesienny krajobraz.

Termin realizacji: 17 - 21.10.2022

 • Poznanie podstawowych cech środowiska parku i lasu
 • Poszerzanie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie
 • Utrwalanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie empatii wobec zwierząt
 • Opowiadanie pt. „ Spotkanie z wiewiórką” M. Krzemińskiej
 • Poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane ze skarbami jesieni
 • Uporządkowanie wiedzy na temat budowy ptaków
 • Wiersz pt. „ Ptak” J. Tuwim
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego
 • Nabywanie świadomości pojęć : mniej, więcej, tyle samo,
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, manipulowania przedmiotami, prowadzenia eksperymentów
 • Wdrażanie do planowania pracy
 • Rozwijanie samodzielności
 • Utrwalenie wiedzy o skarbach jesieni oraz jesiennych zmianach w przyrodzie
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, percepcji słuchowej i sprawności ruchowej
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozwijanie kreatywności
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.