foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eko-Park

Prywatne Przedszkole

Temat: Mała i duża ojczyzna.

Termin realizacji: 02 - 10.11.2022

 • Poznanie niektórych pojęć związanych z tematem ojczyzny
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa
 • Rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem
 • Rozwijanie wrażliwości, pamięci słuchowej i słuchu muzycznego
 • Opowiadanie Marta Krzemińska pt. „ Wycieczka po okolicy”
 • Wdrażanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w tekstach literackich
 • Stwarzanie okazji do wysłuchiwania rymów, doskonalenie słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej
 • Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności
 • Poszerzenie wiedzy o cechach charakterystycznych miasta
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, dokonywania analizy sylabowej
 • Uwrażliwienie na dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych
 • Wiersz pt. „ Na ulicy” Grażyna Wasilewicz
 • Poznanie piosenki „Dom nasz, Polska” sł. Anna Bernat muz. Barbara Kolago
 • Nabywanie wiedzy na temat cech charakterystycznych krajobrazu miasta i wsi
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych
 • Pobudzanie zmysłu dotyku poprzez różnicowanie faktur
 • Doskonalenie umiejętności współpracy
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: Deszczowa pogoda.

Termin realizacji: 24 - 28.10.2022

 • Przypomnienie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • Wprowadzenie pojęcia „troska”
 • Doskonalenie umiejętności określania i opisywania emocji i odczuć
 • Rozwijanie wyobraźni i empatii
 • Opowiadanie B. Wicher „ Ale przygoda!”
 • Poznanie znaczenia słowa „ szaruga”
 • Kształtowanie świadomości fonologicznej
 • Doskonalenie umiejętności współpracy i pracy w parach
 • Wiersz pt. „ Smutna jesień” M. Strzałkowskiej
 • Nabywanie umiejętności określania  kierunków w przestrzeni i podawania ich nazw
 • Wdrażanie do sprawnego poruszania się według instrukcji
 • Rozwijanie samodzielności i umiejętności współpracy
 • Utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże
 • Poszerzenie zasobu słownictwa
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego
 • Doskonalenie słuchu muzycznego
 • Utrwalenie informacji o deszczowej pogodzie jesienią
 • Utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Prace plastyczne zgodne z tematyką tygodnia.

Temat: Jesienny krajobraz.

Termin realizacji: 17 - 21.10.2022

 • Poznanie podstawowych cech środowiska parku i lasu
 • Poszerzanie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie
 • Utrwalanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie empatii wobec zwierząt
 • Opowiadanie pt. „ Spotkanie z wiewiórką” M. Krzemińskiej
 • Poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane ze skarbami jesieni
 • Uporządkowanie wiedzy na temat budowy ptaków
 • Wiersz pt. „ Ptak” J. Tuwim
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego
 • Nabywanie świadomości pojęć : mniej, więcej, tyle samo,
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, manipulowania przedmiotami, prowadzenia eksperymentów
 • Wdrażanie do planowania pracy
 • Rozwijanie samodzielności
 • Utrwalenie wiedzy o skarbach jesieni oraz jesiennych zmianach w przyrodzie
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, percepcji słuchowej i sprawności ruchowej
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozwijanie kreatywności
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Temat: Jesień w ogrodzie.

Termin realizacji: 10 - 14.10.2022

 • Rozpoznawanie niektórych warzyw i podawanie ich nazw
 • Poszerzanie zasobu słownictwa
 • Opowiadanie pt.” Najlepsza zupa na świecie” B. Wicher
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Poznanie sposobu wręczania kwiatów
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Kształtowanie umiejętności wycinania nożyczkami i orientacji w przestrzeni
 • Wyrabianie zdolności czekania na swoją kolej
 • Nabywanie wiedzy na temat wzrostu niektórych warzyw ( nad ziemią, pod ziemią)
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i ich odtwarzania (rytmy)
 • Wiersz pt. „ Jedzie rowerek na spacerek” Agnieszka Frączek
 • Nabywanie wiedzy na temat części jadalnych niektórych warzyw
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania
 • Poznanie prostej formy tanecznej (korowodu)
 • Zabawy z muzyką klasyczną „Jesień” z cyklu „ Cztery pory roku Antonio Vivaldi
 • Utrwalanie zdolności pracy w parach
 • Wyrabianie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej
 • Wzbogacanie wiedzy o budowie warzyw
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Temat: Jesień w sadzie.

Termin realizacji: 03 - 07.10.2022

 • Poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem
 • Opowiadanie „ Co rośnie w sadzie” M. Krzemińskiej
 • „W sadzie” – zagadki językowe
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Kształtowanie sprawności manualnej
 • Wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych
 • Uwrażliwienie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych
 • Poznanie nazw niektórych drzew owocowych
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i spostrzegawczości wzrokowej
 • Rozbudzanie zmysłów poprzez działania z wykorzystaniem owoców
 • Kształtowanie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • Doskonalenie orientacji w schemacie ciała
 • Poznanie niektórych sposobów przetwarzania owoców
 • Wzbogacanie zasobu dzieci  o nazwy przedmiotów używanych w łazience
 • Kształtowanie zmysłów ( wzroku, dotyku)
 • Wdrażanie do stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Temat: Bezpieczni na drodze.

Termin realizacji: 26 - 30.09.2022

 • Poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Kształtowanie logicznego myślenia
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania. Opowiadanie B. Wicher „Policjant i zebra”
 • Poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw
 • Kształtowanie empatycznej postawy wobec innych dzieci w grupie
 • Poznanie wybranych znaków drogowych
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikacji
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • Utrwalenie znajomości podstawowych figur geometrycznych – zabawa matematyczna „Dopasuj figurę”
 • Poznanie różnych dźwięków z otoczenia
 • Rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej
 • Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych znaków drogowych
 • Prace plastyczne zgodne z tematyka tygodnia.

Copyright © 2023 Przedszkole Prywatne Eko-Park Rights Reserved.