foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Nadchodzi Nowy Rok 

Termin realizacji: 01-05.01.2024 

 • Zapoznanie z rolą zegara i wybranymi zwyczajami związanymi z żegnaniem starego roku i witaniem nowego
 • Zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • Opowiadanie Marta Krzemińska pt. „ Nowy rok”
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Zapoznanie z czynnościami wykonywanymi w dzień i w nocy
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby oraz klasyfikowania
 • Zachęcanie do wypowiadania się na temat własnych upodobań i wyrażania własnego zdania
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Zapoznanie z nazwami dni tygodnia
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i logicznego myślenia
 • Rozwijanie kreatywności i umiejętności odwzorowywania
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • Zapoznanie ze zjawiskiem cyklicznego występowania miesięcy
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej
 • Zapoznanie z cechami pór roku i zjawiskiem ich rytmiczności
 • Usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem
 • Stwarzanie okazji do zdobywania wiedzy za pomocą poznania wielozmysłowego
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw.

Temat: Hej kolęda, kolęda 

Termin realizacji: 18-29.12.2023 

 • Utrwalenie znajomości wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
 • Zachęcanie do bycia życzliwym nie tylko od świętami
 • Poznanie postaci  Mikołaja i jego pomocników
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania
 • Poznanie historii bożonarodzeniowej i wybranej kolędy
 • Uzmysłowienie piękna kolęd
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Rozwijanie motoryki małej i wyobraźni.

Temat: Przygotowanie do Świąt 

Termin realizacji: 11-15.12.2023 

 • Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Zachęcanie do pomagania rodzicom podczas przygotowań do świąt
 • Opowiadanie Marty Krzemińskiej pt. „ Idą święta”
 • Wdrażanie do niesienia pomocy smutnym i samotnym
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat werbalnie, a także przez pracę plastyczną, gest i mimikę
 • Wdrażanie do uważnego słuchania słowa czytanego
 • Wiersz pt. „ Kolęda” i rozmowa na temat jego treści
 • Poznanie charakterystycznych potraw wigilijnych
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania i liczenia w zakresie 4
 • Rozwijanie umiejętności odwzorowywania
 • Doskonalenie umiejętności sprawnego łączenia wspólnego koła
 • Poznanie piosenki o świątecznej tematyce
 • Poznanie miejsca pozyskiwania choinek i wyglądu różnych ozdób choinkowych
 • Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej
 • Kształtowanie sprawności manualnej
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych.

Temat: Zima tuż, tuż 

Termin realizacji: 04-08.12.2023 

 • Poznanie sposobów ochrony przed zimnem
 • Zachęcanie do dbania o własne zdrowie
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony tematyką
 • Rozwijanie motoryki
 • Poznanie figury geometrycznej – trójkąta
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Doskonalenie słuchu muzycznego
 • Poznanie właściwości śniegu i lodu
 • Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.

Temat: Wiadomość z daleka 

Termin realizacji: 27.11-01.12.2023 

 • Poznanie zawodów: listonosza i kuriera
 • Wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • Opowiadanie M. Krzemińskiej pt. „ List do Świętego Mikołaja”
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na kreślony temat
 • Poznanie tradycji związanych z mikołajkami
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Zapoznanie się z funkcjami i wyglądem telefonu stacjonarnego i smartfona
 • Utrwalenie znajomości imienia i nazwiska
 • Wdrażanie do słuchania utworów literackich
 • Utrwalenie znajomości pojęć duży i mały
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Poznanie budowy piosenki
 • Zapoznanie z instrumentem dętym – trąbka oraz symbolem Poczty Polskiej
 • Rozwijanie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • Rozwijanie zmysłów ( dotyku, wzroku)
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Temat: Nasze ciało 

Termin realizacji: 20-24.11.2023 

 • Poznanie i utrwalenie znajomości części ciała
 • Zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Poznanie dotyku jako narzędzia badania właściwości przedmiotów
 • Doskonalenie słuchu fonetycznego
 • Poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej
 • Poznawanie nazw różnych aktywności fizycznych
 • Nabieranie wiary we własne umiejętności

Copyright © 2024 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.