foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Pod ziemią, pod wodą.

Termin realizacji: 06 - 10.02.2023 

 • poznawanie bogactw naturalnych – ich nazw, wyglądu, miejsc wydobycia i możliwości wykorzystania
 • opowiadanie Barbary Wicher pt. „ Czy glina może być skarbem?”
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem niektórych zwierząt ze środowiska wodnego
 • zachęcanie do podejmowania aktywności poznawczej
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
 • usprawnianie aparatu mowy
 • wywoływanie odczucia poczucia sprawstwa i satysfakcji poprzez umożliwianie wykonania pracy wspólnie z rówieśnikami
 • „ Meduzy” – fragment opowiadania R. Jędrzejewskiej- Wróbel
 • utrwalenie wiedzy na temat wydobywanych zasobów naturalnych
 • utrwalenie znajomości pojęć więcej, mniej, tyle samo
 • doskonalenie umiejętności liczenia
 • zachęcanie do podejmowania własnej aktywności poznawczej
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy
 • wiersz pt. „ W kopalni” A. Filipowskiej
 • zapoznanie z niektórymi naturalnymi dźwiękami Ziemi
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni i rozwijanie wyobraźni ruchowej
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • uwrażliwianie na odpowiednie zachowanie w przypadku zjawisk przyrodniczych
 • poznanie budowy wulkanu
 • doskonalenie motoryki małej
 • rozwijanie wrażliwości sensorycznej
 • pobudzanie zainteresowań światem przyrody
 • zacieśnianie więzi rówieśniczych podczas wspólnych zabaw
 • uwrażliwianie na wartości niematerialne
 • rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych.

Temat: Wszystko jest muzyką.

Termin realizacji: 30.01 - 03.02.2023 

 • Poznanie nazw instrumentów
 • Rozwijanie umiejętności naśladowania odgłosów
 • Kształtowanie wrażliwości na dźwięki
 • Opowiadanie M. Krzemińskiej pt. „ Muzyka jest wszędzie”
 • Utrwalenie znajomości zasad efektywnej komunikacji
 • Budowanie postawy zaufania wobec rówieśników
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Poznanie pojęć dyrygent, orkiestra, batuta oraz nazw instrumentów
 • Zapoznanie z zasadami obowiązującymi widzów i muzyków podczas organizacji koncertu
 • Wdrażanie do występów publicznych
 • Rozwijanie aparatu mowy
 • Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się
 • Opowiadanie Anity Głowińskiej pt. „ Kicia Kocia zakłada zespół muzyczny”
 • Poznanie brzmienia różnych instrumentów
 • Doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów
 • Kształtowanie umiejętności deszyfrowania kodów
 • Zachęcanie do zgodnej współpracy w parach i grupach
 • Zapoznanie z piosenka z repertuaru dziecięcego
 • Rozpoznawanie nastroju utworu
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Stwarzanie okazji do tworzenia prac plastycznych inspirowanych muzyką
 • Zwrócenie uwagi na konieczność nieprzekraczania granic wyznaczonych przez innych ludzi
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej poprzez rozpoznawanie odgłosów zwierząt
 • Rozwijanie zmysłów
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych.

Temat: Karnawał.

Termin realizacji: 23 - 27.01.2023 

 • Zapoznanie ze znaczeniem słowa karnawał
 • Opowiadanie B. Wicher pt. „ Smoki, piraci i księżniczki”
 • Poznanie znaczenia słów: przebranie i ubranie
 • Wzbogacenie słownictwa ( konfetti, serpentyna)
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i twórczego myślenia
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Wiersz pt. „ Przyjęcie” D. Gellner
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Rozwijanie empatii
 • Uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka
 • Poszerzenie słownictwa obcojęzycznego
 • Wdrażanie do zachowania ciszy podczas wykonywania ćwiczeń i zadań
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania
 • Wprowadzenie pojęcia zero
 • Utrwalenie znajomości nazw kolorów
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i pamięci muzycznej
 • Utrwalenie znajomości dotyczących karnawału
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Kształtowanie zmysłów
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

Temat: Dzień Babci i Dzień Dziadka.

Termin realizacji: 16 - 20.01.2023 

 • Zapoznanie ze znaczeniem pojęcia szacunek w odniesieniu do osób starszych
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru
 • Uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych
 • Opowiadanie pt. „ Prezent dla babci i dziadka” Marta Krzemińska
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Poszerzanie słownictwa obcojęzycznego
 • Utrwalenie znajomości nazw członków rodziny i relacji ich łączących
 • Rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne i narządów artykulacyjnych
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie koncentracji na słowie czytanym
 • Ukazywanie walorów posiadania rodziny
 • Uzmysławianie cech charakteryzujących dzieci i osoby starsze
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania i liczenia
 • Rozwijanie umiejętności odwzorowywania
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych
 • Zapoznanie z nową piosenką z repertuaru dziecięcego
 • Kształtowanie słuchu muzycznego
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach muzycznych i językowych
 • Utrwalenie wiadomości na temat relacji z babciami i dziadkami
 • Wykonanie laurki dla Dziadków oraz kwiatka
 • Stwarzanie okazji do przełamywania lęku przed publicznymi występami

Temat: Sporty zimowe.

Termin realizacji: 09 - 13.01.2023

 • Zapoznanie z zasadami sportowego zachowania
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania określania własnych uczuć
 • Opowiadanie pt. „ Teraz moja kolej!” Barbara Wicher
 • Zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
 • Doskonalenie sprawności fizycznej
 • Poznanie znaczenia słowa kulig
 • Wiersz Zofii Poletyły pt. „ Kulig”
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego
 • Doskonalenie aparatu mowy
 • Zapoznanie z łyżwiarstwem figurowym jako dyscypliną sportową
 • Wdrażanie do słuchania utworów literackich
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i umiejętności odwzorowywania oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie
 • Rozwijanie pamięci
 • Wprowadzenie różnicowania sposobów poruszania się w przestrzeni
 • Kształcenie poczucia „ pulsu” w muzyce, słuchu muzycznego i poczucia rytmu
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie
 • Zapoznanie z nazwami olimpijskich dyscyplin sportowych
 • Poszerzanie wiedzy związanej ze sportami zimowymi
 • Utrwalenie znajomości nazw i kształtów figur geometrycznych
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: Nadchodzi nowy rok.

Termin realizacji: 27,12 - 05.01.2023

 • Zapoznanie z rolą zegara i wybranymi zwyczajami związanymi z żegnaniem starego roku i witaniem nowego
 • Zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym
 • Opowiadanie Marta Krzemińska pt. „ Nowy rok”
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Zapoznanie z czynnościami wykonywanymi w dzień i w nocy
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby oraz klasyfikowania
 • Zachęcanie do wypowiadania się na temat własnych upodobań i wyrażania własnego zdania
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Zapoznanie z nazwami dni tygodnia
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i logicznego myślenia
 • Rozwijanie kreatywności i umiejętności odwzorowywania
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • Zapoznanie ze zjawiskiem cyklicznego występowania miesięcy
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej
 • Zapoznanie z cechami pór roku i zjawiskiem ich rytmiczności
 • Usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem
 • Stwarzanie okazji do zdobywania wiedzy za pomocą poznania wielozmysłowego
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.